Mariale retraite 11/09 - 16/09

Sep
11
September 11 - September 16, 2023

De mariale retraite tussen 11/09/2023 en 16/09/2023 zal door EE.HH. Joseph Verlinden & Matthias De Clercq gepredikt worden.

Als u zich wilt inschrijven voor deze retraite bij de Priorij van het Allerheiligste Sacrament in Antwerpen, vul dan het formulier in.

U vindt hier enkele inleidende overwegingen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u schrijven naar: [email protected]

De Mariale retraite ‘Mater Misericordiæ’

gepredikt in de Hemelstraat, Antwerpen

De Mariale retraite heeft tot doel de christengelovige bewust te maken van de waardigheid van het kindschap Gods. Dit is een genade die iedere christen met het H. Sacrament van het Doopsel meekrijgt. Maar dit kindschap Gods altijd bewuster en beter beleven is een opgave die bovendien ook nog kennis vereist. Een Mariale retraite wil ons hierbij helpen. Aan de hand van de grootheid van Maria krijgt iedere christen een idee van zijn eigen waardigheid, zijn eigen opdracht in het reddingsplan van God. Wat verwacht de Goede God van mij? Hoe ben ik tot hiertoe met mijn doopbeloften omgegaan? Wat moet ik verbeteren en wie helpt mij hierbij het beste? Niemand beter dan de Moeder Gods kan ons helpen trouwer onze doopbeloften te onderhouden. De Mariale retraite bereidt ons dan ook voor op een hernieuwing van de doopbeloften in de handen van Maria, volgens de formule van de H. Grignion de Montfort, zoals deze in het gouden boek van de Montfortanen staat.

Wanneer wij het H. Doopsel toegediend krijgen als klein kind, hebben onze ouders hiervoor gekozen. Zij ook leren ons het eerste kruisteken maken, leren ons Jezus en Maria kennen, enz. Vanaf de jaren van verstand mogen wij ons voorbereiden om Jezus voor de eerste keer sacramenteel te ontvangen, door te biechten te gaan en wat wij noemen de eerste H. Communie te ontvangen. We houden van Jezus naar het voorbeeld van onze ouders en gaan iedere zondag mee naar de H. Mis, naar Jezus.

Nadien krijgen we verder onderricht — catechismus — hetzij in de school hetzij privaat, zodat we op twaalfjarige leeftijd voor de eerste maal zelf onze doopbeloften mogen hernieuwen. Maar we zijn nog een kind en begrijpen nog niet alles. Voor velen houdt hier evenwel het geloofsonderricht op. Helaas! Maar normaal moet dit laatste verder gaan en dieper met de leeftijd, zodat de jongvolwassen een persoonlijke, welbewuste keuze maakt voor Jezus: ja, Gij zijt mijn Verlosser, mijn Heer en mijn God!

Dit is dan de bewuste doopselhernieuwing van de volwassen christen die bewust is van zijn identiteit, kind van God, en die zijn christelijke plichten ernstig neemt.

Onze Moeder de H. Kerk geeft haar kinderen met de Paaswake ieder jaar de gelegenheid die doopbeloften te hernieuwen. Maar niet iedereen bevat de ernst hiervan. Meestal is het een kleine minderheid die de Paaswake bewust viert.

Velen hebben niet het geluk ouders te hebben die hun kinderen op de juiste christelijke wijze begeleiden en hun de te volgen weg aangeven die leidt tot de gelukzalige eeuwigheid. Vandaar dat sommigen dat ontdekken tijdens de Mariale retraite.

De opbouw, in grote lijnen

We beginnen met de grootheid van Maria uiteen te zetten op een theologische wijze. Haar uitverkiezing, haar onbevlekte ontvangenis, haar goddelijk en geestelijk Moederschap, haar bemiddeling en haar koninginschap.

We bekijken vervolgens wie wij zijn: gedoopten. In de brief aan de Romeinen worden twee aspecten ervan behandeld: de oude mens, dood aan de zonde, en de nieuwe mens die leeft in, met en door Jezus. Verder welke onze plichten en rechten zijn: deelname aan het H. Misoffer en deelname aan het Kruis van Jezus Christus in onze concrete levenssituatie.

Ondertussen hebben wij vastgesteld dat wij niet altijd beantwoorden aan de volheid van ons christen-zijn. Er is een biechtgelegenheid ingepland.

Wij hebben hier een hulp nodig, een moeder die ons helpt trouw te zijn aan onze doopbeloften. Deze moeder kan niemand beter zijn dan de Moeder van Jezus. Vandaar dat wij dan onze doopbeloften hernieuwen, al dan niet op het einde van de retraite of nadien, op een grote feestdag van Maria, onder haar auspiciën, in haar handen.

We eindigen met Sint-Jozef, getuige van de grootheden van Maria en voedstervader van Jezus.

Het gebed dat de voordrachten ondersteunt

We bidden ’s morgens de lauden, en ’s avonds de completen in het Nederlands uit het Klein Officie van Maria. We bidden eveneens de volledige Rozenkrans. Iedere dag is er een aanbidding vóór het uitgesteld Allerheiligste. Tijdens de maaltijden wordt onze ziel gevoed met een geestelijke lezing uit de geschriften van de H. Grignion en van de H. Alphonsus de Liguori. We horen ook het levensverhaal van Pater Kolbe, heraut van de Onbevlekte. We houden ons aan de grote stilte, voorwaarde om God te ontmoeten en te horen.

De vreugde nadien

De deelnemers zijn enthousiast. In deze zin dat ze niet verwacht hebben dat Maria zo schoon is, zo gans heilig is, zo’n belangrijke rol te vervullen heeft in het Verlossingswerk. Ja, zij getuigen eveneens dat hun kennis aangaande Maria eigenlijk zo ontoereikend was; dat het verborgen leven in Jezus, Maria en Sint-Jozef zo genadevol is en apostolisch kan zijn, d.w.z. zielen redden voor de eeuwigheid.

Ja, zij komen beslist terug en zullen er anderen over aanspreken open te staan voor een week vol van genade en waarheid.