Gebeden tot Sint-Jozef

Beeld van Sint-Jozef in de kapel van de Hemelstraat te Antwerpen

Gebed tot de H. Jozef, patroonheilige van de H. Kerk

TOT U, HEILIGE JOZEF, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, nadat wij de bijstand van uw allerheiligste Bruid hebben ingeroepen, komen wij ook vol betrouwen uw bescherming afsmeken. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel, dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door uw machtige hulp.  Dit vragen wij U omwille van de liefde, die U met de onbevlekte Maagd en Moeder van God heeft verbonden, en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede gij het Kind Jezus hebt omhelsd.

Zorgzame bewaarder van de Heilige Familie, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus.  Liefdevolle vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.  Machtige beschermer, sta ons van uit de hemel genadig bij in de strijd tegen de macht van de duisternis.  En, zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, verdedig nu ook zo de Heilige Kerk van God tegen de vijandelijke hinderlagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij, naar uw voorbeeld en door uw hulp gesteund, heilig mogen leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verwerven. Amen.

Opdracht aan de H, Jozef

Grote  heilige Jozef, ik kies u heden voor geheel mijn leven tot mijn bijzondere patroon, meester, leidsman en bestuurder van mijn ziel en lichaam, van mijn gedachten, woorden en werken, begeerten en genegenheden, van alles, wat ik heb en bezit, van mijn leven en sterven, en ik neem mij vast voor, u nooit ontrouw te worden, maar uw heilige naam te verheffen en uw eer te bevorderen, zoveel het mij mogelijk zal wezen. Ik bid u vurig, mij als uw dienaar aan te nemen. Help mij in al mijn werken en ver­laat mij niet in mijn stervensuur. Amen.

Gebed tot de Heilige Jozef - Kuisheid

Heilige Jozef, vader en beschermer van de maagden, aan wiens trouwe hoede de onschuld zelf, Jezus Christus en de Maagd der Maagden, Maria, waren toevertrouwd, ik bid en smeek u, terwille van deze beide overdierbare panden, Jezus en Maria, dat gij mij voor alle oneerbaarheid wilt vrijwaren en mij Jezus en Maria steeds in reinheid wilt doen dienen, met onbesmette geest, zuiver en kuis naar lichaam en ziel. Amen.

Gebed van de H. Pius X tot de H. Jozef

voor allen die studeren en werken

O roemvolle H. Jozef, toonbeeld van allen die werken, verkrijg mij de genade te werken in een geest van versterving tot uitboeting van mijn talrijke zonden; gewetensvol en met plichtsbetrachting te werken tot overwinning van mijn eigen neigingen; met dank en vreugde te werken, het als een eer beschouwend de van God ontvangen gaven door werken te gebruiken en te ontwikkelen; te werken met orde, kalmte, matigheid en geduld, nooit wijkend voor vermoeidheid noch beproevingen; te werken met zuiverheid van inzicht en met zelfonthechting, voortdurend de dood voor ogen hebbend, alsook de rekenschap die ik zal moeten geven over verloren tijd, over onbenutte talenten, over verzuimd gedrag en over ijdel zelfbehagen in mijn welslagen, dit alles zo nadelig voor het werk voor God. Alles voor U Jezus, alles door U Maria, alles naar uw voorbeeld o Heilige Aartsvader Jozef, zo zal mijn wachtwoord zijn in leven en dood. Amen.

 

Gebed van Pius XII tot Sint-Jozef, Werkman

11 maart 1958

Roemrijke Aertsvader Sint-Josef, nederige en rechtschapen werkman uit Nazareth, die aan alle christenen, maar speciaal aan ons, het voorbeeld gegeven hebt van een volmaakt leven in voortdurende arbeid en in een bewonderenswaardige eenheid met Maria en Jezus,

sta ons bij in onze vermoeiende arbeid van elke dag, opdat ook wij, katholieke vaklieden, daarin een krachtig middel vinden om God te verheerlijken, onszelf te heiligen en nuttig te zijn voor de gemeenschap, waarin wij leven; dat immers zijn de hoogste idealen van al onze handelingen.

Verkrijg voor ons van de Heer, innig beminde Beschermer, nederigheid en eenvoud des harten, liefde voor het werk en welwillendheid voor allen, die hierin onze metgezellen zijn, overeenstemming met Gods wil in de onvermijdelijke moeilijkheden van dit leven en vreugde om ze te verduren, besef voor onze geheel eigen maatschappelijke zending en verantwoordelijkheidsgevoel, geest van zelfbeheersing en gebed, eerbied en volgzaamheid ten aanzien van onze overheden, broederlijke gevoelens jegens onze gelijken, liefde en toegeeflijkheid voor onze ondergeschikten.

Wees bij ons in de ogenblikken van voorspoed, wanneer alles ons uitnodigt om in zelfrespect van de vruchten van onze zware arbeid te genieten; maar steun ons in de droeve uren, wanneer de hemel zich voor ons schijnt te sluiten en zelfs de werktuigen in opstand schijnen te komen in onze handen.

Geef dat wij in navolging van U, onze ogen gevestigd houden op onze Moeder Maria, uw allerliefste bruid, die in een hoekje van uw bescheiden werkplaats stil zat te spinnen, terwijl ze haar zoetste glimlach over haar lippen liet glijden; en laat onze blik niet afdwalen van Jezus, die uw zorgen deelde bij de werkbank: opdat wij zodoende op aarde een vredig en heilig leven mogen leiden als voorspel op dat eeuwig gelukkige leven, dat ons in de hemel wacht, in de eeuwen der eeuwen.

Amen.