Litanie tot de H. Jozef

Litanie tot de H. Jozef

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld,

God, Heilige Geest

Heilige Drievuldigheid, één God,

Heilige Maria, bid voor ons.

Heilige Jozef,

Roemrijke afstammeling van David,

Licht van de aartsvaders,

Bruidegom van de Moeder Gods,

Kuise bewaarder van de Maagd,

Voedstervader van de Zoon van God,

Zorgvolle verdediger van Christus,

Hoofd van het heilig Huisgezin,

Zeer rechtvaardige Jozef,

Zeer kuise Jozef,

Zeer voorzichtige Jozef,

Zeer sterke Jozef,

Zeer gehoorzame Jozef,

Zeer getrouwe Jozef,

Spiegel van geduld,

Beminnaar van de armoede,

Voorbeeld van de werklieden,

Luister van het huiselijk leven,

Beschermer van de maagden,

Steun van de huisgezinnen,

Troost van de ongelukkigen,

Hoop van de zieken,

Patroon van de stervenden,

Schrik van de duivels,

Beschermer van de heilige Kerk, bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

V. Hij heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis.

A. En tot beheerder van al zijn bezittingen.

Laat ons bidden, - God, die U in uw onuitspre-kelijke voorzienigheid hebt gewaardigd de heilige Jozef tot bruidegom van uw allerheiligste Moeder te verkiezen; verleen, vragen wij, dat wij hem, die wij op aarde vereren als onze beschermer, tot voorspreker mogen hebben in de hemel. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.