Les 1: I. De Christelijke Leer.

Inleiding: De Christelijke Leer en de Christenmens.

Les 1: I. De Christelijke Leer.

1. Wat is de Catechismus?

De Catechismus is de korte inhoud van de christelijke leer.

De Catechismus wordt verdeeld in:

Geloofsleer (les 2-10): wat we moeten geloven; uitleg van de twaalf artikelen, het Symbolum waarin de voornaamste geloofswaarheden worden aangegeven.

Het Christelijke leven in actie (les 11-16): het genadeleven, geloofsleven en zedelijkleven met hun mogelijke afwijkingen tot aan de uitersten (deugden, ondeugden, zonden, uitersten).

Zedenleer (les 17-25): wat we moeten doen, hoe we ons moeten gedragen (zeden = gedrag): uitleg van de Tien Geboden Gods en de Geboden van de H. Kerk.

Genademiddelen ter zaligheid (les 26-35): de leer over de twee voornaamste genademiddelen, nl. het gebed en de Sacramenten.

2. Wat is de christelijke leer?

De christelijke leer is de leer die door Jezus Christus aan de wereld werd verkondigd en door de Apostelen gepredikt en die verder door de Kerk wordt onderwezen.

Het is de leer die Christus zelf mondeling in Palestina heeft verkondigd, ruim 2000 jaren geleden.

De Apostelen kregen opdracht vanwege Christus ‘Gaat en onderwijst alle volkeren…’ die leer verder te verkondigen wat ze dan ook hebben gedaan.

De H. Kerk, nl. de Paus en de Bisschoppen met behulp van de priesters, onderwijzen verder die lering.

3. Waarom is de christelijke leer de noodzakelijkste onder alle leringen?

De christelijke leer is de noodzakelijkste onder alle leringen omdat ze ons leert wat we moeten weten en doen om zalig te worden.

Wanneer men een grote reis moet ondernemen dan doet men best alles tot in de puntjes goed voor te bereiden; ook onderweg blijft men steeds alles nauwkeurig nazien om veilig en zeker het doel te bereiken. We hebben allen een grote reis, ja de grootste reis te ondernemen, nl. de reis naar de eeuwigheid: dan is het ook hoofdzaak dat we op de hoogte wezen van al het nodige, dat we steeds goed weten hoe we ons te gedragen hebben om het doel van onze levensreis, onze zaligheid, veilig en zeker te bereiken; dit alles nu wordt aangegeven in de christelijke leer: die leer is dan ook de meest noodzakelijke kennis.

4. Moeten alle mensen de christelijke leer kennen en onderhouden?

Alle mensen moeten de christelijke leer kennen en onderhouden want dit is de wil van God; anders kunnen zij niet zalig worden en zelfs niet oprecht gelukkig zijn in dit leven.

God roept alle mensen ter zaligheid: iedereen is dus verplicht te weten hoe hij zijn zaligheid kan en moet bereiken, wat aangegeven wordt in de christelijke leer.

Wie dat verwaarloost mist zijn levensdoel, maakt zichzelf ongelukkig, ook reeds in dit leven: “Mijn God, zo bekende Sint-Augustinus[1] na zijn bekering, Ge hebt ons gemaakt voor U en ons hart blijft onrustig tot wanneer het berust in U” (Belijdenissen 9:1).

5. Is het genoeg de christelijke leer eens geleerd te hebben?

Neen, het is niet genoeg de christelijke leer eens geleerd te hebben; geheel ons leven moeten wij ze onthouden en altijd beter trachten te begrijpen.

Wat men niet goed kent zal men ook niet goed beoefenen: we moeten dus onze godsdienstkennis steeds goed bijhouden.

De kennis van een kind is meer geheugenkennis; naarmate we vorderen in jaren ontwikkelt zich ons verstand en moeten we dan ook een meer volledige en diepgrondige kennis opdoen van de christelijke leer.

Kennis en leven beïnvloeden elkaar, hier vooral, d.w.z.: hoe beter we de christelijke leer kennen hoe beter we haar kunnen beleven en wederkerig, hoe beter we haar beleven des te beter we haar zullen hoogschatten en begrijpen, des te meer dat Gods genade, die ons verlicht en versterkt, ons hierin ongetwijfeld zal helpen.

 

[1] Augustinus van Hippo ook wel Sint-Augustinus genoemd, (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader. Tot de bekendste van zijn werken behoren de Confessiones en De civitate Dei.