Processie ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis in de straten van Brussel

december 10, 2022
Bron: District des Benelux

Op donderdag 8 december 2022 verzamelden ongeveer 350 gelovigen in de schitterende Sint-Jozefkerk voor het feest van de Onbevlekte Ontvangenis. De Plechtige H. Mis werd gevolgd door een prachtige processie door de straten van Brussel.

Maria heeft met de Heilige Geest het grootste wonder uitgewrocht dat ooit geweest is en ooit zijn zal, namelijk een God-mens en bijgevolg zal Zij de grootste wonderen voortbrengen die in de laatste tijden zijn zullen.
De vorming en de opleiding van de grote Heiligen die op het einde der wereld zullen opdagen, zijn haar voorbehouden, want alleen deze enige en wondere Maagd kan in vereniging met de Heilige Geest, de enige en wondere dingen voortbrengen. (H. Louis-Marie Grignion de Montfort  - De ware godsvrucht)

Preek van E.H. de Sivry, districtoverste

Op 8 december 1854 kondigde paus Pius IX het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis af: "Wij stellen dat de Heilige Maagd Maria vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis gevrijwaard was van alle smetten van de erfzonde.”

Waarom heeft God Maria gevrijwaard van de erfzonde?

Omdat God de Heilige Maagd sinds alle eeuwigheid uitgekozen heeft om de Moeder van zijn kind te zijn. Daarom was het passend dat zij, die de Zoon van God zou ontvangen, van onvergelijkbare heiligheid zou zijn. Het was passend dat zij, die de Zoon van God zou ontvangen, nooit door zonde bezoedeld zou zijn. Het was passend dat zij, die de Zoon van God zou ontvangen, nooit onder de invloed van Satan zou staan. Tussen God en de zonde kan er inderdaad geen enkele band bestaan.

Maar hoe zal God Maria vrijwaren van de vervloeking van Eva? Want, alle mensen, kinderen van Adam en Eva, worden inderdaad als zondaar geboren. In zijn oneindige wijsheid bepaalt God dat haar ziel vervroegd wordt verlost in afwachting van de verdiensten van het lijden van onze Heer Jezus Christus. Zo was Maria's ziel vanaf het allereerste moment van haar ontvangenis vol van genade, wat geen enkel engel of mens ooit heeft bereikt of ooit zal bereiken.

Onze processie ter ere van Haar is een boodschap van geloof en hoop voor onze wereld.

Door haar Onbevlekte Ontvangenis herinnert Maria de wereld er inderdaad aan dat,  de zonde morele en politieke wanorde brengt, terwijl de genade van Onze Heer Jezus Christus vrede en eenheid in geloof en liefde brengt.

Door haar Onbevlekte Ontvangenis kondigt Maria vandaag onze verlossing en morgen onze redding aan, want ook wij zullen gelukzaligheid kennen in ziel en lichaam als we trouw blijven.

De Onbevlekte Maagd Maria, dat is onze eer: in tegenstelling tot onze eerste voorouders is zij altijd trouw aan God gebleven omdat zij nooit ongehoorzaam of opstandig geweest is. Door de Onbevlekte Maagd Maria, wordt de eer van de mensheid hersteld.

De Onbevlekte Maagd Maria, dat is onze heiligheid: zij wijst ons op de grondslag van onze echte waardigheid en echte vreugde, namelijk dat wij God door de genade bezitten.

De Onbevlekte Maagd Maria, dat is onze overwinning. Zij heeft Satan overwonnen, die nooit macht over haar heeft gehad. Zij leidt ons naar de overwinning voor zover wij haar bemiddeling inroepen. Door Maria worden zonde en dwaling uitgeroeid.

Vanavond beloven we haar te vereren met die devotie die haar zo dierbaar is, de rozenkrans. Dit gebed bevat de boodschap van de engel waardoor de wereld gered werd.

Wij vergeten niet degene te noemen die zich geheel aan Jezus en Maria heeft gewijd, degene die de patroon en daardoor ook de beschermer van de Heilige Familie was.

Moge Sint Jozef ons leren om, zij die over enkele dagen het Kind, onze Koning, ter wereld zal brengen bijzonder te vereren, zodat wij haar bescherming hier beneden mogen genieten en zodat wij ons mogen verheugen haar in de hemel te zien.

Amen.