St. Pius X-schoolAntwerpen, 13 januari 2017

 

Beste ouders en leerkrachten, 

Vooreerst wens ik u allen een voorspoedig en gezegend 2017 toe! Moge God ons de genade schenken gebruik te maken van dit nieuwe jaar om te werken tot Zijn meerdere eer en glorie en tot zaligheid van onze ziel.  

Trachten we dit jaar vooral OLV met nog meer ijver en liefde te vereren. Het is immers het eeuwfeest van haar verschijningen te Fatima. Moge OLV onze school onder haar moederlijke bescherming nemen. 

Met deze brief wens ik u te informeren over het feit dat mevrouw Nancy Driesen vanaf de start van dit tweede semester geen les meer geeft in onze instelling. Wij zijn haar dankbaar voor de bewezen diensten en wensen haar Gods zegen toe in de toekomst. 

Wij zullen er vanzelfsprekend alles aan doen om de te geven lesuren te garanderen. Sinds de start van het nieuwe semester hebben mevrouw An Vos en mevrouw Ingrid Van Dyck het vierde en vijfde leerjaar voorlopig op zich genomen. Wij danken hen voor hun grote inzet en flexibiliteit.  

Wij zoeken nog steeds verder naar een nieuwe voltijdse leerkracht. Dit blijkt echter niet zo vanzelfsprekend te zijn. Er zijn verschillende vacatures geplaatst, maar er komt weinig respons.  

Zelf heb ik een aantal scholen gecontacteerd met de vraag of zij informatie hadden over beschikbare leerkrachten. Er werd mij quasi altijd geantwoord dat men zelf met een tekort kampte.  

Een ander probleem is de katholieke eigenheid van onze school. Een voorbeeld: Deze week waren er twee jonge professionele kandidates, welke zich heel enthousiast toonden, totdat het katholieke aspect in het licht gesteld werd. Dat blijkt de grootste struikelblok bij de meeste aanbiedende personen te zijn. Het resultaat van onze katholieke opvoeding bewondert men, maar niet het katholieke zelf. Men wil het doel, maar niet het middel. De handelingswijze van de officiële katholieke Kerk, de manier hoe de pers haar in het daglicht stelt en de wereldgeest maakt het niet gemakkelijker. 

Er zijn nog enkele personen die zich aanbieden, maar deze zijn slechts binnen enkele weken inzetbaar. Wij zullen u op de hoogte houden. Graag neem ik ook uw suggesties aan.  

De oversten hebben hun wens geuit dat wij volgend schooljaar, naast de kleuterklas, met drie graadklassen starten. Dat betekent, dat er aldus twee leerjaren samen in een klas zitten onder de begeleiding van een of twee leerkrachten, naargelang deze laatsten beschikbaar zullen zijn. 

Wij moeten dus na de dagelijkse rozenkrans niet enkel om vele heilige priesters, religieuzen en gezinnen smeken, maar ook om katholieke leerkrachten. Leerkrachten, die bovendien bereid zijn met de middelen die ons ter beschikking staan, mee te werken.  

Bidden wij vaak wederkerig tot onze engelbewaarders en tot de H. Aartsengel Michael zodat de Satan ons niet uiteendrijft. Hij wordt in het Grieks de ‘diabolos’ genoemd: ‘hij die verwart en uiteendrijft’. Zijn wij ons bewust van zijn ijver het goede te vernietigen? Verschillende heiligen van vorige eeuw voorspelden dat de laatste veldslagen tussen God en de duivel over de katholieke gezinnen en de katholieke scholen zouden geslagen worden. Wezen we op onze hoede!  

Ontvangen wij bovendien vaak de sacramenten, vooral van de H. Biecht. Ook als volwassenen hebben wij deze genadebronnen nodig. Vertrouwen we er bovendien ook op dat iedereen van God de genade van staat toegedeeld krijgt om de hem/haar toegedeelde taken te volbrengen.  

Op maandag 16 januari zal een vrijwillige medewerker uit het Verenigd Koninkrijk de middagspeeltijden surveilleren. Hij spreekt goed Nederlands, weliswaar met een Engels accent. Hij vertelde me dat hij er van overtuigd is dat een katholiek man niet enkel het eigen huisgezin, maar ook de katholieke samenleving dient te ondersteunen.  

Tot nu toe proberen de leerkrachten de speeltijden zo goed en zo vaak mogelijk te surveilleren, maar dit is niet ideaal. Zij zijn niet talrijk en ook zij hebben tijd nodig om bepaalde van hun taken te verrichten of even op rust te komen. 

Met vreugde kunnen wij u melden dat juf Lisette na enkele weken afwezigheid terug bij ons aan de slag is als kleuterleidster op maandag en dinsdag.  

De lessen P.O. en M.O. zijn voorlopig respectievelijk toegedeeld aan juf Marleen en juf Marieke.  

Juf Lisette kan zich, naast haar taken bij de kleuters op maandag en dinsdag, toewijden aan het toneelstuk dat wij op ons schoolfeest in juni zullen brengen. Het thema is OLV van Fatima. 

Komende week zal E.H. Huysegems twee dagen een bezoek brengen aan onze school. Wij hebben al vaak bezoek gekregen van bevriende priesters en nemen hun raad ook graag ter harte. 

Dit weekend, meer bepaald op zondag, vindt onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Alle kinderen dienen in uniform in de H. Mis aanwezig te zijn. Na het H. Lof zullen wij met onze weldoeners het glas heffen in de H. Hartzaal. Vervolgens zullen de kinderen enkele liederen zingen en voor de peetouders van onze school hun nieuwjaarsbrieven voordragen. Afsluitend is er de diapresentatie over het afgelopen semester. 

Ik dank u voor uw gebeden en steun, 

Tenslotte geef ik u allen nog graag mijn priesterlijke zegen, 

 

EH Matthias De Clercq 

Directeur St. Pius X-school