Gebed van Pius XII tot Sint-Jozef, Werkman

Trophime Bigot, Sint-Jozef en het Kind Jezus, 17de eeuw

Paus Pius XII - Gebed en Testament

11 maart 1958

Roemrijke Aertsvader Sint-Josef, nederige en rechtschapen werkman uit Nazareth, die aan alle christenen, maar speciaal aan ons, het voorbeeld gegeven hebt van een volmaakt leven in voortdurende arbeid en in een bewonderenswaardige eenheid met Maria en Jezus,

sta ons bij in onze vermoeiende arbeid van elke dag, opdat ook wij, katholieke vaklieden, daarin een krachtig middel vinden om God te verheerlijken, onszelf te heiligen en nuttig te zijn voor de gemeenschap, waarin wij leven; dat immers zijn de hoogste idealen van al onze handelingen.

Verkrijg voor ons van de Heer, innig beminde Beschermer, nederigheid en eenvoud des harten, liefde voor het werk en welwillendheid voor allen, die hierin onze metgezellen zijn, overeenstemming met Gods wil in de onvermijdelijke moeilijkheden van dit leven en vreugde om ze te verduren, besef voor onze geheel eigen maatschappelijke zending en verantwoordelijkheidsgevoel, geest van zelfbeheersing en gebed, eerbied en volgzaamheid ten aanzien van onze overheden, broederlijke gevoelens jegens onze gelijken, liefde en toegeeflijkheid voor onze ondergeschikten.

Wees bij ons in de ogenblikken van voorspoed, wanneer alles ons uitnodigt om in zelfrespect van de vruchten van onze zware arbeid te genieten; maar steun ons in de droeve uren, wanneer de hemel zich voor ons schijnt te sluiten en zelfs de werktuigen in opstand schijnen te komen in onze handen.

Geef dat wij in navolging van U, onze ogen gevestigd houden op onze Moeder Maria, uw allerliefste bruid, die in een hoekje van uw bescheiden werkplaats stil zat te spinnen, terwijl ze haar zoetste glimlach over haar lippen liet glijden; en laat onze blik niet afdwalen van Jezus, die uw zorgen deelde bij de werkbank: opdat wij zodoende op aarde een vredig en heilig leven mogen leiden als voorspel op dat eeuwig gelukkige leven, dat ons in de hemel wacht, in de eeuwen der eeuwen.

Amen.