Les 5: De Menswording van Onze Heer Jezus Christus

Eerste Deel: De Geloofswaarheden.

God de Vader en de Schepping.

Les 5: De Menswording van Onze Heer Jezus Christus (2de en 3de Artikel van het Symbolum).

64. Heeft God de mensen na de zondeval verlaten?

God heeft de mensen na de zondeval niet verlaten, maar Hij heeft zich over hen ontfermd, en hun een Verlosser beloofd en gezonden.

1° God had onze stamouders na hun zondeval aan hun lot kunnen overlaten: dan waren zij met hun hele nageslacht louter natuurmensen gebleven, beroofd van al de bovennatuurlijke en buitennatuurlijke gaven die hun aanvankelijk werden toegekend.

2° God was barmhartig en reeds in het Aards Paradijs heeft Hij aan onze stamouders een Verlosser beloofd die het eerste scheppingsplan met overvloedige goedheid zou herstellen. “Ik zal vijandschap wekken tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost. Dit zal u de kop verpletteren maar gij zult loeren naar zijn hiel” (Genesis 3, 15).

Adam en Eva deden boete voor hun persoonlijke, zware zonde en worden in de Oosterse Kerk als heiligen vereerd.

65. Wie is deze Verlosser?

Deze Verlosser is God de Zoon, die voor ons mens is geworden, Onze Heer Jezus Christus.

God de Zoon, tweede Persoon der aanbiddelijke Drievuldigheid, werd mens en als God-Mens nam Hij de taak op zich het mensdom te verlossen. De God-Mens noemen we Onze Heer (nr. 91) Jezus Christus (nr. 67).

66. Wie is Jezus Christus?

Jezus Christus is God de Zoon, mens geworden uit de Maagd Maria, de Verlosser en de Zaligmaker van de mensen.

1° Jezus Christus is God de Zoon, tweede Persoon der H. Drievuldigheid.

2° Mens geworden uit de Maagd Maria (nr. 71).

3° Verlosser van de mensen (nr. 88 en 89).

4° Zaligmaker van de mensen (nr. 90).

67. Wat betekent de naam Jezus Christus?

Jezus betekent Zaligmaker of Heiland, en Christus betekent Gezalfde.

1° ‘Jezus’ is een Hebreeuwse naam die betekent: ‘Jehova’ (God) is redding.

2° ‘Christus’ is een Grieks woord dat betekent ‘Gezalfde’.

3° ‘Messias’ is een Hebreeuws woord dat eveneens betekent ‘Gezalfde’.

68. Is Jezus Christus tegelijk God en mens?

Jezus Christus is tegelijk waarachtig God en waarachtig mens in één Persoon.

1° Jezus Christus is waarachtig God zoals God de Vader en God de H. Geest.

2° Jezus Christus is tevens waarachtig mens zoals wij.

69. Zijn er dan twee naturen in Jezus Christus?

Ja, er zijn twee naturen in Jezus Christus: de goddelijke natuur sinds alle eeuwigheid, en de menselijke natuur sedert zijn menswording; daarom is hij de God-Mens.

De Goddelijke natuur in Christus bestaat sinds alle eeuwigheid. God de Zoon die de goddelijke natuur bezat heeft bovendien ongeveer 2000 jaren geleden de menselijke natuur aangenomen. Dezelfde Persoon is tegelijk God en Mens.

70. Zijn er ook twee Personen in Jezus Christus?

Neen, er is maar één Persoon in Jezus Christus, te weten de Persoon van God de Zoon die de menselijke natuur heeft aangenomen.

Christus is één Persoon. Al zijn er in Christus twee verschillende, volledige naturen, ieder met haar eigen vermogens en eigen werkingen, toch zijn er in Christus geen twee personen, maar slechts één enkele Persoon. Een bepaalde menselijke natuur kan niet bestaan zonder eigen menselijke persoonlijkheid: waar een mensennatuur is daar is ook een persoon. De goddelijke Persoon in Christus verving[1] op een hoogst-volmaakte wijze de menselijke persoonlijkheid die er anders natuurlijkerwijze moest geweest zijn bij die menselijke natuur van Christus. Hoe dit nu gebeurde, dit blijft voor ons een ondoorgrondelijk mysterie.

71. Wat is het mysterie van de Menswording?

Het mysterie van de Menswording is het mysterie van God de Zoon die mens geworden is.

(Men leze vooraf Lukas 1:26-38.) In het geheim der Menswording onderscheiden we drie tijdstippen:

1° De Ontvangenis van Gods Zoon in Maria, of de eigenlijke Menswording. Op het ‘ja’ woord van Maria: “Mij geschiede naar uw woord”, werd God de Zoon ogenblikkelijk en onmiddellijk mens: “En het Woord is vlees geworden”, zo bidden we dat, wil zeggen dat God de Zoon zich ogenblikkelijk, onmiddellijk verenigde met een levenskiem in het gezegende lichaam van Maria.

a) Ogenblikkelijk: vanaf het eerste ogenblik; niet geleidelijk maar ineens.

b) Onmiddellijk: zonder tussenkomst van een man, dus buiten de gewone orde der natuur, dus door een mirakel.

