E.K. puntje mei 2022: Vereer de Zeven Smarten van Maria!

Beste Kruisvaarders,

De zalige Priester Poppe vraagt in zijn tijdschrift ‘Zonnestraaltjes’: Beste Kruisvaarders, hebben jullie Maria al ooit bedankt, omdat zij haar toestemming gaf tot de komst van Jezus? Heb je al ooit gezegd: ‘Maria, ik dank u, omdat u de Moeder van onze Verlosser hebt willen zijn?’

Inderdaad, beste Kruisvaarders, wij denken misschien: ‘Maria moest zeker blij zijn en geen ogenblik hebben getwijfeld om ja te zeggen om zulk een eer en uitverkiezing – waarom moeten wij haar danken? Natuurlijk wilde Maria de Moeder Gods worden! Niemand zou dit toch weigeren?’

Zo beste Kruisvaarders, denken wij! Inderdaad, Maria was blij om deze uitverkiezing, zeer blij. Zij zong zelfs het “Magnificat” van blijdschap. Maar, bedenken we ook: Maria deed een groot offer met Moeder te willen worden van de Verlosser. Want Maria begreep, dat zij de Moeder zou zijn van een arme Verlosser, van een verachte Verlosser ... van een gekruisigde Verlosser!

Toen de Engel vroeg: “Maria, wilt u Moeder worden van Jezus?” wilde de Engel daarmee ook zeggen: “Maria, wilt u met Jezus lijden? Wilt u zich met Jezus opofferen? Wilt u met Jezus meewerken aan de verlossing van de arme zondaars?” En dan voorzag Maria al de armoede en al het lijden van haar Zoon Jezus! ... Dan voorzag Maria al haar eigen smarten, die zij om Jezus zou verdragen.

Maria zag dus niet alleen de mooie Engel en de grote uitverkiezing van de Moeder van de Zoon Gods te zijn, maar zij zag ook het pijnlijke in het voorstel van de Engel. En toch zei Maria : “Fiat: ik wil”. Het was een lastig woord: het was een zwaar offer. Maar Maria dacht aan God en aan de zondaars, die moesten worden verlost. En zij sprak het woord met blijdschap uit: “Fiat,” – “Ik wil de Moeder van de Verlosser zijn en met Hem lijden!” Zij deed het offer van  ganser harte.

Onze Moeder de H. Kerk eert Maria daarom met de titel van Medeverlosseres!

Toen Maria onder het Kruis van Jezus stond, voelde zij in haar hart al wat Jezus leed in Zijn lichaam en ziel. De H. Augustinus heeft gelijk, waar hij zegt: “U werd gekruisigd in uw hart samen met uw gekruisigde Zoon”. Maria offerde net als Jezus haar smarten voor ons zielenheil. Samen met Jezus verdiende zij de prijs van ons heil, als nieuwe Adam en nieuwe Eva.

Beste Kruisvaarders, daar Maria Jezus heeft geholpen ons te verlossen, is zij ook echt onze Moeder en Koningin. Jezus is onze Koning, allereerst omdat Hij God is, maar ten tweede ook omdat Hij ons heeft verlost uit de macht van de Satan. Hij heeft ons bovennatuurlijk leven gered, en daarom behoren we met heel ons leven Christus toe. Welnu, zoals gezegd, heeft Maria Jezus geholpen en ons mede-verlost. Zij heeft ons ook het bovennatuurlijk leven terug geschonken. Zij is daarom werkelijk onze Moeder. Jezus zegt vanop het Kruis tot ons: “Zie uw Moeder!”

Beste Kruisvaarders, vergeten we dus de Zeven Smarten van Maria, onze Moeder, niet!

Vereer daarom – en dit is het Bijzonder Puntje voor de maand mei – elke dag één van de Zeven Smarten! Gebruik hiervoor de volgende gebeden. Na ieder gebed moet je nog bidden: 1 Onze Vader en 7 Weesgegroeten. Zie ook de bijlage bij de Schatkist.

Zondag: Eerste Smart: Moeder van Smarten, toen Simeon u de kruisdood van uw Zoon voorspelde, was alles voor u donker en was u heel erg bedroefd. Toen Jezus was opgestaan uit het graf hebt u de betekenis van die woorden begrepen en was u onzeglijk blij.

Wij bidden u: geef ons een groot vertrouwen, schenk ons een duurzaam geduld, leer ons dat in Gods plan alles terecht zal komen. (1 OV + 7 Wg)

Maandag: Tweede Smart: Moeder van Smarten, toen U met Jezus moest vluchten naar Egypte was u haastig en uw hart was bang. Toen u op de terugtocht was, hebt u Gods bedoeling begrepen: Jezus was de nieuwe Mozes, de Bevrijder van het volk.

