Mededeling van de Algemene Overste

24 februari 2019

Mededeling van de Algemene Overste van de Priesterbroedershap Sint Pius X: de ware broederlijkheid

Op 4 februari 2019 ondertekende Paus Franciscus met de groot-imam van de moskee van Caïro een document over de menselijke Broederschap voor de wereldvrede en de gemeenschappelijke samenleving.

De ware broederlijkheid bestaat enkel in Jezus Christus.

Een oecumenische Christus kan de ware Christus niet zijn. Sedert meer dan vijftig jaar houden het moderne oecumenisme en de interreligieuze dialoog niet op om aan de wereld een afgezwakte, onkenbare en vervormde Christus aan te bieden.

Het Woord Gods, de enige Zoon van de Vader, de ongeschapen en eeuwige Wijsheid heeft een lichaam aangenomen en is mens geworde. Ten opzichte van dit historisch feit, kan niemand onverschillig blijven: “Wie niet mét mij is, is tegen mij en wie niet met mij verzamelt, verstrooit” (Mt 12, 30). Door het feit van zijn menswording is Christus de Hoge Priester geworden van het Nieuwe Verbond en de Leraar die ons de waarheid verkondigt. Hij is de Koning alle harten geworden en van de naties en “de eerst-geborene onder vele broeders” (Rom. 8, 29). Zo “bestaat de ware broederschap enkel in Jezus-Christus” en enkel in Hem alleen: “want onder de hemel is geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden” (Hand. 4, 12).

Het is een waarheid van het geloof dat Christus koning is van alle mensen, en dat Hij ze wil verenigen in zijn Kerk, zijn enige Bruid, zijn mystiek Lichaam. Het rijk dat hij sticht is een rijk van waarheid, van genade, van heiligheid, van rechtvaardigheid en liefde en bijgevolg van vrede. Er kan buiten Onze Heer geen ware vrede zijn. Het is dus onmogelijk de vrede te vinden buiten het rijk van Christus en de godsdienst die hij gesticht heeft. Deze waarheid negeren is op zand bouwen en Christus zelf heeft ons gewaarschuwd dat zulke onderneming gedoemd is om te mislukken (Mt 7, 26-27).

Het Document over menselijke broederschap voor wereldvrede en de gemeenschappelijke samenleving, getekend door paus Franciscus en de groot-imam van Al-Azhar, is maar een huis op zand gebouwd. Het is daarenboven een versmading van het eerste gebod van God, en die de Wijsheid van God mensgeworden in Jezus Christus en gestorven voor ons op het Kruis, doet zeggen dat: “het pluralisme en de verscheidenheid van de godsdiensten” een “wijze goddelijke wil is.”

Zulke uitspraken weerspreken het dogma dat leert dat de katholieke godsdienst de enige ware godsdienst is (vgl. Syllabus dwaling 21). Als het over een dogma gaat, dan draagt datgene wat daar tegen ingaat de naam van ketterij. God gaat zichzelf niet tegenspreken.

In navolging van St Paulus en onze vereerde Stichter, Mgr Marcel Lefebvre, en onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Vrede, zullen we het katholieke geloof blijven doorgeven, het katholiek geloof dat we ontvangen hebben (I Kor. 11, 23) en met al onze krachten werken voor het heil van de zielen en de naties, door de verkondiging van het ware geloof en de ware godsdienst.

“Gaat dus heen; onderwijst alle volkeren, doopt ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun onderhouden alles wat ik u bevolen heb” (Mt 28, 19-20). “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden; wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Mk 16, 16).

 

24 februari 2019

E. H. Davide Pagliarani, Algemeen Overste

Mgr Alfonso de Galarreta, Eerste Assistent

E. H. Christian Bouchacourt, Tweede Assistent