Dertigdaagse ter ere van de H. Jozef

In de naam van de Vader + en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jezus, Maria en Jozef, verlicht ons, helpt ons, redt ons. Amen

Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gelijk het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwigheid. Amen. - (x3, tot dank aan de H. Drie-eenheid voor de verheffing van de H. Jozef tot zijn buitengewoon hoge uitverkiezing.)

Opoffering

Zie, H. Jozef, ik ben hier voor u in nederige overgave. In grote verering voor u wijd ik u deze oefening van de schutsmantel toe en vraag het hele hemelse hof, mij daarbij te begeleiden.

Tegelijk zou ik mij willen voornemen, in de verering voor u te groeien en deze ook bij anderen te bevorderen. Help mij, H. Jozef, dat ik u mijn leven lang in vrome gezindheid en in liefde trouw blijf. Help mij dan vooral in het uur van de dood, zoals Maria en Jezus u bij uw overlijden bijstonden, opdat ik u eens in de hemelse vreugde eeuwig kan eren. Amen.

O roemwaardige Jozef, in vrome overgave en met een blij hart leg ik deze kostbare schat van gebeden aan uw voeten, en ik denk aan de talrijke deugden, die uw heilige persoon sierden.

Ook bij u ging de droom van de Egyptische Jozef, uw voorganger, in vervulling. U was niet alleen met de prachtige stralen van de goddelijke zon, Jezus, omgeven, maar ook door het zachte licht van de mystieke maan, Maria.

Jacob ging op weg naar Egypte, om zijn zoon Jozef, die op de koningstroon zat, te feliciteren. Al zijn zonen volgden zijn voorbeeld. Onbeschrijf-lijk mooier echter was het voorbeeld van Jezus en Maria, die u met hun hoogachting en trouw omgaven. Dit spoort mij aan, moedig ook deze gebedsoefening van de schutsmantel te doen, om door u Gods welbehagen te ondervinden.

Zoals de Egyptische Jozef zijn schuldige broers niet afstootte, maar ze vol liefde opnam, beschermde en van honger en dood redde, zo zal ook u, H. Jozef, mij met mijn verzoek niet afwijzen. Verkrijg voor mij de genade, dat God mij op uw voorspraak nooit verlate in dit tranendal en mij altijd telt tot hen, die in leven en sterven onder de bescherming van uw mantel geborgen zijn.

Gebeden

Ik groet u, H. Jozef, als beheerder van de onvergelijkelijke schatten van de hemel en de aarde en als voedstervader van Hem, die alle schepselen van het heelal voedt. Na Maria bent u de heilige, die het meest waardig is, door ons bemind en geëerd te worden. Onder alle heiligen bent u het, die de grote eer had, de Messias op te voeden, te leiden, te voeden en te omarmen; Hem, die zovele profeten en koningen verlangden te zien. Heilige Jozef, red mijn ziel en verkrijg voor mij van de barmhartige God de genade, die ik u nederig vraag (...).

Verkrijg ook voor de zielen in het vagevuur ver-lichting in hun smart. Amen. Glorie. 3x.

H. Jozef, wereldwijd bent u als patroon en beschermheer van de H. Kerk aangewezen. In de kring van alle heiligen roep ik tot u, de sterkste beschermer van de zwakken en hulpbehoevenden, en ik zou duizendmaal de mildheid van uw hart willen roemen, dat steeds en in iedere nood bereid is om te helpen.

Tot u, H. Jozef, wenden zich weduwen en wezen, allerlei verlaten, bedroefde en behoeftige mensen. Er is geen verdriet, geen zorg en geen nood, waaraan u voorbij zou gaan. Verleen daarom ook mij die hulpmiddelen, die God zelf in uw handen gelegd heeft, opdat ik de gevraagde genade verkrijge.

En u, alle zielen in het vagevuur, smeekt tot de H. Jozef voor mij. Amen. Glorie zij de Vader. 3x.

