Een priester, is die duur?

St. Michael's School SSPX

Hoe werkt de FSSPX financieel?

Door E.H. Joseph Verlinden

Eerwaarde, het is gemakkelijk om in België priester te zijn, priesters worden namelijk door de Staat (goed) betaald.

Werpen we eens een blik op het kerkelijk recht. Op het moment van een hogere wijding wordt een titel van deze wijding toegekend aan de wijdeling. Het doel van de wijdingstitel is om aan de priesters een gepast levensonderhoud te verzekeren, opdat zij hun waardigheid en stand zouden kunnen ophouden en niet tot armoede vervallen noch een met hun staat onverenigbare werkzaamheid zouden behoeven te verrichten.

a. Voor de wereldgeestelijken komt in aanmerking de ‘titulus beneficii’ (een behoorlijk inkomen) en wanneer die ontbreekt een ‘titulus patrimonii (bezit van een eigen vermogen, dat tot een passend levensonderhoud voldoende is) of ‘pensionaris’ (recht hebbende op pensioen of renteuitkering) (can. 979).

Is geen van deze titels aanwezig, dan is de ‘titulus servitii diocesis’ (dienstwerk in het bisdom) en in landen die onder de Propaganda staan, de ‘titulus missionis’ (missionaris) ook voldoende (can. 981).

b. Voor de religieuzen komen de volgende titels in aanmerking: voor regulieren de titel van de plechtige professie, ook wel de titel van armoede genoemd; voor religieuzen met eenvoudige eeuwige geloften de ‘titulus mensæ communis’ (gemeenschappelijke tafel) of een soortgelijke titel overeenkomstig het voorschrift van de constituties; voor de overige religieuzen gelden met betrekking tot de wijdingtitel de bepalingen die voor de wereldgeestelijken zijn gegeven (can. 982).

De ‘door de staat betaalde’ priesters in België zijn enkel de diocesane priesters, dat wil zeggen die een parochie in een bisdom verzorgen onder het gezag van de bisschop van hun bisdom; zij zijn ambtenaren van het ministerie van justitie. De bezoldiging van de priesters door de staat gaat terug op het concordaat van Napoleon in 1805. Om de Kerk voor alle inbeslagnames en vernielingen door de Franse Revolutie te compenseren had keizer Napoleon een concordaat (overeenkomst) gesloten met de Kerk om haar priesters te betalen. België, toen Frans, valt nog steeds onder deze wet, terwijl Frankrijk deze in 1905 heeft verlaten met de wet van scheiding van Kerk en Staat.

Andere landen hebben andere wetten. In Duitsland is er bijvoorbeeld een kerkbelasting. De Katholieke Kerk in Duitsland wordt daarom gefinancierd door deze kerkbelasting die de Duitse burgers die zich katholiek noemen, betalen.

De priesters van de Priesterbroederschap St.-Pius X, hangen niet af van de plaatselijke bisschop, noch van het ministerie van justitie. En daarom kunnen zij vrij de HH. Sacramenten toedienen en het geloof verkondigen.

Onder welke titel vallen de priesters van de FSSPX dan, als ze geen diocesane priesters zijn?

In de FSSPX vallen de priesters onder de titel ‘mensæ communis’ (leven van een gemeenschappelijke tafel). Dit betekent dat het hun congregatie, de Priesterbroederschap St.-Pius X, is die in het levensonderhoud van haar priesters voorziet.

Hoe voorziet de FSSPX dan in het onderhoud van haar leden?

De FSSPX huisvest haar leden in een priorij en daar leven zij van de gemeenschappelijke tafel. De priorij draagt de volledige zorg voor de broeders en zusters oblaten die de gelofte van armoede afgelegd hebben.

De priester daarentegen staat zelf in voor zijn persoonlijke noden. Hiertoe behoudt hij het stipendium van zijn dagelijkse H. Mis. De statuten bepalen verder dat hij maandelijks het equivalent van 200 CHF (Zwitserse frank = ong. 200 Euro) krijgt als toeslag voor zijn persoonlijke noden als de financies van de priorij het toestaan.

Wat verstaat men onder misstipendium?

Het misstipendium is een offergift waarvoor de priester een H. Mis opdraagt voor de intenties van een gelovige. Dit bedrag is vastgelegd door het gezag. Door een H. Mis op te laten dragen doet de gelovige een vroom werk voor de zielen, levenden en overledenen, die van deze H. Mis bijzonder zullen profiteren.

In ons District BeNeLux is het misstipendium vastgelegd op € 18, voor een Misnoveen € 180 (9 missen op rij) en € 720 voor de Gregoriaanse Missen (30 missen op rij voor een overledene).

Krijgen de priesters een deel van de zondagse collecte of het geld voor offerkaarsjes bij de heiligenbeelden?

