Les 8: II. De Kentekenen van de Ware Kerk.

Eerste Deel: De Geloofswaarheden.

God de H. Geest en de Heiligmaking.

Les 8: II. De Kentekenen van de Ware Kerk

115. Is er meer dan één ware Kerk?

Er is maar één ware Kerk, want Jezus Christus heeft maar één Kerk gesticht.

Uit het Nieuwe Testament blijkt duidelijk dat Christus maar één Kerk heeft gesticht. Christus beloofde aan Petrus dat die éne Kerk zou blijven bestaan tot het einde der wereld. Onder de vele Kerken die er thans bestaan kan er dus maar één zijn die zich terecht er mag op beroepen de Kerk van Christus te zijn, namelijk deze Kerk die in ononderbroken opeenvolging der Opperherders opklimt tot Petrus.

116. Wat noemt men kentekenen van de ware Kerk?

Kentekenen van de ware Kerk noemt men zichtbare eigenschappen waaraan men de ware Kerk van Christus kan herkennen, en waardoor men ze kan onderscheiden van de protestantse en andere Kerken die zich christelijk noemen.

Dat zijn blijvende herkenningstekens, uiterlijke, zichtbare eigenschappen die men enkel samen aantreft in de ware Kerk, die zich daardoor onderscheidt van alle andere zogezegde christelijke Kerken.

117. Aan welke kentekenen herkent men de ware Kerk?

De ware Kerk herkent men aan deze vier kentekenen: zij is één, heilig, katholiek en apostolisch.

Deze vier kentekenen zijn alle samen aanwezig in de ware Kerk van Christus.

118. Welke Kerk alleen bezit de vier kentenen van de ware Kerk?

Alleen de Rooms-Katholieke Kerk bezit de vier kentekenen van de ware Kerk.

Alleen de Rooms-Katholieke Kerk, d.w.z. de Kerk waarvan de Opperherder nu nog altijd verblijft te Rome als bisschop van Rome.

119. Is de Rooms-Katholieke Kerk één?

Ja, de Rooms-Katholieke Kerk is één, omdat al haar leden hetzelfde hoofd hebben, dezelfde lering, hetzelfde Sacrificie en dezelfde Sacramenten.

1° Christus' Kerk, dus de ware Kerk, moet één zijn. Naar het getuigenis der H. Schrift is de Kerk van Christus één: “In Hem wordt heel het gebouw bijeengehouden” (Efeziërs 2:21).

“Ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook hen moet ik leiden… dan zal het worden: één kudde, één herder” (Johannes 10:16). “Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die Gij mij gegeven hebt opdat zij één zijn gelijk Wij” (Johannes 17:11). Deze éénheid moest zelfs het bewijs zijn van Christus' goddelijke zending: “…opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt”. (Johannes 17:21)

2° Waarin die éénheid bestaat.

a) Hetzelfde Hoofd: Christus kent maar één Kerk, die Hij ‘mijn Kerk’ noemt, gebouwd op de steenrots die Petrus is; Hij kent maar één schaapskudde, één Opperherder die al de schapen en al de lammeren weiden moet (Johannes 10:16; Johannes 21:15 en Vgl). Dit nu is perfect verwezenlijkt in de Rooms-Katholieke Kerk, waar alle gelovigen, onder de leiding van hun bisschoppen en de hoogste leiding van de Paus hun zaligheid betrachten.

b) Dezelfde leer: tot op onze dagen werd er in de Rooms-Katholieke Kerk steeds en overal één zelfde geloofs- en zedenleer verkondigd: onze huidige katholieke Missionarissen leren dezelfde leer als eertijds de Apostelen, namelijk het Evangelie zoals Christus dit voorhield.

c) Hetzelfde Sacrificie en dezelfde Sacramenten. Over de gehele wereld, overal waar de Rooms-Katholieke Kerk zich heeft gevestigd wordt hetzelfde Sacrificie, de H. Mis opgedragen, worden dezelfde Sacramenten toegediend.

