Litanie van het H. Hart

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld, *

God, Heilige Geest,

Heilige Drievuldigheid, één God,

Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,

Hart van Jezus, in de schoot van de Moedermaagd door de Heilige Geest gevormd,

Hart van Jezus, met het Woord van God zelfstandig verenigd, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, van oneindige majesteit,

Hart van Jezus, heiligdom van God,

Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,

Hart van Jezus, huis van God en deur van de hemel,

Hart van Jezus, brandoven van liefde,

Hart van Jezus, waarin rechtvaardigheid en liefde wonen,

Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,

Hart van Jezus, afgrond van alle deugden,

Hart van Jezus, allerlofwaardigst,

Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,

Hart van Jezus, waarin al de schatten van wijsheid en wetenschap zijn,

Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont,

Hart van Jezus, in wie de Vader zijn welbehagen stelt,

Hart van Jezus, uit wiens volheid wij allen ontvangen hebben,

Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,

Hart van Jezus, geduldig en allerbarmhartigst,

Hart van Jezus, mild voor allen die U aanroepen,

Hart van Jezus, bron van leven en heiligheid,

Hart van Jezus, zoenoffer voor onze zonden,

Hart van Jezus, verzadigd van versmadingen,

Hart van Jezus, om onze zonden vermorzeld,

Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,

Hart van Jezus, met de lans doorstoken,

Hart van Jezus, bron van alle troost,

Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,

Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,

Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,

Hart van Jezus, zaligheid van hen die op U hopen,

Hart van Jezus, hoop van hen die in U sterven,

Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle Heiligen,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

      verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

      ontferm U over ons.

V. Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart.

R. Maak ons hart gelijkvormig aan Uw Hart.

Laten wij bidden.

Almachtige en eeuwige God, zie neder op het Hart van Uw allerliefste Zoon, en op de lofzeggingen en voldoeningen, die Hij U in naam van de zondaars opdraagt.  Laat U verzoenen en verleen vergiffenis aan hen die Uw barmhartigheid afsmeken, in de naam van diezelfde Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in alle eeuwigheid.  Amen.