Een gemeenschap van katholieke priesters

De Priesterbroederschap Sint-Pius X is een gemeenschap van katholieke priesters, die in 1970 door Mgr. Marcel Lefebvre gesticht werd. Haar doel is de vorming van goede priesters door de middelen die de Kerk altijd heeft toegepast: het Heilig Misoffer gevierd in de ritus zoals ons overgeleverd is; de verkondiging van het Geloof en de katholieke moraal, het uitdelen van genaden door de Sacramenten van de Kerk, de katholieke leer uit de beste bronnen geput, en het gemeenschapsleven in liefde en gebed.

De Priesterbroederschap St.-Pius X werd op 1 november 1970 door Mgr. François Charrière in Fribourg (Ch) canoniek opgericht. Vandaag de dag is zij verspreid over meer dan 60 landen en telt zes internationale priesterseminaries (scholen om priesters op te leiden). Haar leden leggen zich toe op verschillende werken: parochiezielzorg in de priorijen, die zich over de hele wereld uitspreiden; basis- , middelbare - en hogere scholen; retraitehuizen; aalmoezeniersfunctie bij verschillende congregaties; de missies en verschillende caritatieve werken.

Levende getuigen van Katholieke traditie

Omdat de Broederschap de liturgische wanorde en de nieuwe doctrine verwerpt, stoot zij vaak op onbegrip. In de ogen van veel mensen is zij in deze tijd het best gefundeerde bolwerk van verzet tegen de ‘zelfvernietiging van de Kerk’, zoals Paus Paulus VI het noemde. Meerdere kloostergemeenschappen, door dezelfde geest en met dezelfde ijver voor de eer van God en het heil van de zielen bezield, ondersteunen haar bij deze taak.

De Priesterbroederschap is een levende getuige van de vruchtbaarheid van de katholieke traditie. Inderdaad sticht zij nog steeds overal in de wereld nieuwe kerken, scholen en seminaries. Haar kapellen vullen zich elke zondag met gelovigen van alle leeftijden, waaronder zich ook veel jeugd en families bevinden. Veel Christenen vonden door haar de weg terug tot een christelijk leven, en tevens tot de vrede en de vreugde.

‘Omnia instaurare in Christo’

De Broederschap eigent zich de leus van haar patroon, de heilige Paus Pius X (1903-1914), toe. Deze luidt: “Omnia instaurare in Christo” dat betekent: “Alles in Christus vernieuwen” (Efes. 1, 10). Het gehele menselijke leven, zowel privé als openbaar, het leven van de enkeling zowel als van de familie, economisch en ook politiek, moet aan de wetten van Christus zoveel mogelijk onderworpen en bezielt zijn door Zijn genade. Enkel als dit vervuld wordt zal de wereld de vrede vinden en zullen de zielen tot de eeuwige gelukzaligheid geraken.

De Priesterbroederschap is op alle vijf continenten bezig. Zij heeft ook een tak van Broeders en van Zusters Oblatinnen, die de priesters helpen in hun verschillende gemeenschappen.

“De Priesterbroederschap is heel bijzonder onder de bescherming van Jezus Christus, de eeuwige Hogepriester, geplaatst, wiens gehele wezen priesterlijk was en blijft, en die vooral met de blik op het Kruisoffer mens geworden is. Zij staat ook onder de leiding van Maria, de Moeder van de ware Hogepriester en door Hem Moeder van alle priesters, in wie Zij haar Zoon vormt.” (statuten FSSPX)