Wij bidden u: geef ons een sterke liefde en een taaie moed, help ons om uw Zoon levenslang te blijven volgen. (1 OV + 7 Wg)

Dinsdag: Derde Smart: Moeder van Smarten, in onze gedachten zien wij u op zoek gaan naar de afwezige Jezus. Het waren voor u dagen en nachten van zorgen en onzekerheid. Toen U het Kind Jezus terugvond in de tempel, was u onuitsprekelijk blij en dankbaar.

Wij bidden u: steun ons bij ons eerlijk zoeken naar een betere kennis van uw Zoon, verleen dat wij Hem steeds mogen vinden in een diep en dankbaar geloof. (1 OV + 7 Wg)

Woensdag: Vierde Smart: Moeder van Smarten, God alleen weet wat er aan liefde en aan lijden door u is gegaan, wanneer u hand in hand, en hart aan hart stond, vlak bij uw gemartelde Zoon op Zijn weg naar Calvarië.

Wij bidden u: maak dat ons hart ook altijd met anderen medelijden kan en dat wij steeds bereid zijn zacht te zijn en vergevingsgezind. (1 OV + 7 Wg)

Donderdag: Vijfde Smart: Moeder van Smarten, terwijl Jezus aan het Kruis stierf, hebt U met Hem geweend: “Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Samen met Hem hebt U zich aan God geschonken : “Vader, in Uw handen geef Ik Mijn geest”

Wij bidden u: maak ook ons onwankelbaar trouw aan de opdracht die wij van de Vader ontvangen en tot de dood vertrouwend op Zijn onbegrijpelijke Liefde. (1 OV + 7 Wg)

Vrijdag: Zesde Smart: Moeder van Smarten, terwijl Jezus onder de Kruisboom op uw knieën rustte, zagen uw ogen het werk van liefdeloze mensen, maar tegelijk het wonderwerk van Gods oneindige Barmhartigheid.

Wij bidden u: prent in onze geest, dat God kan vernieuwen wat mensen hebben vernield en breng ons tot bekering, zodat wij altijd aan de zijde van de Liefde staan, en nooit aan de kant van de haat. (1 OV + 7 Wg)

Zaterdag: Zevende Smart: Moeder van Smarten, u hebt geweten dat Jezus, uw Zoon, in de Rust van zijn Vader was binnengegaan, toen Hij in de rust van het graf werd neergelegd. U wist dat het laatste woord niet aan de dood is, maar aan het leven, want het laatste woord is aan God.

Wij bidden u: dat wij de Vrede van Pasen in ons hart bewaren, dat wij vergiffenis schenken aan al wie tegen ons misdeed en dat wij altijd vol hoop op de toekomst verder leven. (1 OV + 7 Wg)

In de maand juni zullen we elke dag thuis in het gezin samen de Litanie van het Allerheiligste Hart van Jezus bidden. Wat is er mooier, beste Kruisvaarders, dan dat we samen met papa, mama, broers en zussen voor het H. Hartbeeld thuis op de knieën gaan en het H. Hart als voorbeeld voor alle deugden nemen, als Koning van het huisgezin eren en vragen dat Hij onze harten gelijkvormig maakt aan Zijn Hart? … Niks.

Vergeten we ook niet dat onze stichter, de zalige Priester Poppe, gestorven is in het klooster te Moerzeke met zijn ogen gericht op het H. Hartbeeld op zijn schouw. Dat betekende dat onze leider gedurende zijn hele leven vertrouwen op het H. Hart heeft gesteld. Dat zien wij ook aan de vele mooie liederen die hij voor het H. Hart van Jezus heeft geschreven. Denken we maar aan: “Door zovele lieve kleinen” (Hosannaboekje nr. 163) of in de strofe van ons EK-strijdlied die bij ons niet zo bekend is:

“Ons harten laaien van het vuur

Dat uit Uw Harte gloeit

Een vlammende zee die de wereld omspoelt

En stijgende immer groeit!”

Beste Kruisvaarders, de maanden mei en juni zijn voor ons heel bijzonder: de maand van onze Koningin en de maand van het H. Hart van onze Koning Jezus Christus. Verrichten we dus beide Puntjes dagelijks met grote vurigheid en zorg! Goede moed en Gods zegen!

Pater Matthias De Clercq, EK-Kruisridder