Litanie van het Kostbaar Bloed

Litanie van het KOSTBAAR BLOED

in maand juli

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld, *

God, Heilige Geest,

Heilige Drievuldigheid, één God,

Bloed van Christus, eniggeboren Zoon van de eeuwige Vader, red ons.

Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God,*

Bloed van Christus, van het nieuwe en eeuwige Verbond,

Bloed van Christus, in de doodsstrijd neerdruppelend op de aarde,

Bloed van Christus, vloeiend bij de geseling,

Bloed van Christus, naar buiten dringend bij de doornenkroning,

Bloed van Christus, vergoten op het kruis,

Bloed van Christus, losprijs van ons heil,

Bloed van Christus, zonder hetwelk er geen ver-geving mogelijk is,

Bloed van Christus, eucharistisch voedsel en zui-vering van de zielen,

Bloed van Christus, stroom van barmhartigheid,

Bloed van Christus, overwinning over de duivelen,

Bloed van Christus, sterkte van de martelaren,

Bloed van Christus, kracht van de belijders,

Bloed van Christus, bron van maagdelijkheid,

Bloed van Christus, steun van hen die wankelen,

Bloed van Christus, verkwikking van hen die lijden,

Bloed van Christus, troost in droefheid,

Bloed van Christus, hoop van de boetvaardigen,

Bloed van Christus, vertroosting van de stervenden,

Bloed van Christus, vrede en zoetheid des harten,

Bloed van Christus, onderpand van eeuwig leven,

Bloed van Christus, dat de zielen uit het vagevaar bevrijdt,

Bloed van Christus, alle eer en lof overwaardig,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

ontferm U over ons.

V.  Gij hebt ons vrijgekocht, Heer, met uw Bloed.

R.  En Gij hebt ons gemaakt een koninkrijk voor God.

           

Laten wij bidden. Almachtige, eeuwige God, die uw eniggeboren Zoon tot Verlosser van de wereld hebt aangesteld en U hebt laten verzoenen door zijn Bloed; wij bidden U, geef dat wij de losprijs van onze zalig-heid zo vereren en door zijn kracht zo beschermd worden tegen het kwaad van dit aardse leven, dat wij ons in de hemel over de vrucht ervan eeuwig mogen verheugen. Door dezelfde Christus Onze Heer.

Amen.