Ontelbare mensen hebben al vóór mij gebeden en van u hulp gekregen. Liefdevolle H. Jozef, u kent mijn noden en mijn verlangen, daarvan bevrijd te worden. Geen mens, ook de beste, zou mijn probleem kunnen begrijpen en mij werkelijk helpen. Met groot vertrouwen neem ik mijn toevlucht tot u. In de geschriften van de H. Theresia heet het immers: “Iedere genade, die men aan de H. Jozef vraagt, wordt zeker verleend.”

H. Jozef, trooster van de bedroefden, kom mij te hulp in mijn nood en leid mijn gebeden ook naar de arme zielen, opdat zij weldra tot de vreugde en zaligheid komen. Amen. Glorie zij de Vader. 3x.

O, verheven heilige, door uw volmaakte gehoor-zaamheid aan God, heb medelijden met mij.

Door uw heilig en verdienstelijk leven, luister naar mijn smeken.

Door uw dierbaarste naam, help mij.

Door de mildheid en macht van uw hart, bescherm mij.

Door uw heilige tranen, sterk mij.

Door uw zeven smarten, ontferm u over mij.

Door uw zeven vreugden, troost mijn hart.

Van al het kwaad van het lichaam en de ziel, bevrijd mij.

Uit alle nood en iedere ellende, ruk mij los.

Vraag voor mij goedgunstig het enig nood-zakelijke, de liefde met de genade Gods.

Verkrijg voor de zielen in het vagevuur de snelle verlossing uit hun kwellingen. Amen.

Glorie zij de Vader. 3x.

H. Jozef de genadebewijzen die u voor de arme bedroefden afsmeekt, zijn ontelbaar.

Allerlei zieken, bedrukte, belasterde, verraden, troosteloze, hongerende en hulpbehoevende men-sen komen met hun vragen bij u en vinden verhoring van hun gebeden.

Laat alstublieft niet toe, H. Jozef, dat ik onder al deze mensen de enige persoon zou zijn, die met zijn gebed niet verhoord zou worden. Betoon ook mij uw genadige en machtige hulp. Daarvoor zal ik mij dankbaar betonen en u altijd vereren, glorievolle H. Jozef, mijn beschermer en tevens de bevrijder van de arme zielen in het vagevuur. Amen. Glorie zij de Vader. 3x.

Eeuwige God en Vader in de hemel, door de verdienste van Uw Zoon Jezus en zijn aller-heiligste Moeder Maria smeek ik U om de verlening van een bijzondere genade. In de naam van Jezus en Maria werp ik mij voor U neer en aanbid U in Uw heerlijke tegenwoordigheid. Neem toch mijn bereidheid en mijn vast besluit aan, standvastig te blijven onder hen, die in de bescherming van de pleegvader van de H. Familie willen leven en door hem tot U smeken. Zegen dit heilig gebed in Uw goedheid en verhoor mijn gebed. Amen. Glorie zij de Vader. 3x.

Heilige Jozef, verdedig de H. Kerk tegen alle tegenspoed en breid uw schutsmantel uit over ons allen.

Vertrouwensvolle smeekbede in de gedachtenis aan het verborgen leven van de H. Jozef met Jezus en Maria

Heilige Jozef, vraag Jezus,

       dat Hij mijn ziel heilige.

Heilige Jozef, vraag Jezus,

       dat Hij mijn hart met liefde ontvlamme.

Heilige Jozef, vraag Jezus, dat Hij mijn verstand verlichte en mijn wil versterke.

Heilige Jozef, vraag Jezus,

       dat Hij mijn gedachten en verlangens reinige.

Heilige Jozef, vraag Jezus,

       dat Hij aan mijn gevoelens leiding geve.

