Les 3: Art. II. De H. Drievuldigheid.

Eerste Deel: De Geloofswaarheden. De Geloofsbronnen en Openbaringen.

Les 3: Art. II. De H. Drievuldigheid.

30. Is er méér dan één God?

Neen, er is maar één God.

1° “Ik ben God en anders is er geen God en niemand is aan Mij gelijk” (Jesaja 46, 9).

2° Er kan maar één Oneindig-Volmaakt Wezen bestaan. Indien er meer waren dan zouden ze toch door iets van elkaar moeten verschillen: de éne zou dus een volmaaktheid hebben die de andere niet heeft en bijgevolg zou deze laatste onvolmaakt zijn. Er kan dus maar één Oneindig-Volmaakt Wezen bestaan.

31. Hoeveel goddelijke Personen zijn er?

Er zijn drie goddelijke Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Het bestaan van de drie goddelijke Personen wordt op meerdere plaatsen in de H. Schrift bevestigd. Zo b.v.:

1° Bij de doop van Christus door Johannes De Doper: de H. Geest daalt neer over Christus terwijl de Vader van uit de hemel getuigt: “Deze is mijn welbeminde Zoon” (Mattheüs 3:16-17). Hier worden dus de drie goddelijke Personen ieder afzonderlijk vernoemd.

2° De doopformule: “Gaat en onderwijst alle volkeren, hen dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilig Geest” (Mattheüs 28:19).

32. Waarom zijn de drie goddelijke Personen maar één God?

De drie goddelijke Personen zijn maar één God omdat ze alle drie maar één en dezelfde goddelijke natuur hebben.

1° Christus getuigt van Zichzelf: “Ik en de Vader zijn Eén” (Johannes 10:30).

2° ‘Wij vereren één God in de Drievuldigheid en de Drievuldigheid in de Eénheid, zonder de Personen met elkander te vereenzelvigen en zonder scheiding te brengen in het wezen van God’ (Symbolum van de H. Athanasius).

3° Wij begrijpen heel goed dat God geen dode God is, dat er leven is in God, d.w.z. een zekere veelvuldigheid, niet in die zin dat er meer Goden zijn, neen dat kan niet, vermits er maar één Oneindig-Volmaakt-Wezen kan bestaan, maar in die zin dat God Zichzelf volledig kent, zichzelf algeheel bemint op een wijze die voor ons beperkt, menselijk verstand onbegrijpelijk is. Wij mensen zijn vele personen en hebben ook enigszins dezelfde menselijke natuur met dit verschil dat deze natuur veelvoudig is in getal, veelvoudig verwezenlijkt is. Waarom? Omdat ze beperkt is en dus ontelbare keren kan verwezenlijkt zijn. De Goddelijke natuur is Oneindig en kan maar eens verwezenlijkt zijn. Er kan maar één God zijn (nr. 30).

33. Wat is het mysterie van de H. Drievuldigheid?

Het mysterie van de H. Drievuldigheid is het mysterie van één God in drie Personen.

1° De Vader is God: Christus spreekt tot Magdalena: “Ga tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn Vader, mijn God en uw God” (Johannes 20:17).

2° De Zoon is God: ‘In den beginne was het Woord (de Zoon) en het Woord was bij God en het Woord was God’ (Johannes 1:1).

3° De H. Geest is God: Petrus zegt tot Ananias die hem belogen had: “Waarom heeft de Satan uw hart bekoord om te liegen tegen de H. Geest? Niet tegen mensen hebt ge gelogen, maar tegen God” (Handelingen der Apostelen 10:3-4).

4° Deze drie Personen zijn één God: Het mysterie der H. Drievuldigheid is voor ons beperkte, eindige verstand een ondoorgrondelijk mysterie dat we zelfs in de Hemel niet ten volle zullen begrijpen: de Oneindige God alleen kan zichzelf ten volle begrijpen.

34. Heeft elk van de Drie goddelijke Personen al, de goddelijke volmaaktheden of eigenschappen?

Ja, elk van de drie goddelijke Personen heeft al de volmaaktheden of eigenschappen der godheid.

Ieder der drie Personen is waarlijk God. Bijgevolg heeft iedere Persoon al de volmaaktheden die aan de godheid moeten toegekend worden.

35. Worden sommige goddelijke eigenschappen toegeschreven aan één Persoon in het bijzonder?

Ja, sommige eigenschappen worden in de Heilige Schrift toegeschreven aan één Persoon in het bijzonder: zo wordt de almacht toegeschreven aan de Vader, de wijsheid aan de Zoon, de heiligheid aan de Heilige Geest.

1° De Vader is het beginsel der twee andere Personen en komt zelf van niemand voort: daarom wordt Hem bijzonder de almacht toegekend, zo b.v. ook de Schepping die een uiting is van Gods Almacht.

2° De Wijsheid en al de werken waarin God op een bijzondere manier zijn Wijsheid openbaart, zo b.v. in de Verlossing van het mensdom of in het bestuur van de wereld, worden vooral aan de Zoon toegeschreven omdat Hij, door het verstand uit de Vader geboren, de persoonlijke Wijsheid is.

3° De H. Geest komt voort van de Vader en de Zoon door de liefde: Hij is de liefde van de Vader en de Zoon. Daarom wordt Hem bijzonder de liefde toegekend alsook de werken waarin Gods liefde zich bijzonder openbaart: de heiliging der zielen, de uitdeling der genaden. – Hier willen we wijzen op een paar treffende afbeeldingen der H. Drievuldigheid:

i.) De menselijke ziel: De ziel is een geest, heeft dus geen delen waaruit ze zou samengesteld zijn.

De ziel werkt door middel van twee vermogens, het verstand en de wil. Het verstand is ziel, de wil is ziel en toch is er maar éne, ondeelbare ziel. Verstand en wil zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden, ik begrijp met mijn verstand, niet met mijn wil; ik wil met mijn wil, niet met mijn verstand en niettemin zijn verstand en wil allebei éénzelfde ondeelbare ziel.

ii.) De zon geeft licht en warmte: Licht en warmte komen van éénzelfde zon, zijn éénzelfde zon en toch zijn licht en warmte duidelijk van elkander onderscheiden.