Misdienen, een groot voorrecht

Februari 05, 2022
Bron: District des Benelux
Sint-Willibrorduskerk, Utrecht

Misdienen, een groot voorrecht

Een getuigenis van een misdienaar

Justin (39) is sinds 2017 ceremoniarius in de St. Willibrordkerk te Utrecht. In het dagelijkse leven werkt hij als verpleegkundige. Derde-Ordelid FSSPX en M.I.-ridder Anne Louis Cammenga sprak met hem en Pater Matthias De Clercq op zondag 31 oktober 2021, het Hoogfeest van Christus Koning.

Pater Matthias De Clercq: “In de Priesterbroederschap St. Pius X (FSSPX) wordt het katholieke geloof doorgegeven, zoals dit door Jezus Christus zélf aan ons is overgeleverd. De FSSPX is dus traditioneel in de zin dat het geloof, zoals het al eeuwen heeft bestaan en aan ons is overgeleverd binnen de FSSPX, in de praktijk wordt gebracht. Dat is ook de betekenis van het woord traditioneel. Hier is natuurlijk voor nodig dat onverkort vastgehouden wordt aan de geloofsleer, zoals die nu al meer dan 20 eeuwen door de H. Moederkerk wordt verkondigd”.

Justin begint: “Ik heb een seculiere opvoeding gehad. Ik heb zelf gekozen voor het katholiek geloof. Nadat ik in 2012 iemand was tegengekomen die katholieke theologie had gestudeerd, was ik mij voor het eerst in mijn leven gaan interesseren voor het katholiek geloof. Ik heb me vervolgens in 2013 aangemeld voor het catechumenaat van de binnenstadsparochie van Utrecht. In 2014 heb ik toen van Kardinaal Eijk de Sacramenten van het H. Doopsel, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel ontvangen. Al in 2016 heb ik de overstap gemaakt naar de FSSPX. Ik sprak iemand, die de FSSPX bezocht, op de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht tijdens een open dag, waarbij de dialoog tussen de diverse godsdiensten centraal stond (o.a. in het licht van de documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie Nostra Aetate en Unitatis Redintegratio). Die persoon sprak met zoveel enthousiasme over de FSSPX, dat ik zélf de H. Mis bij de FSSPX ook eens wilde gaan bijwonen. Gelijk al tijdens de eerste H. Mis, waaraan ik deelnam, wist ik voor mijzelf dat de traditionele liturgie de liturgie is, volgens welke ik in het vervolg aan het H. Misoffer wilde participeren. Ik kwam er achter dat de traditionele liturgie een authentieke expressie van het katholieke geloof is in tegenstelling tot de Novus Ordo Missae (de nieuwe liturgie) die voornamelijk een aanpassing is van deze traditionele liturgie aan het modernistische denken en dus o.a. gebaseerd is op het principe van de dialoog tussen de verschillende godsdiensten (de valse oecumene). Daarom ben ik vanaf dat moment alleen nog maar naar de H. Mis volgens de traditionele liturgie gegaan. Ik ben ook nog wel eens een aantal keer naar andere plekken gegaan, waar de traditionele liturgie ook ten uitvoer werd gebracht, maar mijn hart is altijd blijven liggen bij de FSSPX, omdat haar priesters compromisloos het katholieke geloof en de traditionele liturgie verdedigen ten overstaan van het post-conciliaire magisterium (leergezag van de paus) en voornamelijk dus m.b.t. respectievelijk het Tweede Vaticaanse Concilie en de Novus Ordo Missae”.

