Maria Bambina Hulde

Sep
10
September 10, 2023

In de priorij van het Allerheiligste Sacrament

Hemelstraat 23, 2018 Antwerpen

Op zo 10 september 2023 organiseren wij een Maria Bambina Hulde.

Wij vertrekken vanuit onze kapel met het Bambina-beeld, in processie naar de tuin. Hier is een kleine bloemenhulde. Wij bieden bloemen aan, rozen. Nadien nemen we onze picknick, er wordt gezorgd voor koffie en gebak.

Om 13u40 keren we terug in processie naar de kapel, onder het zingen van Marialiederen, en bidden er ons gezamenlijk rozenhoedje.

De priorij zorgt voor de aankoop van de rozen, een 68-tal, vermoedelijke leeftijd van de Moeder Gods op aarde. Om 12 u, in de veranda, kan ieder ‘zijn roos’ aanschaffen aan 1€ ’t stuk. Bij voorkeur 1 roos per persoon. Om de aankoop van de verjaardagstaarten in te schatten vragen wij u uw deelname aan te geven bij E. H. L. Bochkoltz, mondeling of per email: [email protected].

Ter ere van de H. Maria Bambina
Noveengebed vanaf 9 tot 17 september

1. Heilige Bambina, uit het koninklijk nageslacht van David, Koningin der Engelen, Moeder van de goddelijke genade en van de schone Liefde, ik groet U uit geheel mijn hart. Bekom voor mij bij de Heer, Hem trouw en edelmoedig te beminnen, alle dagen van mijn leven en U, die de eerstgeborene van de goddelijke Liefde zijt, te vereren met een tedere godsvrucht.  -  Wees gegroet.

2. O hemels Kind, gelijk een blanke duif gekomen op de wereld, geheel schoon en onbevlekt, mijn ziel jubelt in U, meesterwerk van de goddelijke Wijsheid en Goedheid. Geheel zuiver en zonder smet, help mij de engelachtige deugd van zuiverheid te beminnen en te bewaren, tot elke prijs.  -  Wees gegroet.

3. Ik groet U, heilige Bambina, geheel bevallig, geestelijk paradijs, vol van zaligheden, waarin op de dag van de Menswording de echte Levensboom geplant werd, de Redder van de wereld. Omdat Gij veel van mij houdt, help mij het vergiftigde fruit van de wereldse ijdelheid en glorie te vluchten en te verafschuwen. Stort in mijn ziel de zeer zoete vruchten van het eeuwig leven: de gedachten, genegenheden en deugden van uw goddelijke Zoon. -  Wees gegroet.

4. Ik groet U, bewonderenswaardig Kindje, gesloten tuin voor de schepselen, enkel open voor de hemelse Bruidegom, Die er zijn welbehagen in vindt temidden van de bloemen van uw verheven deugden. O lelie van het paradijs, verwonderlijk voorbeeld van nederig en verborgen leven: maak dat de hemelse Bruidegom de deur van mijn hart altijd open vinde, voor zijn liefdevolle komst, vol van genade en ingevingen.  -  Wees gegroet.

5. O heilige Bambina, mystieke Dageraad en zalige hemelpoort, mijn ziel hoopt op U en vertrouwt zich aan U toe. Ik ben nog zo lauw in de dienst van God. Het gevaar mij van God voor eeuwig te verwijderen is groot. O onze machtige Voorspreekster, reik mij uw welwillende hand vanuit uw wieg, bevrijd mij van die geestesverdoving, moedig mij aan op de weg naar het eeuwig leven. Maak dat ik mij volledig toewijde aan de dienst van de Heer, vol vurigheid en standvastig, tot in het uur van de dood, en dat ik zo de eeuwige kroon verdiene.  -  Wees gegroet.

Eindgebed. -  O Maria, Onbevlekte Maagd, door uw Geboorte, hebt Gij vrede en vreugde gebracht aan de wereld. Schenk mij de ware vrede voor het hart en de echte vreugde voor de geest. Ik vereer uw ledematen, voorbestemd om het tabernakel van de Zoon van de Allerhoogste God te worden. Maak dat mijn lichaam altijd de levende tempel van de H. Geest weze. Vanaf het eerste moment van uw Ontvangenis en geboorte, hebt Gij over Satan en over de hel de zegepraal behaald. Ik smeek U mij bij te staan bij het bedrog van de duivel, opdat ik altijd overwinnaar weze. Amen.

300 dagen aflaten, éénmaal per dag, voor wie deze noveen godvruchtig bidt.