Les 6: III. Christus Verheerlijkt Leven.

Eerste Deel: De Geloofswaarheden.

God de Vader en de Schepping.

Les 6: III. Christus Verheerlijkt Leven.

92. Wat is de hel waarin de ziel van Jezus Christus is nedergedaald?

De hel waarin de ziel van Jezus Christus is nedergedaald, is de plaats waar de zielen van de rechtvaardigen verbleven in afwachting van de verlossing.

Door de hel wordt hier bedoeld:

1° Niet de hel der verdoemden.

2° Ook niet het vagevuur.

3° Maar wel het voorgeborchte: de plaats waar de zielen vertoefden van hen die voor Christus stierven en vrij waren van iedere zonde en zondeschuld. Ze genoten er een zoete rust en de volle zekerheid der toekomstige zaligheid maar zouden die pas verkrijgen na 's Heren Hemelvaart. Daar verscheen de ziel van Christus, onafscheidelijk met de goddelijke Persoon verenigd – het lichaam lag in het graf – aan die zielen, bracht hun de boodschap van de voltrokken verlossing en zou hen 40 dagen nadien met Zich ten hemel voeren.

93. Hoe werd Jezus Christus verheerlijkt na zijn dood?

Na zijn dood is Jezus Christus verrezen en opgeklommen ten hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader.

De Verrijzenis en de Hemelvaart zijn beide miraculeuze feiten die dus aan God zelf moeten toegeschreven worden, daarom berekenen ze voor Christus zelf een bekrachtiging van zijn werk en van zijn godheid. “Aan de rechterhand van…”: is de ereplaats, hierdoor overdrachtelijk beduidend Christus' verheerlijking.

94. Wat wil zeggen dat Jezus Christus verrezen is?

Dat Jezus Christus verrezen is, wil zeggen dat Hij, de derde dag na zijn dood, zijn ziel wederom verenigd heeft met zijn lichaam en uit het graf verheerlijkt is opgestaan.

1° Christus stierf de Vrijdag namiddag rond 3u. Hij verrees uit het gesloten, verzegelde graf de zondag in de vroege morgen, de derde dag. Alles samen was Jezus' lichaam dus enkel anderhalve dag in het graf gebleven ‘Verheerlijkt’ dus subtiel uit het gesloten, verzegeld graf opgerezen.

2° Christus' Verrijzenis als historisch feit wordt afdoende bewezen:

a) Uit het feit dat het graf leeg bevonden werd. Dit zagen meerdere getuigen nl. de heilige Vrouwen en de Apostelen met eigen ogen. Ook de Joden getuigen dit onrechtstreeks door het feit aan te klagen bij Pilatus: ze wilden het feit verduisteren (Mattheüs 28:11-15) en bewijzen daardoor zelf dat ze het feit erkenden.

b) Uit de vele verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen: aan Magdalena (Johannes 20:14-17); aan de heilige Vrouwen (Mattheüs 28:9-10); aan Petrus (Lukas 24:34); aan Jacobus de Mindere (I Kor. 15:17); aan de leerlingen van Emmaüs (Lukas 24:13-35); aan de Apostelen, zonder Thomas in het Cenakel (Lukas 24:36-44); aan de Apostelen met Thomas in het Cenakel (Johannes 20:27); aan de Apostelen bij Tiberias' meer (Johannes 21:1-23); aan de Apostelen in groep met meer dan 500 leerlingen (I Kor. 15:6); ten laatste bij zijn Hemelvaart (Handelingen 1:9).

c) De Apostel Thomas die om zijn ongelovigheid door Christus zelf diep beschaamd werd gemaakt, heeft ons zo het feit van Christus' Verrijzenis nog geloofwaardiger gemaakt (Johannes 20:24-29).

95. Wanneer vieren wij de verrijzenis van Jezus Christus?

Wij vieren de Verrijzenis van Jezus Christus op het feest van Pasen.

1° De Verrijzenis van Christus is een allersterkst bewijs dat de christelijke Openbaring geloofwaardig is. Christus voorspelde zeer duidelijk zijn Verrijzenis tot een teken van de goddelijkheid van zijn zending en de waarheid van zijn leer. Vermits Christus werkelijk verrezen is staat hiermee even duidelijk vast de goddelijkheid van zijn zending en de waarheid van zijn leer.

2° De Verrijzenis van Christus: de grondslag van onze hoop.

a) “Christus is van de doden verrezen als eersteling der ontslapenen” (I Korintiërs 15:20, 22). Waar een eersteling is komen er nog anderen achterna: zo is Christus' Verrijzenis het beginsel, de waarborg van onze verrijzenis.

b) “Want indien wij geloven dat Jezus Christus gestorven en verrezen is, evenzo zal God degenen, die ontslapen, door Jezus ook brengen tot Hem” (I Tessal. 4:14).

c) Gelijk de eerste Adam het hele mensdom tot de dood bracht door zijn zonde, zo heeft Christus, de tweede, de nieuwe Adam, de dood overwonnen door zijn dood en ons allen weer de kracht gegeven om te verrijzen zoals Hij. Die leer wordt door St. Paulus in meerdere van zijn brieven ontwikkeld.

96. Welke tekenen van lijden heeft Jezus Christus in zijn verheerlijkt lichaam behouden?

Jezus Christus heeft in zijn verheerlijkt lichaam de vijf wonden behouden om daarmede zijn verrijzenis te bevestigen en om ze te tonen aan alle mensen in het laatste oordeel en aan de gelukzaligen in de hemel.

