Les 1: II. De Christenmens.

Inleiding: De Christelijke Leer en de Christenmens.

Les 1: II. De Christenmens.

6. Wat is een christenmens?

Een christenmens is een gedoopte die de leer van Christus gelooft en belijdt in de ware Kerk.

1° Men moet gedoopt zijn.

2° Men moet geloven al wat Christus ons geleerd heeft.

3° Men moet Christus' leer geloven zoals die wordt voorgehouden in zijn H. Kerk, namelijk de Rooms-Katholieke Kerk.

4° Men is een waar christenmens wanneer men de christelijke leer niet enkel gelooft maar ook metterdaad beleeft.

7. Wat is het teken van de christenmens?

Het teken van de christenmens is het kruisteken.

Iedere groepering heeft haar herkenningsteken (een vlag, een speld, een gebaar): zo is het kruisteken het herkenningsteken van de christenmens.

Dit herkenningsteken is meestal een zinnebeeldig teken (b.v. Chiro[1]: teken der chiromeisjes): Het kruisteken wijst erop dat we leerling zijn van Christus die voor ons stierf op het kruis.

8. Waarom is het kruisteken het teken van de christenmens?

Het kruisteken is het teken van de christenmens, omdat men daardoor de voornaamste waarheden van het christelijk geloof belijdt, namelijk: de Heilige Drievuldigheid en de Verlossing.

Hoe belijd ik door het kruisteken de H. Drievuldigheid? Met het enkelvoud ‘Naam’ duid ik de éénheid van God aan en noem tevens de drie afzonderlijke Personen: drie personen in één God.

Hoe belijd ik door het kruisteken de Verlossing? Door de vorm van een kruis te maken: door het H. Kruis ben ik verlost.

9. Hoe maakt men het kruisteken?

Men maakt het kruisteken door de rechterhand aan het voorhoofd te brengen, terwijl men zegt: ‘In de naam van de Vader…’; dan aan de borst, terwijl men zegt: ‘… en de Zoon’, en tenslotte van de linker naar de rechterschouder, terwijl men zegt: ‘…en de Heilige Geest. Amen’.

Terwijl de rechterhand deze bewegingen maakt legt men de linkerhand plat tegen de borst aan en houdt men de ogen neergeslagen.

10. Waarom maken wij het kruisteken?

Wij maken het kruisteken om te tonen dat wij christen zijn, om onze werken aan God op te dragen en om de bekoringen van ons af te weren.

1° Het kruisteken is het teken van de christenmens.

2° We stellen ons door die aanroeping der H. Drievuldigheid in Gods tegenwoordigheid met de bedoeling tot Hem te bidden, of om zijn zegen af te smeken over onze arbeid.

3° Door het kruis heeft Christus de duivel overwonnen; door datzelfde teken zullen ook wij de duivel overwinnen.

4° Het is tevens een uitstekend middel om 't menselijk opzicht te overwinnen.

5° Wat moeten de ouders zo vroeg mogelijk leren aan hun kinderen? Een kruisje vragen aan vader en moeder, 's morgens en 's avonds.

i.) Dit bevordert de eerbied der kinderen jegens hun ouders.

ii.) Het is ook voor de ouders een uitstekend middel tot zelfeerbied.

iii.) Dit kruisje is wel geen priesterzegen; niettemin is er stellig van wege God een bijzondere zegen aan verbonden.

 

[1] Chiro: katholieke jeugdbeweging in Vlaanderen.