Justin vervolgt: “Al spoedig nadat ik mijn overstap had gemaakt naar de FSSPX, nam ze in 2017 de St. Willibrordkerk over, en omdat die kerk heel dicht bij mijn woonplaats ligt, ben ik eigenlijk vanaf dat moment bijna alleen nog maar naar de St. Willibrordkerk gegaan om de H. Mis bij te wonen. Ik besloot vrij snel daarna om misdienaar te worden en binnen korte tijd mocht ik al de functie van ceremoniarius vervullen. Een ceremoniarius assisteert de priester tijdens de H. Mis en stuurt de andere misdienaars aan. Zo laat ik bijvoorbeeld door in mijn handen te klappen de misdienaars weten, wanneer zij tijdens de H. Mis een kniebuiging dienen te maken of dienen te knielen en vervolgens weer op te staan. Ik maak, naast dat ik dus ceremoniarius ben, de roosters voor de misdienaars. Verder ben ik ook koster en leid ik indien nodig misdienaars op voor een bepaalde rol in de liturgie. Tot slot assisteer ik de pater ook in bredere zin bij de voorbereidingen op de liturgie bijv. in de Goede Week of met Sacramentsdag”.

Justin legt uit: “In de gezongen H. Mis heb je vier verschillende rollen in de liturgie: een Ceremoniarius, een Wieroker, een eerste en een tweede Acoliet. Ik moest eerst enige tijd ervaring opdoen met het dienen in de H. Mis, waardoor ik in het begin vooral technisch inhoudelijk bezig was met de liturgie en het leren van de verschillende rollen, maar zodra je deze onder de knie hebt, kan men zich vervolgens tijdens de H. Mis innerlijk weer volledig richten op de voltrekking van het H. Misoffer, en tegelijkertijd mijn rol in de liturgie naar behoren uitvoeren.

Justin roept vervolgens op: “Ik kan alle mannen van ganser harte aanraden om te Misdienen, een groot voorrecht gaan dienen in de H. Mis. Het is dé ideale manier om je kennis van het geloof te vergroten. Je bent als misdienaar onderdeel van het ritueel en je beleeft de liturgie daardoor op een nog intensere manier. Het ondersteunen van de priester in het uitvoeren van het rituele handelingen is absoluut een hele eer. Het is zeker telkens weer zeer indrukwekkend en het stemt je innerlijk tot diepgevoelde dankbaarheid. Je komt uiteindelijk tot een diepere overweging van het geloofsmysterie”. Justin vervolgt: “In de traditionele liturgie vind je verticaliteit, sacraliteit, hiërarchie, ordening, precisie en nog zo veel meer. In de traditionele liturgie is in ieder geval alles op God gericht. Uiteindelijk probeer je bij het dienen tijdens de H. Mis de liturgie zo waardig mogelijk uit te voeren, in eerste instantie zuiver en alleen voor God zélf natuurlijk, maar verder zodat je op die manier ook een getuigenis neer kan zetten en een bijdrage kan leveren aan het dichterbij God brengen van mensen. Als misdienaar dien je feitelijk zo op te gaan in de liturgie, dat de focus volledig op God komt te liggen. Dat is definitie van een goed uitgevoerde liturgie.” Justin tot slot: “Het dienen in de liturgie heeft verder nog een aantal praktische voordelen. Het is heel goed voor je houding en voor je gevoel voor detail. Je leert handelingen met uiterste aandacht te verrichten. Je oefent dus feitelijk je motoriek en daar heb je in het dagelijkse leven ook veel profijt van. Verder kweek je in jezelf een gevoel van respect en eerbied. Het dienen in de H. Mis is dus ook een leerschool van de deugd”.

Pater Matthias De Clercq: “Ik wil graag alle mannen in de FSSPX aansporen om misdienaar te worden. In de eerste plaats is het de plicht van alle katholieke mannen zich in woord en daad in te zetten om het katholieke geloof uit te dragen. Het is ook een eer om als katholiek Onze Heer Jezus Christus als misdienaar bij het altaar te dienen. Maar in de tweede plaats zal het mannen helpen om nauwer in contact met God te komen en daardoor hun geloofsleven te versterken en te verdiepen. Door onze menselijke zonden hebben wij God vele malen beledigd. Door het dienen in de H. Mis kunnen de mannen op die manier helpen God in woord en daad weer volledig eerherstel te brengen, en wat is er tot slot mooier voor mannen om via het vervullen van diverse misdienaarfuncties daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan vermeerdering van Gods eer en glorie op deze aarde.”

Maarten Bos, freelance journalist van o.a. De Nieuwsbode van Zeist

Bron: Informatieblad 329