God, die Almachtig is, is zelf niet onderworpen aan de natuurwetten die door Hem geschapen zijn: Hij kan dus ook rechtstreeks, op een andere manier, een mens verwekken: zo werden b.v. Adam en Eva ineens als volwassen mensen geschapen.

2° De dracht: 9 maanden lang (25 maart tot 25 december) heeft Maria, zoals iedere moeder, haar kind, de vrucht van haar eigen lichaam alleen zoals we bidden in het ‘Wees gegroet’, in haar boezem gedragen, gevoed met haar eigen bloed, met haar eigen leven. Die dracht geschiedde op gans natuurlijke wijze, zonder mirakel, zonder pijn of last nochtans, vermits Maria, de Onbevlekte, de gevolgen der erfzonde – waaronder de weeën van het moederschap – niet moest dragen.

3° De geboorte van het goddelijk kind: hier gebeurde eveneens een mirakel. De Catechismus van Trente, om dit duidelijker voor te stellen, gebruikt de volgende vergelijkingen: Gelijk Christus later uit het graf zou verrijzen, alhoewel het gesloten en verzegeld bleef; gelijk Christus nadien plots aanwezig stond te midden van zijn leerlingen in het Cenakel, alhoewel deuren en vensters gesloten bleven; gelijk de zon haar licht en warmte werpt doorheen het venster zonder het glas te schenden of te breken, zo – ja, op een nog meer verhevene wijze – is het goddelijk kind subtiel uit Maria geboren, zonder barensweeën zonder haar lichamelijke maagdelijkheid maar enigszins te schenden of te verbreken. Dit was ongetwijfeld een mirakel.

Men kent niet met vaste zekerheid de juiste datum van Christus' geboorte: de feestdagen van 25 maart en 25 december werden op latere datum door de Kerk vastgesteld.

72. Heeft Jezus Christus bevestigd dat Hij God is?

Jezus Christus heeft meermalen bevestigd dat Hij God is.

Ziehier enkele getuigenissen:

1° De geloofsbelijdenis van Petrus in Christus' godheid, door Christus bevestigd (Mattheüs 16:13-19).

2° Christus verklaart zichzelf tot de Zoon van God voor Kaïfas (Mattheüs 26:63-65).

3° Johannes 10:30: “Ik en de Vader zijn één”.

73. Hoe heeft Jezus Christus bewezen dat Hij God is?

Op verscheidene wijzen heeft Jezus Christus bewezen dat Hij God is: namelijk door de voorspellingen te vervullen die nopens Hem waren gedaan; door zelf voorspellingen te doen, door mirakelen te verrichten, vooral door zelf te verrijzen uit de doden.

1° Alle voorspellingen werden in Christus vervuld.

a) De Messias zou geboren worden te Bethlehem. (Michaels 10: 2)

b) Hij zou geboren worden uit een Maagd. (Jesaja 12:14)

c) Hij zou geboren worden uit het geslacht van David. (Jesaja 9:1)

d) Hij zou een groot Leraar zijn. (Jesaja 61:1)

e) Hij zou mirakelen doen. (Jesaja 35:5-6)

f) Hij zou veel lijden. (Jesaja 2:6; Psalm 67:22)

g) Hij zou sterven. (Psalm 21:1 en vgl.)

g) Hij zou verrijzen. (Psalm 15:10)

h) Hij zou opklimmen ten hemel. (Psalm 109:1)

i) Deze en nog vele andere voorspellingen zijn tot in de bijzonderheden toe in Christus vervuld geworden: Hij was dus werkelijk de beloofde Messias.

2° Christus heeft zelf ook meerdere voorspellingen gedaan die alle vervuld werden.

a) Over zijn lijden en Verrijzenis. (Mattheüs 12:40; 26:2)

b) In betrekking tot zijn leerlingen. (Mattheüs 26:31-34; 26:21-25)

c) Over de toekomst van zijn Kerk. (Handelingen 1:8; Mattheüs 16:18)

d) Over de toekomstige verwoesting van Jeruzalem. (Mattheüs 24:7, 11, 15-18; Markus 13:14; Lukas 21:20-24)

3° Christus heeft ontelbare mirakelen gedaan.

a) Hij heeft ontelbare zieken genezen. (Mattheüs 8:16; 19:2)

b) Opwekking van doden: De zoon der weduwe van Naïm (Lukas 7:11-17); het dochtertje van Jaïrus (Mattheüs 9:18-26); Lazarus (Johannes 11:1-45).

c) Vermenigvuldiging der broden en vissen. (Mattheüs 14:13-21; Markus 8:1-10)

4° Christus heeft zijn eigen Verrijzenis voorspeld en is werkelijk verrezen. (Markus 16:19; Handelingen 1:9; Mattheüs 12:39-40)

74. Wat is een voorspelling of profetie?

Een voorspelling of profetie is de zekere voorzegging van toekom­stige gebeurtenissen die God alleen tevoren kan kennen.