Heilige Jozef, vraag Jezus,

       dat Hij mijn werken zegene.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade, uw deugden na te volgen.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van mildheid en goedhartigheid.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van vrede en rust in mijn hart.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van godsvrucht en godvrezendheid.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade dat mijn handelingen steunen op zuivere intenties.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van het streven naar de volmaaktheid.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van de zuiverheid van hart.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van het geduld in beproeving en lijden.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van ootmoed en zachtmoedigheid van karakter.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van de kennis van de eeuwige waarheden.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van de onderscheiding der geesten.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de overwin-ning op Satan en zijn trawanten.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van voorzichtig te zijn.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van matig en verstorven te zijn.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade de ledigheid te mijden.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van volharding in het doen van het goede.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van dapperheid in het dragen van het kruis.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van van vergevingsgezindheid.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van mij te onthechten van wereldse dingen.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade kuis te zijn in gedachten en verbeelding, in blik-ken en begeerten.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus een volmaakt berouw, en een afkeer van de zonde.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van kracht, de gelegenheid tot zonden te vluchten.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van het verlangen naar de hemel.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van de wil tot de trouwe eindvolharding.

Heilige Jozef, bekom mij bij Jezus de genade van een goed stervensuur.

Heilige Jozef, laat mij nooit van u verwijderd zijn.

Heilige Jozef, help mij, dat mijn hart nooit moe worde, u lief te hebben en te loven.

Heilige Jozef, help mij, Jezus en Maria zó lief te hebben, als u Hen hebt liefgehad.

Heilige Jozef, neem mij aan als uw pleegkind.

Heilige Jozef, verlaat mij nooit, vooral niet in het uur van de dood.

Jezus, Maria en Jozef, ik wijd u mijn hart en mijn ziel toe.

Jezus, Maria en Jozef, verlicht mij, helpt mij, redt mij. Amen. Glorie zij de Vader. 3x.

Aanroepingen tot de H. Jozef

Gedenk, zeer zuivere bruidegom van de Moeder Gods Maria en mijn liefste beschermer, H. Jozef: nog nooit heeft men gehoord, dat iemand, die u om bescherming en hulp smeekte, niet door u verhoord en getroost is geworden. Met deze kennis en dit vertrouwen kom ik ook tot u, H. Jozef, luister naar mijn smeken en verhoor mijn gebed. Amen.

Glorievolle H. Jozef, bruidegom van Maria en maagdelijke vader van Jezus, gedenk mij en waak over mij. Leer mij, op de weg naar de heiligheid voortgang te maken. Neem al mijn dringende gebeden in uw godvruchtige zorgen en onder uw vaderlijke hoede. Verwijder alle hindernissen en moeilijkheden, die mijn gebed in de weg staan en laat de verhoring van mijn verzoek tot grotere eer van God en tot heil van mijn ziel worden.

Als teken van mijn grote dankbaarheid moet mijn belofte dienen, uw verering overal zoveel moge-lijk te bevorderen. Met vreugde loof ik God, die u zoveel macht tot bemiddelen heeft gegeven in de hemel en op aarde. Amen.

Gebed tot de Heilige Jozef - Kuisheid

Heilige Jozef, vader en beschermer van alle maagden, aan wiens trouwe hoede Jezus Christus de onschuld zelf, en Maria, de Maagd der Maagden, waren toevertrouwd, ik bid en smeek u, terwille van deze dierbare panden, Jezus en Maria, vrijwaar mij van alle oneerbaarheid en help mij Jezus en Maria dienen in reinheid, met onbesmette geest, zuiver en kuis naar lichaam en ziel. Amen.

Tot de Heilige Jozef - Plichten van staat

O roemvolle H. Jozef, toonbeeld van allen die werken, verkrijg mij de genade te werken in een geest van versterving tot uitboeting van mijn talrijke zonden; gewetensvol en met plichts-betrachting te werken tot overwinning van mijn eigen neigingen; met dank en vreugde te werken, het als een eer beschouwend de van God ontvangen gaven door werken te gebruiken en te ontwikkelen; te werken met orde, kalmte, matig-heid en geduld, nooit wijkend voor vermoeidheid noch beproevingen; te werken met zuiverheid van inzicht en met zelfonthechting, voortdurend de dood voor ogen hebbend, alsook de rekenschap die ik zal moeten geven over verloren tijd, over onbenutte talenten, over verzuimd gedrag en over ijdel zelfbehagen in mijn welslagen, dit alles zo nadelig voor het werk voor God. Alles voor U Jezus, alles door U Maria, alles naar uw voorbeeld o Heilige Aartsvader Jozef, zo zal mijn wachtwoord zijn in leven en dood. Amen.

