Congregatie van katholieke priesters

De Priesterbroederschap St. Pius X is een Rooms Katholieke Congregatie van Priesters met een gemeenschappelijk leven, die door Mgr. Lefebvre in het jaar 1970 opgericht werd. Hun leden vieren de H. Mis enkel in de overgeleverde ritus, zoals deze voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) overal in de Rooms Katholieke Kerk gebruikelijk was. Ook tracht zij het Katholieke geloof geheel en onverkort te verspreiden.

Apostolische in de gehele wereld

De Priesterbroederschap werd op de 1ste november (feest van Allerheiligen) in 1970 door Mgr. François Charrière in Fribourg (Zwitserland) kanoniek opgericht en kreeg een lofschrijven van Kardinaal Wright, toendertijd prefect van de Congregatie over de geloofsleer. Kort na de oprichting van de broederschap werd het priesterseminarie verplaatst naar Ecône, van waaruit de andere stichtingen voortgekomen zijn.

 

Vandaag de dag heeft de Priesterbroederschap St.PiusX huizen in meer dan 60 landen op vijf continenten en daarnaast heeft zij zes internationale priesterseminaries. Meer dan 600 priesters zijn lid van de Priesterbroederschap. Zij zijn op verschillende plaatsen werkzaam: De meeste priesters wijden zich aan de zielzorg in de priorijen en kapellen van de Broederschap, anderen zijn werkzaam in basis- , middelbaar- of hogere scholen, in retraitehuizen, of in de geestelijke verzorging van kloosters. Verder werkt de Priesterbroederschap ook in de missies en doet aan verschillende caritatieve werken.

 

Tevens heeft de Priesterbroederschap St. Pius X broeders en oblatinnen (zusters), die de priesters in hun veelzijdig werk terzijde staan.

Meerdere kloostergemeenschappen, die in dezelfde geest en door dezelfde ijver voor de eer van God en het heil van de zielen bezielt zijn, strijden met hen voor dezelfde aangelegenheden.

Alles in Christus vernieuwen

De Priesterbroederschap eigent zich de leus van haar heilige patroon, de H. Paus Pius X (paus van 1903-1914), toe. Deze luidt: “Omnia instaurare in Christo” dat betekent: “Alles in Christus vernieuwen” (Eph. 1,10). Het gehele menselijke leven, zowel privé als openbaar, het leven van de enkeling zowel als van de familie of gemeenschappen moet aan de wetten van Christus zoveel mogelijk onderworpen zijn. Enkel als dit vervuld wordt zal de wereld de vrede vinden en zullen de zielen tot de eeuwige gelukzaligheid geraken.

 

“De Priesterbroederschap is heel bijzonder onder de bescherming van Jezus Christus, de eeuwige Hogepriester, geplaatst, wiens gehele Wezen priesterlijk was en blijft, en die

 vooral met de blik op het Kruisoffer mens geworden is. Zij staat ook onder de leiding van Maria, de Moeder van de ware Hogepriester en door Hem Moeder van alle priesters, in wie zij haar Zoon vormt.”

(Statuten)

 

De dienst van de Priesterbroederschap St. Pius X aan de Rooms Katholieke Kerk kan kort samengevat worden in de leuze van haar stichter, Mgr. Lefebvre: “Et nos credidimus caritati” “En wij hebben in de Liefde geloofd” (1 Joh. 4,16); en tevens de spreuk op zijn grafzerk: “Tradidi quod et accepi” “Ik heb doorgegeven wat ik zelf heb ontvangen.”