1° De twee wonden van beide handen, de twee wonden van zijn beide voeten en de wonde in zijn zijde die door de lanssteek van de soldaat werd geopend. (Johannes 20:25-27, Lukas 24:37-40)

2° Met die wonden in zijn lichaam bewees Jezus, toen Hij verrees, duidelijk dat Hij dezelfde Jezus was die aan het kruis gestorven was met die vijf wonden in zijn lichaam.

3° “Hij (Jezus) zal weer op dezelfde wijze komen als gij Hem hebt zien opstijgen ten hemel” (Handelingen 1:11). Welnu, het was dezelfde Jezus die 40 dagen tevoren verrezen was, met die vijf littekens in zijn lichaam.

97. Wat heeft Jezus Christus gedaan na zijn Verrijzenis?

Na zijn verrijzenis is Jezus Christus meermalen verschenen aan zijn leerlingen en vooral aan zijn Apostelen; Hij heeft hen verder onderricht en aan Petrus het oppergezag over heel de Kerk gegeven.

Gedurende die 40 dagen die er verlopen zijn vanaf Christus' Verrijzenis tot aan zijn Hemelvaart, is Jezus niet aanhoudend op zichtbare wijze bij zijn leerlingen gebleven. Hij is hun enkel meermalen verschenen, nu eens aan een groep leerlingen met of zonder de Apostelen, dan eens aan de Apostelengroep alleen. Dit deed Jezus met deze doeleinden:

1° De Apostelen versterken in hun geloof dat inderdaad zeer geschokt was door Christus' diepe vernederingen, zijn lijden en schandige dood.

2° De Apostelen stilaan gewennen aan zijn bestendige, lichamelijke afwezigheid.

3° Aan de Apostelen gaf Jezus ook zijn laatste opdrachten ter verspreiding van zijn leer. (Mattheüs 28:18-20; Markus 16:15-20; Lukas 24:44-49; Johannes 20:21-23, 21:15-18)

4° De instelling der Kerk voltooien: Petrus werd definitief aangesteld tot hoofd der Kerk (Johannes 21:15-18) en verschillende sacramenten werden dan nog ingesteld.

98. Wanneer is Jezus Christus ten hemel geklommen?

Jezus Christus is ten hemel geklommen de veertigste dag na zijn Verrijzenis: die dag noemen wij Ons-Heer-Hemelvaart.

De Hemelvaart van Christus wordt door Lukas omstandig verhaald in zijn Handelingen 1:4-11. Dit gebeurde 40 dagen nadat Jezus verrezen was, in het bij zijn der leerlingen. Daarna gingen de Apostelen, volgens aanwijzing van Jezus, terug naar het Cenakel, sloten er zich op en wachtten in gebed de komst af van de H. Geest, die tien dagen nadien, namelijk met het Pinksterenfeest, over hen neerdaalde.

99. Wat wil zeggen dat Jezus Christus aan de rechterhand zit van God de Vader?

Dat Jezus aan de rechterhand zit van God de Vader wil zeggen dat Hij ook als mens, boven alle engelen en alle heiligen verheven is, en met zijn Vader het opperste geluk en de allerhoogste eer geniet.

1° Ook als mens bekleedt Christus de eerste, dat is de ereplaats (rechterhand). Het ‘zitten’ beduidt op figuurlijke manier de eeuwige rust van God de Zoon met wie de mensheid van Christus verenigd is tot één Persoon; het beduidt ook zijn macht als Koning en Rechter die zetelt.

2° Doelt ook op het Koningschap van Christus over alle mensen (zie nr. 91).

100. Zal Jezus Christus nog zichtbaar op de wereld verschijnen?

Jezus Christus zal nog zichtbaar op de wereld verschijnen op het einde der tijden, als Hij alle mensen zal komen oordelen; maar die dag van deze tweede komst is ons onbekend.

1° Jezus zal nog zichtbaar verschijnen:

“Van nu af aan zult gij de Mensenzoon gezeten zien aan de rechterhand van de Kracht en Hem zien komen op de wolken des hemels” (Mattheüs 26:64).

“De mensen zullen verstijven van vrees en bange verwachting van wat de wereld gaat overkomen… Dan zullen ze de Mensenzoon op een wolk zien komen, met grote macht en majesteit” (Lukas 21:27).

Deze teksten, woorden van O. L. Heer zelf en nog vele andere in de Evangeliën kondigen duidelijk de wederkomst aan van Christus in volle majesteit als Koning en Rechter over alle mensen.

2° Wanneer zal die wederkomst geschieden?

a) “Niemand kent dag noch uur van dit einde, zelfs niet de engelen des hemels” (Markus 13:32).

b) Er zullen voortekenen zijn doch die voortekenen kunnen gebeuren over een lang tijdverloop en bovendien kan er nog een hele tijd verlopen tussen de voortekenen en het werkelijke wereldeinde, zodat we praktisch voor de korte tijd van ons leven onwetend zijn omtrent de juiste dag van het wereldeinde.

3° ‘Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden’: of de levenden die er nog zullen zijn bij het einde van de wereld eerst nog zullen sterven en dan dadelijk weer verrijzen, dan of ze levend zullen geoordeeld worden, daarover weten we niets met zekerheid.

4° Het stoffelijk heelal zal vergaan door het vuur; zo wordt er voorspeld in de H. Schrift en een nieuw heelal, veel volmaakter dan het vroegere, zal geschapen worden. Hoe? Dit blijft allemaal voor ons een geheim. (Openbaring 21:1-5; II Petrus 3:7-12)