Op zon- en feestdagen wordt er een collecte gehouden. De gelovige geeft hier, in geld uitgedrukt, een deel van zijn levensonderhoud als offer aan God, als zijn persoonlijke deelname aan het H. Misoffer. De hoogmis wordt opgedragen pro populo, d.w.z. voor de intenties van de gelovigen. Het is de Kerk die de eredienst regelt en dus ook de financiën, verzameld in de collecte en ook het offergeld dat in de offerblokken ter ere van een heilige of voor een of andere intentie geofferd wordt. Dit geld gaat integraal naar organisatie van de eredienst. In het bisdom wordt dit o.a. beheerd door de kerkfabriek, in de priorij door de prior voor de organisatie van de priorij in de brede zin: gas, elektriciteit, belasting, herstellingen, levensonderhoud van de gemeenschap, enz.

Sommige geldinzamelingen hebben een specifiek doel, zoals de verwarmingsonkosten, de altaarkaarsenactie, de tweede omhaling ter ondersteuning van de seminaries of onze missies. In 2021 wordt de vastenaalmoes van de BeNeLux geschonken aan de meisjesschool van de Dominicanessen in Le Hérie in Noord-Frankrijk, die het nu moeilijk hebben.

Hoe zit het met giften ontvangen voor een sacrament, een huisbezoek of een zegen?

Een mens leeft van het werk zijner handen. De giften die de priester ontvangt bij een huisbezoek, het brengen van de H. communie aan een zieke, het toedienen van het sacrament van doopsel, huwelijk of H. Oliesel wordt ‘stoolgeld’ genoemd en gaat integraal naar de priorij, aangezien het de priorij is die voor het levensonderhoud van de gemeenschap instaat.

Voor een huwelijk, een begrafenis is er door de overheid ook een forfaitair bedrag vastgesteld.

Moeten de priesters van de FSSPX dan alles wat zij krijgen aan de priorij afgeven?

De priesters van de FSSPX moeten alle giften die ze in het kader van hun priesterlijke bediening hebben ontvangen, aan hun priorij geven. De steun van hun familie of speciale vrienden valt buiten het bereik van hun bediening.

Moeten priesters geen kosten in rekening brengen voor hun werk? Catechismus? Conferenties? Raadgevingen?

Het onderwijzen van de catechismus of de leer van de Kerk is een belangrijke taak van de priester. Het is de voorwaarde om de sacramenten vruchtbaar te ontvangen. En voor christelijke ouders is het een verplichting voor hun kinderen te zorgen. Dit kan niet worden verzilverd.

In het epistel van de vijftiende zondag na Pinksteren geeft Sint-Paulus aan dat wie onderricht ontvangt in de leer, aan degene die hem onderricht geeft, van alle goeds moet mededelen.

Het is zeer prijzenswaardig en rechtvaardig dat degenen die dat kunnen, deelnemen in de reiskosten—km-vergoeding—of het geïnvesteerde materiaal.

Mogen de priesters van de FSSPX eigen goederen bezitten?

De priesters van de FSSPX leggen geen gelofte van armoede af. Ze blijven dus eigenaar van de dingen die ze kopen (kleding, boeken, kelk …). Dit in tegenstelling tot de broeders en zusters, die wel een gelofte van armoede afleggen.

Ervaring leert dat een auto beter onderhouden wordt wanneer hij een persoonlijk bezit is dan wanneer hij tot de gemeenschap behoort. Vandaar dat wij in ons district deze regel toepassen en dat de priester zelf voor een auto moet zorgen en deze dan ten dienste van het apostolaat stelt. Hij krijgt hiervoor een km-vergoeding van de priorij.

Waarvan leeft een priorij dan? Hoe slaagt u erin om een enorm gebouw zoals dat in de Hemelstraat of de Sint-Jozefkerk in Brussel of de Sint-Willibrordkerk in Utrecht te onderhouden en te herstellen?

God zorgt en bestuurt. Wij moeten vertrouwen hebben in de Voorzienigheid. Het zijn alleen de giften van de getrouwen die ons apostolaat mogelijk maken. Gemiddeld mag men zeggen dat met de gebruikelijke giften de gewone werking van een priorij draait.

Als er sprake is van een erfenis of een uitzonderlijke schenking dan kunnen we iets meer doen. Soms wordt er geleend. De aankoop van het voorhuis van de kapel van Gent in 1997, van de parking in de Hemelstraat in 2013, de inrichting van het schoolgebouw of duurdere restauratiewerken verrichten zijn hiervan voorbeelden. De wonderbaarlijke ontwikkeling van de FSSPX over de hele wereld en ook hier in Vlaanderen met zo'n kleine kudde is een duidelijk teken van Gods zegen doorheen de vrijgevigheid van de gelovigen!

Accepteert u ook erfenissen of legaten?

Ja, we ontvangen soms erfenissen en legaten; niet alleen van de gelovigen die geen directe erfgenamen hebben, maar ook van gelovigen die een deel van hun erfenis nalaten aan hun kapel, die tijdens hun leven hun tweede thuis was, waar ze hun plicht vervulden ten opzichte van God.

Besluit

Er is nog veel dat we zouden kunnen schrijven, maar mogen deze overwegingen u helpen iets beter te begrijpen of misschien te ontdekken hoe de priesters leven, die voor u dagelijks de H. Mis opdragen en op wie u rekent voor geestelijke hulp.

Moge Onze Heer uw edelmoedigheid omwille van Zijn Naam met het eeuwige leven vergelden!