Banneux 2022: Beschouwing van E.H. Bochkoltz

Oktober 14, 2022
Bron: District des Benelux

Schoon als de maan, stralend als de zon en geducht als een leger in slagorde.

« Pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castorum acies ordinata » (Cant., VI, 9)

Schoon als de maan, stralend als de zon en geducht als een leger in slagorde.

Dit zijn de woorden van de Heilige Schrift om Maria te beschrijven.

Het is een genoegen om in Banneux te zijn, om te bidden tot Onze Lieve Vrouw. Zij die zoveel geleden heeft, laat ons niet denken dat wij de enigen zijn die te lijden hebben, maar desondanks al haar grote lijden geeft Maria ons hoop.

Schoon als de maan

Wat moet Onze Lieve Vrouw schoon zijn!

Zeker, in het aangezicht van zijn eigen Moeder heeft God alle pracht en praal van zijn goddelijk kunstenaarschap bijeengebracht. De blik van Maria! De glimlach van Maria! De zachtheid van Maria! De majesteit van Maria, Koningin van hemel en aarde! Zoals de maan schijnt in de duisternis, zo onderscheidt de schoonheid van Maria zich van alle schoonheden die als schaduwen naast de hare verschijnen. Maria is de mooiste van alle schepselen.

Stralend als de zon

Maar de Kerk vergelijkt Maria niet alleen met de maan: U bent, o Maria, "electa ut sol", verheven als de zon.

Het licht van de zon verschilt sterk van dat van de maan: het is een licht dat verwarmt en verlevendigt. De maan schijnt op de grote gletsjers van de Noord-of Zuidpool, maar het ijs blijft compact en onvruchtbaar. Het licht van de maan geeft geen warmte, brengt geen leven. Het is niet genoeg om knap te zijn, om mooie dingen te doen. Het is noodzakelijk om schoonheid, goedheid te delen.

Maria, die zo schoon als de maan is, straalt ook als een zon en verspreidt een verkwikkende warmte. Zij heeft ons Jezus gegeven en met Jezus de bron van genade. Maria is de middelares van alle genade.

Geducht als een leger in slagorde

Maar de Kerk haalt een ander beeld uit de Heilige Schrift en past dat toe op de Maagd. Maria is in zichzelf schoon als de maan, stralend als de zon; maar tegen de "vijand" is ze sterk, ze is geducht.

Deze bedevaartsdag is een dag van vreugde. God weet hoe graag wij de moeilijkheden van ons leven, de crisis van de Kerk en zelfs het duurder worden van het leven zouden willen vergeten!

Maar laten we de gevaren niet vergeten. Vooral diegenen die de ziel betreffen. Sinds de val van Adam en de eerste aankondiging betreffende Maria, is er een conflict, een vijandschap geweest tussen haar en de slang, de vijand van God en de mens.

Onbevlekte ontvangen, verpletterde Maria de kop van de verleidelijke en verderfelijke slang. Wanneer Maria nadert, vlucht de duivel, zoals de duisternis verdwijnt wanneer de zon opkomt. Waar Maria is, is geen Satan; waar de zon is, is geen macht der duisternis.

Naar haar beeld

Schoon als de maan

Laten we de bovenmenselijke schoonheid van Maria in onze ziel wakker roepen.

Laat er geloof heersen in onze harten.

Laat er zuiverheid heersen in onze harten.

Laat de lichtstralen en de geur van ongeschonden zuiverheid doorbreken, midden in een wereld gehuld in duisternis en bedekt met modder. De schoonheid van een rechtschapen ziel. Laten we vergeving vragen als we gezondigd hebben. Laten we gaan biechten.

Stralend als de zon

Laten we net als Maria zijn gelijk de zon, die de mensen en dingen om ons heen verwarmt.

Laten we onze aanwezigheid op elke plaats merkbaar maken door de vurigheid van onze liefde.

De duivel heeft de aarde overspoeld met haat; laten we de liefde doen herleven. Er zijn zoveel mensen die nog steeds slecht zijn omdat niemand van hen tot nu toe gehouden heeft.

Laten we stichten door onze woorden, laten we anderen stimuleren door ons voorbeeld.

Geducht als een leger in slagorde

Maria, de Moeder van God, is onze Moeder. Zijn we bang?

Ze verplettert de kop van de slang. Door alle eeuwen heen. Nero en Attila ; de pest en de cholera ; liberalisme en communisme ; modernisme en geloofsafval. Er is geen vijand die niet verslagen wordt door de Moeder van God. En zij is onze Moeder.

Dus laten we sterk zijn tegen de "vijand". Zeg niet dat het te moeilijk is. Dat is niet waar.

Laten we God in onze families heersen, met Maria, door de rozenkrans te bidden.

Laten we slechte video’s voor altijd links liggen, met Onze Lieve Vrouw is het mogelijk.

Laten we de excessen stoppen, laten we de leugens corrigeren, laten we stoppen met het bekritiseren van onze naaste, onze man, onze vrouw, onze buurman.

Weg hoogmoed en ijdelheid, luiheid en het verlangen naar rijkdom. Met Maria, zoals Maria.

Geducht tegen alle kwaad, alle zonden, alle slechte gewoonten, als we ons aan haar zijde scharen.

Met deze intenties lopen we naar het kruis van Tancremont.