Les 6: I. Christus Verborgen en Openbaar Leven.

Eerste Deel: De Geloofswaarheden.

God de Vader en de Schepping.

Les 6: I. Christus Verborgen en Openbaar Leven.

80. Wat deed Jezus Christus tot de ouderdom van omtrent dertig jaar?

Tot de ouderdom van omtrent dertig jaar verbleef Jezus Christus te Nazareth bij Maria en Jozef en leidde er een verborgen leven van gebed, gehoorzaamheid en arbeid.

1° Het verborgen leven van Jezus te Nazareth wordt door St. Lukas samengevat met deze woorden: “en Hij was hun onderdanig” (Lukas 2:51).

Leven van volkomen gehoorzaamheid aan Maria, zijn Moeder en aan Jozef zijn pleegvader.

2° Leven van arbeid: het waren geen rijke mensen; ze leefden als gewone werkmensen van hun dagelijkse arbeid. Toen Jezus als 12- jarige knaap optrad voor de leraars der Wet en zijn goddelijke wijsheid openbaarde, stonden die Leraars verstomd over de schranderheid[1] van de jonge knaap (Lukas 2:47).

Jezus' Godheid was dus verborgen gebleven; het was werkelijk een verborgen leven te Nazareth en de enkele wondere dingen die er lang geleden gebeurd waren ginder verre in het Zuiden, te Bethlehem, bij Jezus' geboorte, dat was sinds lang voorbij en vergeten. Later zou Jezus door vele mirakelen genoegzaam tonen dat Hij meer dan een gewoon mens, dat Hij God was.

3° Leven van gebed:

a) Driemaal in het jaar gingen ze ter bedevaart naar de tempel van Jerusalem, namelijk met Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest. Bij een van die bedevaarten bleef Jezus achter en onderwees de leraren der Wet in de tempel te Jeruzalem.

b) Ze onderhielden trouw de voorschriften van de sabbat.

c) Christus was bovendien, krachtens zijn goddelijke natuur, aanhoudend met zijn Vader verenigd.

d) Christus onderhield eveneens samen met Maria en Jozef de voorgeschrevene gebedsoefeningen der Mozaïsche Wet, bezocht regelmatig de Synagogen waar de Joden hun godsdienstige vergaderingen hielden.

81. Wat heeft Jezus Christus gedaan de laatste jaren van zijn leven?

De laatste jaren van zijn leven heeft Jezus Christus zijn Evangelie verkondigd, de waarheid van zijn lering door vele mirakelen bevestigd, en zijn Apostelen voorbereid, om zijn werk voort te zetten.

Het openbaar leven van Jezus duurde twee jaren en enkele maanden.

1° Jezus doortrok heel Palestina en verkondigde aan het volk zijn Evangelie d.i. zijn blijde boodschap, de tijding van Israëls komende verlossing die door de Profeten van het Oude Testament herhaaldelijk was aangekondigd geworden. ‘Evangelie’ beduidt eveneens de ganse leer van Christus, waarin Hij vele gegevens openbaarde over God en over de verhouding van God tot de mensen.

2° Door vele mirakelen heeft Hij de waarheid van zijn leer bevestigd.

a) Christus deed ontelbare mirakelen.

b) God alleen kan mirakelen doen. Wanneer dus Christus mirakelen deed om de waarheid van zijn leer te bevestigen dan was het God zelf die dit bekrachtigde.

3° Hij heeft zijn Apostelen voorbereid. Deze voorbereiding geschiedde zeer traag en geleidelijk, zoals men lezen kan in de Evangeliën. Die voorbereiding wordt besloten met de stichting der Kerk. Later zal die beginnende Kerk voor het eerst officieel optreden bij het Pinksterfeest, wanneer Petrus het volk zal toespreken.

 

[1] Schranderheid: vlugheid van verstand.