​​​​​​​Les 25: 4de en 5de gebod van de H. Kerk

Derde Deel: De Geboden.

De Vijf Geboden van de Kerk.

Les 25: 4de en 5de gebod van de H. Kerk: Biecht minstens eens per jaar uw zonden. | En nut rond Pasen 't Brood des Heren.

317. Wat gebiedt het vierde gebod van de H. Kerk?

Het vierde gebod van de H. Kerk gebiedt, ten minste eenmaal per jaar zijn zonden te biechten.

1° Eéns per jaar zijn zonden biechten.

2° Dit gebod verplicht alle gedoopte van zodra ze de jaren van verstand bereikt hebben, dus vanaf hun zevende jaar.

Krankzinnigen zijn dus niet gehouden.

318. Moet de verplichting om te biechten enkel verstaan worden van de doodzonde?

De verplichting om te biechten moet enkel verstaan worden van de doodzonde: maar dikwijls is het niet gemakkelijk onderscheid te maken tussen doodzonde en dagelijkse zonde, en daarom is het altijd zeer geraden te biechten.

Krachtens het vijfde gebod der H. Kerk moet men eens per jaar te Communie gaan. Welnu daartoe moet men in staat van genade zijn vermits het een sacrament der levenden is. Is men niet in staat van genade dan moet men zich in die staat brengen door een oprechte biecht.

Wanneer men twijfelt over zijn zielstoestand, doet men best te biechten te gaan. Praktisch is het best ieder jaar te gaan om alle mogelijke twijfel weg te nemen en zijn ziel nog eens goed te zuiveren en raad te vragen aan de biechtvader voor sommige nodige punten.

319. Wat gebiedt het vijfde gebod van de Heilige Kerk?

Het vijfde gebod van de Heilige Kerk gebiedt, ten minste éénmaal per jaar, in de voorgeschreven tijd rond Pasen, waardig te communiceren, liefst in de parochiekerk.

1° Ten minste ééns per jaar communiceren.

2° Het moet een waardige communie zijn.

3° In de voorgeschreven tijd: meestal van Palmzondag tot Beloken Pasen[1] (oftewel Quasimodo-zondag). De Bisschoppen kunnen die tijd verruimen.

4° In de parochiekerk: is niet verplichtend.

320. Voldoet men aan de Paasplicht door een onwaardige Communie?

Door een onwaardige Communie voldoet men niet aan de Paasplicht; integendeel, men bedrijft een heiligschennis.

De H. Kerk eist een waardige Communie. Die onwaardig heeft gecommuniceerd moet dus zodra mogelijk, al is de Paastijd ver tijd verstreken, (een schuld blijft steeds aandringen, verplichten), zijn heiligschennis biechten en een waardige Communie doen. Een onwaardige Communie is een van de grootste zonden die er zijn: het is God miskennen, verachten tot in zijn Liefde-Sacrament.

321. Van welke leeftijd af is men verplicht zijn Pasen te houden?

Men is verplicht zijn Pasen te houden, zodra men gekomen is tot de jaren van discretie of verstand.

1° Men is verplicht van zodra men tot het gebruik van het verstand gekomen is. Jaren van discretie (van het latijn: discernere: onderscheiden) d.w.z. wanneer het kind voldoende onderscheid weet te maken tussen goed en kwaad.

2° Het kind mag zijn Pasen ook vroeger reeds houden wanneer het reeds voor zijn zeven jaar voldoende onderscheid weet te maken tussen goed en kwaad.

3° Krankzinnigen zijn dus niet gehouden, vermits ze het gebruik van hun verstand niet hebben.

4° Het is voldoende dat het kind het Eucharistisch Brood weet te onderscheiden van het gewone brood en het eerbiedig naar kinderlijk vermogen wetende te aanbidden.

Buiten doodsgevaar moet het kind een zekere kennis hebben van de geloofswaarheden die men moet kennen uit noodzakelijkheid des middels, namelijk:

a) Er bestaat één God.

b) Geheim der H. Drievuldigheid.

c) Geheim der Verlossing.

d) Eeuwige beloning of bestraffing na dit leven.

322. Moet men biechten en communiceren als men in gevaar is van sterven?

Als men in gevaar is van sterven, moet men zonder uitstel biechten en communiceren.

1° De biecht is verplichtend wanneer men in staat is van doodzonde: dit ter wille van de verplichtende Communie in staat van genade.

2° De laatste H. Communie is verplichtend: het is een zware verplichting. Die laatste Communie verplicht zelfs meer dan het H. Oliesel: dit is een reden te meer om niet te lang te wachten de priester te doen komen: dit opdat de stervende wel bewust zou communiceren en al de vruchten van die laatste vurige Communie zou genieten.

3° Voor de kleine kinderen in stervensgevaar is de Communie eveneens verplichtend van zodra ze ten volle 7 j. zijn. Niettemin mogen ze dikwijls reeds vroeger de Communie ontvangen. Het is voldoende dat ze onderscheid kunnen maken tussen gewoon brood en Eucharistisch Brood en dat ze bekwaam zijn Jezus eerbiedig te aanbidden. ‘Zelfs kinderen van 3 à 4 jaar, vooral als zij reeds naar een katholieke school gingen, of opgroeiden in een christelijk gezin, zullen met degelijke hulp, aan de vereisten voldoen’ (E. Polleunis in ‘Ons Geloof’ 1948, blz. 372).

 

[1] Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen (of tweede zondag van Pasen).