De toekomstige gebeurtenissen worden verwekt:

1° door de vrije handelingen der mensen.

2° steeds onder de leiding der Almachtige Voorzienigheid Gods.

Welnu we kunnen nooit met zekerheid voorop weten in welke richting de vrije wil der mensen, b.v. van de staatshoofden zal werken en we kennen nog veel minder de bedoelingen, de geheimen der Voorzienigheid. Dit weet God alleen en zij aan wie God dit wil mededelen, zo b.v. aan de profeten of heiligen.

75. Wat is een mirakel?

Een mirakel is een buitengewoon en wonderbaar feit, dat al de krachten der schepselen te boven gaat en alleen door de bijzondere tussenkomst van God kan geschieden.

1° Feit: iets uitwendig; kan dus door de zintuigen waargenomen worden.

2° Buitengewoon, boven de krachten der schepselen: de schepselen kunnen de natuurlijke krachten die God in hen schiep, niet te boven gaan, m.a.w. de schepselen volgen altijd de natuurwetten die in hen door God werden neergelegd. Het mirakel is altijd een feit dat deze natuurwetten te boven gaat: het kan dus onmogelijk komen van de schepselen zelf, men geeft niet wat men zelf niet heeft.

3° Alleen door de bijzondere tussenkomst van God: God die de natuurwetten schiep kan hierop een uitzondering maken, kan iets doen wat buiten, boven de gewone natuurwetten staat b.v. een dode terug opwekken tot het leven. Wanneer een mens b.v. een heilige dit doet, dan gebeurt dit eveneens door Gods tussenkomst; de mens is dan enkel een instrument van Gods Almacht.

76. Waarom is God de Zoon mens geworden?

God de Zoon is mens geworden om de mensen te verlossen van hun zonden, en om hun het leven der genade, de vriendschap van God en het recht op de hemel terug te schenken.

1° Door zijn lijden en dood heeft Christus ons verlost niet enkel van de erfzonde maar ook van onze persoonlijke zonden.

2° Christus verdiende voor ons door zijn lijden en dood het leven der heiligmakende genade die door het Doopsel in onze ziel wordt ingestort.

3° De heiligmakende genade is in volle waarheid een deelname aan het goddelijk leven: zo worden we kinderen, vrienden van God.

4° Met die genade is verbonden het recht op de hemel, de glorie.

77. Is de Heilige Maagd waarlijk de Moeder van God?

De Heilige Maagd Maria is waarlijk de Moeder van God, omdat Haar Zoon Jezus Christus God is.

Maria is waarlijk de Moeder van God:

1° Immers die bepaalde menselijke natuur waarmee de Zoon Gods zich verenigt heeft tot één Persoon was ontleend aan Maria's eigen lichaam; Gods Zoon heeft zijn menselijke natuur uit Maria, en zelfs uit Maria alleen ontvangen.

2° Verder heeft Maria, zoals iedere moeder, haar schat 9 maanden lang doen leven van haar leven, tot wanneer de goddelijke vrucht, volkomen gerijpt, zich afscheidde van de maagdelijke stam.

78. Is de Heilige Jozef de vader van Jezus Christus?

De Heilige Jozef is de voedstervader en de behoeder van Jezus Christus

1° Volgens zijn menselijke natuur heeft Christus geen vader gehad. (Zie nr. 71.) Naar Gods beschikking moest St. Jozef enkel zijn de voedstervader of pleegvader van het goddelijk Kind.

2° Maria was met Jozef door een wettelijk huwelijk verbonden. Waarom? Om te voorkomen dat ze zou gestenigd worden. De Wet bepaalde immers dat een vrouw die een kind had buiten de huwelijke staat moest gestenigd worden.

3° De kuise, rechtvaardige Jozef was de beste, de veiligste waarborg voor de ongerepte maagdelijkheid van Maria, de Onbevlekte.

4° St. Jozef moest door zijn arbeid voorzien in het stoffelijk onderhoud der H. Familie.

79. Wanneer vieren we de geboorte van Jezus Christus?

We vieren de geboorte van Jezus Christus op het feest van Kerstmis.

Het feest van Kerstmis werd pas op latere datum vastgesteld, namelijk rond het jaar 354. Men weet niet met vaste zekerheid op welke dag juist Christus werd geboren.

 

[1] Verving: de plaats innemen van.