Nederlandse bewerking van de film over Mgr. Lefebvre

Beste Vrienden en Weldoeners,

Dit jaar viert de Priesterbroederschap Sint-Pius X de vijftigste verjaardag van haar bestaan. Zij werd officieel gesticht in Zwitserland op 1 november 1970 als een vrome vereniging. En omdat Mgr. Lefebvre hardnekkig vasthield aan de traditionele Mis en de vorming van de priesters hiervoor, kreeg hij van Rome aanvankelijk lofbrieven maar nadien veroordelingen. Zeer vlug ging het debat over de tegenstellingen in de leer onderwezen vóór en na het Tweede Vaticaans Concilie.

Enkele jaren voordien wilde Mgr. Lefebvre zijn handtekening al niet zetten op wat hij aanvankelijk noemde de vernietiging van de Congregatie van de H. Geest, waarvan hij Algemeen Overste was en niet eender wie. Dit was een voorbode van wat er in de Rooms Katholieke Kerk zou volgen en wat we nu in onze kontreien meemaken: de ene kerk na de andere wordt gesloten of gesloopt, het ene klooster na het ander sluit zijn deuren.

Al vlug sprong de media in op de zogenaamde ongehoorzaamheid van Mgr. Lefebvre. Hierdoor werd zijn strijd voor het behoud van de overgeleverde katholieke waarden bekend over de gehele wereld en herkenden behoudsgezinde gelovigen in Mgr. Lefebvre een zielenherder. Zij wilden trouw de traditionele H. Mis bijwonen en onderricht worden in dezelfde zin, en volbrachten hun zondagsplicht in de door hem gestichte priorijen en kapellen.

In het Frans, Engels, Duits en Spaans verscheen de meeste lectuur. In onze eigen volkstaal, Nederlands of Vlaams was dit heel wat minder of welhaast niets. De Video ‘Ecône, Priesters voor morgen’ gemaakt door een landgenoot kon in 1986 uitgebracht worden in het Nederlands. In 2012 werd een andere video over het leven van Mgr. Lefebvre uitgebracht, maar de vertaling in het Nederlands en de realisatie ervan werd altijd op de lange baan geschoven.

Nu ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van onze Broederschap hebben wij de knoop doorgehakt en hopen de Nederlandstalige versie uit te brengen tegen 1 november. Het is enerzijds een fierheid, een must voor de Priesterbroederschap Sint-Pius X deze biografie ook in het Nederlands te kunnen aanbieden, maar anderzijds is de kostprijs van deze professionele realisatie hoger dan verwacht. Vandaar dat wij een keer te meer uw edelmoedigheid aanspreken en zo u hiervoor een steentje wilt bijdragen, zal dit van harte welkom zijn.

Eerwaarde Heer Joseph Verlinden