Les 7: De Heilige Geest | God de H. Geest en de Heiligmaking

Eerste Deel: De Geloofswaarheden.

God de H. Geest en de Heiligmaking.

Les 7: De Heilige Geest | God de H. Geest en de Heiligmaking (8ste Art. van het Symbolum: Ik Geloof in de Heilige Geest).

101. Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest is de derde Persoon van de H. Drievuldigheid.

1° De H. Geest is de derde Persoon der H. Drievuldigheid.

2° De H. Geest komt voort van de Vader en de Zoon. De H. Geest wordt niet uit de Vader en de Zoon geboren maar komt van beiden voort op een wijze die voor ons niet te begrijpen is, omdat we in de geschapen natuur geen beeld of gelijkenis hiervan vinden.

3° De H. Geest is ware God zoals de Vader en de Zoon.

102. Wat wordt in het bijzonder toegeschreven aan de Heilige Geest?

Aan de Heilige Geest wordt in het bijzonder de heiligheid, alsook de heiligmaking toegeschreven.

De H. Geest wordt op bijzondere wijze heilig genoemd:

1° Omdat Hij is de Liefde des Vaders en des Zoons en deze Liefde de Heiligheid zelf is.

2° Omdat de heiliging der zielen aan Hem bijzonder wordt toegekend. (Romeinen 5:5; zie verder nr. 104 en 105.)

103. Is de Heilige Geest zichtbaar op aarde nedergedaald?

Ja, de Heilige Geest is zichtbaar nedergedaald op Jezus Christus bij zijn doopsel, in de gedaante van een duif; en op de Apostelen, op Sinxendag (Pinksterdag), in de gedaante van vurige tongen.

1° Bij het doopsel van Jezus door Johannes-Baptista (Mattheüs 3:16; Markus 1:10; Lukas 3:22). De drie Personen der H. Drievuldigheid worden hier vernoemd.

2° Op Pinksterdag daalde de H. Geest over de Apostelen neer in de gedaante van vurige tongen (Handelingen 2:3-4). Dit gebeurde op dit nationale godsdienstfeest der Joden, die bij die gelegenheid in groot getal naar Jeruzalem ter bedevaart kwamen en zo getuigen waren van dit wondere feit.

104. Wat bewerkt de Heilige Geest in de Heilige Kerk?

De Heilige Geest verlevendigt de Heilige Kerk en geleidt haar onfeilbaar op de weg van waarheid en heiligheid; Hij is als de ziel der Heilige Kerk.

De ziel schenkt het leven aan het lichaam: zo is de H. Geest als de ziel van het mystiek lichaam van Christus, de Kerk. Buiten de invloed die de H. Geest heeft op ieder gelovige moet er nog vermeld worden zijn invloed op de H. Kerk als maatschappij. Die invloed omvat:

1° De H. Geest heiligt de Kerk door de Sacramenten, openbare gebeden, door het onbloedig Offer der H. Mis; Hij bidt mede met de Kerk door ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26), kiest uit het volk de priesters, heiligt ze.

2° De H. Geest bestuurt de Kerk. Christus is het onzichtbaar Hoofd der Kerk: Hij bestuurt haar door de H. Geest die van Hem en de Vader uitgaat en in de wereld gezonden wordt (Johannes 14:16-17).

De bisschoppen worden door de H. Geest aangesteld om de Kerk Gods te besturen (Handelingen 20:28): daarom ook schreven de Apostelen toen ze op de Kerkvergadering te Jeruzalem een wet hadden uitgevaardigd: “Het heeft de H. Geest en ons behaagd” (Handelingen 15:28). Aan die inwerking van de H. Geest dankt de Kerk haar heilig bestuur niettegenstaande menselijke zwakheden en zonden.

3° De H. Geest bewaart de Kerk voor elke dwaling. “Hij (de Vader) zal u een andere Helper geven, om in eeuwigheid bij u te blijven, de Geest van waarheid. Hij zal u de ganse waarheid leren” (Johannes 14:16-17; 16:13). Op die bijstand van de H. Geest berust eveneens de onfeilbaarheid van de Paus.

105. Wat bewerkt de Heilige Geest in de gelovigen?

De H. Geest woont in de zielen van de gelovigen; Hij verlicht, sterkt, geleidt en heiligt ze door zijn genaden en gaven.

1° Bij het Doopsel worden in de ziel ingestort de heiligmakende genade, de goddelijke deugden (geloof, hoop en liefde), de zedelijke deugden[1] en de 7 gaven van de H. Geest[2].

De heiligmakende genade is het goddelijk leven zelf (zie nr. 148): hierdoor woont God zelf in ons, leeft in ons op een mysterieuze, werkelijke wijze.

2° We ontvangen bovendien dadelijke genaden in de loop van ons leven, waardoor de H. Geest ons verstand verlicht om ons aan te tonen hoe we handelen moeten en onze wil aanvuurt om te handelen in de richting van het goede zoals het verlichte verstand het ons aanwees. Zo heiligt de H. Geest de gelovigen en leidt hen ter eeuwige leven.

 

[1] De zedelijke deugden kunnen in essentie herleid worden tot de vier hoofddeugden of kardinale deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.

[2] Wijsheid, verstand, raad, sterkte, wetenschap, godsvrucht en vreze des Heren.