Kerst- en Nieuwjaarswensen van de Districtsoverste

Kerst- en Nieuwjaarswensen

Heer, wij smeken U, kom uw dienaren te hulp tot wie u gekomen bent door uw heilige Geboorte.

Een Redder is ons geboren: God, Almachtig, vredelievende Koning en Prins van de Vrede.  Zijn Moeder, de gezegende Maagd Maria staat klaar aan zijn nederig ‘bed’ en de Heilige Jozef geeft hen een gevoel van geborgenheid door zijn toegewijde aanwezigheid.  Beiden beschermen het Kind bij zijn geboorte in heel zorgwekkende omstandigheden. In deze armzalige, eenvoudige en stille omgeving vraagt het pasgeboren Kindje Jezus ons Geloof: “Wees niet bezorgd, kleine kudde… In de wereld hebt ge verdrukking te lijden; maar schep moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Luc. 12, 32 en Joh. 16, 33).

Kerstmis 2020 en Nieuwjaar 2021 zijn ingrijpend veranderd.  Velen zijn ontmoedigd.  Een sombere litanie van allerlei onheil.  Deze lijst is niet volledig, maar denken we bijvoorbeeld aan de min of meer strikte beperkingen voor het gezamenlijk beoefenen van de Eredienst; de wanhoop die veroorzaakt wordt door de lockdowns; de verbetenheid op wetgevend vlak tegen de fundamenten van de menselijke natuur en tegen het leven; de onophoudelijke aanvallen tegen het geloof en de moraal, zelfs in de schoot van de Kerk; de vaak gewelddadige en bloedige vervolging van de christenen bijna overal ter wereld, vooral in het Oosten, in Afrika en in China.  Een omgeving waar vrede en rust heerst, is zeldzaam.

U hebt de schoot van de Maagd niet afgewezen om de mens te verlossen.    

Met Kerstmis herdenken we plechtig het mysterie van de Menswording van Onze Heer Jezus Christus: Geboorte, Driekoningen, Opdracht in de Tempel, Doopsel.  Kerstmis is een goddelijk geschenk dat de harten van de wankele gelovigen versterkt.  Laten we geknield mediteren voor de Kribbe: dit Klein Kindje is de Almachtige, God, schepper van het heelal, oneindig groot en oneindig klein.  Niets ontgaat Hem, Hij zal het laatste woord hebben.  Hij is de enige Redder die de goede mensen – de mensen van goede wil – komt redden van de erfzonde en de persoonlijke zonden en hun rampzalige gevolgen.  In Hem, “ontmoeten genade en trouw elkander, gerechtigheid en vrede omhelzen elkaar.” (Ps. 84, 11).

Toen Hij op deze wereld kwam, heeft Jezus tegenspoed gekend.  Toen Hij door deze wereld trok, was en blijft Hij tot op heden teken van tegenspraak. Toen Hij deze wereld verliet door lijden en dood op het Kruis, is Hij verheerlijkt uit de dood opgestaan om te zegevieren in de Hemel.  Sinds de Kribbe al, nodigt Hij ons uit: “Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. “ (Marc. 8, 34).

Heer, gelieve ons in deze tijden te behoeden voor de zonde.

Laten we moed en vertrouwen putten aan het voeteneinde van de Kribbe.  Laten we aan het Kindje Jezus, aan zijn moeder de Maagd Maria en aan zijn voedstervader de Heilige Jozef vragen om de tegenwoordige beproevingen in te korten.  Maar het zou nog beter zijn als we hen kracht en volharding vragen om deze verwarde tijden godvruchtig door te komen.  Wat belangrijk is, is dat we het eeuwig leven verdienen door de moeilijkheden van hier beneden te doorstaan in standvastige trouw aan onze Heer en Redder.  “Want ik houd het er voor, dat het lijden dezer wereld niet opwegen kan tegen de heerlijkheid, die ons geopenbaard zal worden.” (Rom. 8, 18)

Zalig Kerstmis!  Zalig door ons geloof in de almachtige Godheid van Onze Heer Jezus Christus.

Een Goed Nieuwjaar! Goed door onze vaste hoop dat de Redder de weg is die ons naar het echte leven, het eeuwig leven leidt.

Op U, Heer, is onze hoop gevestigd; beschaam ons niet in eeuwigheid.

Deze woorden sluiten het Te Deum af, dat we op 31 december zingen als dankzegging voor het afgelopen jaar en als akte van hoop voor het nieuwe jaar.

Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar!

E.H. Patrick Duverger, Districtsoverste