120. Is de Rooms-Katholieke Kerk heilig?

Ja, de Rooms-Katholieke Kerk is heilig:
ten 1ste, omdat haar onzichtbaar hoofd Jezus Christus heilig is;
ten 2de, omdat zij haar leden voortdurend door haar lering en haar Sacramenten tot heiligheid opwekt;
ten 3de, omdat zij er velen tot heiligheid, ja zelfs tot heldhaftige heiligheid brengt.

1° Christus' Kerk, dus de ware Kerk, moet heilig zijn. Vermits ze het werk is van de God-Mens.

Ze werd door Hem gesticht om de mensen te heiligen; welnu God kan zijn doel niet missen. Zo schrijft S. Paulus: “Christus heeft de Kerk bemind. Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen en te reinigen door het waterbad, vergezeld van het woord om Zich een heerlijke Kerk te bereiden, zonder vlek of rimpel of iets van die aard, maar heilig en zonder enige smet” (Efeziërs 5:25-27).

2° Heiligheid der Rooms-Katholieke Kerk.

a) Jezus Christus Die ze aanziet als haar onzichtbaar hoofd is de Heiligheid zelve.

b) Haar lering is heilig: de leer van het Evangelie zoals de Rooms-Katholieke Kerk ze steeds heeft voorgehouden brengt de gelovigen, wanneer ze deze onderhouden, werkdadig tot de heiligheid.

c) Haar Sacramenten zijn heilig: de Sacramenten zoals de Rooms-Katholieke Kerk ze toedient vergezellen de mens vanaf de wieg tot aan het graf, vanaf het Doopsel tot het H. Oliesel en heiligen zo het hele leven, althans wanneer men ze ontvangt in de vereiste gesteltenissen.

121. Is de Rooms-Katholieke Kerk katholiek of algemeen?

Ja, de Rooms-Katholieke Kerk is katholiek of algemeen omdat ze gesticht is voor alle mensen en alle volkeren, en omdat ze inderdaad verspreid is over geheel de wereld.

1° Ze is algemeen in rechte, d.w.z. naar Christus' Wil gesticht voor alle mensen en voor alle volkeren: “Gaat en onderwijst alle volkeren…” (Mattheüs 29:19; Markus 16:15; Lukas 24:17).

2° Ze is algemeen in feite: niet zozeer het aantal moet beschouwd worden dan wel het feit dat de Kerk over de gehele wereld is verspreid, onder vele, allerlei volkeren, welnu, dit is het duidelijkst verwezenlijkt in de Rooms-Katholieke Kerk.

122. Is de Rooms-Katholieke Kerk apostolisch?

Ja, de Rooms-Katholieke Kerk is apostolisch:
ten 1ste, omdat ze gegrondvest is op de Apostelen;
ten 2de, omdat ze door de wettige opvolgers van de Apostelen wordt bestuurd;
ten 3de, omdat ze de lering van de Apostelen gelooft en belijdt.

1° Ze is gegrondvest op de Apostelen.

De Katholieke Kerk is ouder dan alle andere Kerken, die, als sekten, zich afgescheurd hebben van de Katholieke Kerk. Enkel en alleen de Katholieke Kerk klimt op tot de Apostelen: “gebouwd op de grondslag der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus de hoeksteen is” (Efeziërs 2:20).

2° Ze wordt bestuurd door de wettige opvolgers van de Apostelen.

De priesters staan onder het wettig gezag der bisschoppen en deze staan onder het wettig gezag van de Paus die de wettige opvolger is van Petrus. De Kerkvaders bewezen de apostoliciteit der Roomse Kerk opklimmend tot Petrus toe. Zo geeft de H. Ireneüs, die stierf in 202, de lijst op van de Roomse Pausen omdat alle andere Kerken, zo bevestigt hij, in gemeenschap moeten staan met de Kerk van Rome: zo doen eveneens de H. Augustinus, Eusebius van Cesarea en anderen.

Ze beroepen zich op Christus' woord tot Petrus: “Ge zijt steenrots en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen”. De ware Kerk moet dus gebouwd zijn op Petrus en op diens opvolgers. Vandaar de aloude, bekende spreuk van S. Ambrosius: ‘Ubi Petrus, ibi Ecclesia’ – ‘waar Petrus is, daar is de Kerk’ en die andere spreuk van S. Augustinus: ‘Roma locuta, causa finita’ – ‘Rome heeft gesproken, het geding is dus beslecht’.