Litanie tot de H. Jozef

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld,

God, Heilige Geest

Heilige Drievuldigheid, één God,

Heilige Maria, bid voor ons.

Heilige Jozef,

Roemrijke afstammeling van David,

Licht van de aartsvaders,

Bruidegom van de Moeder Gods,

Kuise bewaarder van de Maagd,

Voedstervader van de Zoon van God,

Zorgvolle verdediger van Christus,

Hoofd van het heilig Huisgezin,

Zeer rechtvaardige Jozef,

Zeer kuise Jozef,

Zeer voorzichtige Jozef,

Zeer sterke Jozef,

Zeer gehoorzame Jozef,

Zeer getrouwe Jozef,

Spiegel van geduld,

Beminnaar van de armoede,

Voorbeeld van de werklieden,

Luister van het huiselijk leven,

Beschermer van de maagden,

Steun van de huisgezinnen,

Troost van de ongelukkigen,

Hoop van de zieken,

Patroon van de stervenden,

Schrik van de duivels,

Beschermer van de heilige Kerk, bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

V. Hij heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis.

A. En tot beheerder van al zijn bezittingen.

Laat ons bidden, - God, die U in uw onuitspre-kelijke voorzienigheid hebt gewaardigd de heilige Jozef tot bruidegom van uw allerheiligste Moeder te verkiezen; verleen, vragen wij, dat wij hem, die wij op aarde vereren als onze beschermer, tot voorspreker mogen hebben in de hemel. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Afsluiting van de H. Mantel.

Glorievolle H. Jozef, God heeft u als hoofd en beschermer van de heiligste van alle families gekozen; wees vanuit de hemel ook mijn machtige beschermer. Ik bid u dringend, houd mij altijd onder de bescherming van uw H. Mantel.

Grote heilige Jozef, ik kies u voor geheel mijn leven tot mijn bijzondere patroon, voorspreker meester, beschermer; leidsman en bestuurder van mijn ziel en lichaam, van mijn gedachten, woorden en werken, begeerten en genegenheden, van alles, wat ik ben, heb en bezit, van mijn leven en sterven, en ik neem mij vast voor, u nooit ontrouw te worden, maar uw heilige naam te verheffen en uw eer te bevorderen, zoveel het mij mogelijk zal wezen. Ik bid u vurig, mij als uw dienaar aan te nemen. Help mij in al mijn werken en ver­laat mij niet in mijn stervensuur. Amen.

Bewaar mij als uw kind en verdedig mij tegen zichtbare en onzichtbare vijanden. Sta mij bij in iedere nood. Troost mij in bittere uren en vooral in de doodsstrijd. Spreek slechts één woord voor mij tot de beminnenswaardige Verlosser, die u als kind op uw armen mocht dragen, en tot de allerheiligste Maagd Maria, wier geliefde bruidegom u mocht zijn. Verkrijg voor mij die genaden, die mij naar het eeuwig heil brengen. Ik wil uw raad en uw voorbeeld volgen en u onafgebroken dankbaar zijn. Amen.

Heilige Jozef, kuis en rein,

Laat mij uw pleegkind zijn.

Houd mij rein in ziel en lijf,

Dat ik in Gods genade blijf.

Heilige Jozef, pleegvader,

Bruidegom van de Maagd rein,

Wees mijn leidsman en raadsman.

Help mij, God getrouw te zijn. Amen.

Onze Vader. Wees gegroet. Glorie zij de Vader.

In de naam van de Vader en de Zoon. Amen.

Geloofd zij J. Christus. In alle eeuwigheid. Amen.