In het vermaarde Concilie van Chalcedon (451) bevestigden de 600 aanwezige bisschoppen luidop hun mening: “Petrus heeft door Leo's mond gesproken” doelende op de uitspraak van de toenmalige Paus door zijn gezanten.

3° Ze gelooft en belijdt de lering van de Apostelen.

Indien de Katholieke Kerk, in de loop der tijden afgeweken was van de juiste leer der Apostelen men zou er kunnen en moeten op wijzen. Welnu dat gebeurde nimmer. De huidige Missionarissen leren nog steeds onder de leiding der hogere Overheid, dezelfde leer als die der Apostelen, begrepen in het Symbolum.

123. Wordt de waarheid van de Rooms-Katholieke Kerk ook door mirakelen bevestigd?

Ja, sinds haar ontstaan en door alle eeuwen heen, wordt de waarheid van de Rooms-Katholieke Kerk ook door mirakels bevestigd.

Christus heeft aan zijn Kerk uitdrukkelijk de gave van wonderen toegezegd: “Deze wonderen zullen hén vergezellen die hebben geloofd; in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven; vreemde talen zullen ze spreken; slangen zullen ze opnemen en al drinken ze dodelijk vergif, het zal hun niet schaden; zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen genezen.” (Marc. 16:17-18, zie eveneens I Kor. 12:10, 28, 30.)

De Kerkgeschiedenis toont aan, dat, de eeuwen door tot op onze dagen, de gave der mirakelen immer in de Katholieke Kerk aanwezig was.

124. Is er in de Rooms-Katholieke Kerk een altijddurend mirakel?

Ja, in de Rooms-Katholieke Kerk is er een altijddurend mirakel: namelijk haar wonderbaar en vruchtbaar voortbestaan, ondanks vervolgingen, scheuringen en ketterijen, ondanks de zwakheden van haar leden, ja, soms van haar oversten.

1° We stellen vooreerst deze feiten vast:

a) De Kerk heeft zich in de loop der tijden zeer spoedig verbreid over de gehele wereld, onder alle standen der maatschappij.

b) Overal waar de Kerk haar invloed mocht doen gelden heeft ze de personen, de families en de maatschappij zedelijk hervormd en veel beter gemaakt.

2° Die invloed van de Kerk werd steeds tegengewerkt door andere, vijandige machten: zo o.a.

a) Kerkvervolgingen: zo b.v. in de laatste tijden, in Spanje, Mexico en Rusland.

b) Scheuringen: Protestantisme.

c) Ketterijen.

d) Zwakheden van haar leden: niet alle christenen leven christelijk.

e) Zwakheden van haar oversten: onder de 12 Apostelen was er een Judas en een Petrus; later gebeurden er nog grote ergernissen in de schoot der Kerk en er zullen steeds ergernissen blijven voorkomen want mensen, al hebben ze een goddelijke opdracht gekregen, behouden steeds hun menselijke gebreken die soms leiden tot grote zwakheden.

3° De middelen waarover de Kerk beschikte tot haar apostolaat waren, menselijkerwijze gesproken, zeker ontoereikend om, spijts de overgrote moeilijkheden (zie bovenvermeld 2), zulk heerlijk resultaat te bereiken.

De Kerk gebruikt nooit geweld van wapenen maar enkel beschikt ze over kracht van overreding, goedheid en predicatie van een leer die bovendien zeer streng is en indruist tegen al de kwade neigingen van het mensenhart.

Om dat heerlijke resultaat te begrijpen moeten we ons dus beroepen op een bovenmenselijke, bovennatuurlijke oorzaak, namelijk de werking van God zelve die deze Kerk bezielde, de bekrachtiging van Christus' belofte tot de Apostelen: “Ik zal met U wezen tot het einde der eeuwen” (Mattheüs 28:20); of nog: “Gij zijt steenrots en op die rots zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen tegen haar niets vermogen” (Mattheüs, 16:18).