Rome verbiedt priesters om homoverbintenissen te zegenen

April 01, 2021
Bron: fsspx.news
Kardinaal Luis Ladaria Ferrer, voorzitter van de Congregatie voor de Geloofsleer

In een op 15 maart 2021 gepubliceerd antwoord bevestigt de Congregatie voor de Geloofsleer, dat de Kerk niet de macht heeft om verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht te zegenen. Het antwoord, dat door de paus is goedgekeurd, gaat vergezeld van een verklarende nota en commentaar.

De verklaring van de Congregatie wordt gegeven in de traditionele vorm van een antwoord op een ‘dubium’, een twijfel- of twistpunt. Deze methode maakt een korte en beslissende formulering mogelijk.

De vraag in dit dubium wordt door de Congregatie als volgt geformuleerd: “Heeft de Kerk de autoriteit om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen?” En het antwoord luidt: “Neen.”


Een opmerking vooraf: het blijft verbijsterend dat deze vraag aan de Congregatie werd voorgelegd. Zeker, ze werd waarschijnlijk voorgesteld door tegenstanders van de praktijk, die Rome vroegen in te grijpen. Maar dat Roomse interventie noodzakelijk is, toont op zijn minst een laksheid en toegeeflijkheid in sommige delen van de Kerk aan. En een passiviteit van Rome tot nu toe over het onderwerp.

Vooral omdat de woorden van Paus Franciscus, die voorstelde dergelijke verbintenissen civielrechtelijk te erkennen, in katholieke kringen tot heftige reacties hadden geleid.

Dit antwoord vormt een hoopvol contrast met de sfeer van verwarring en dubbelzinnigheid waarin wij ons al te lang bevinden.

De begeleidende toelichting bij het antwoord erkent dat “in bepaalde kerkelijke kringen tegenwoordig projecten en voorstellen circuleren om verbintenissen te zegenen tussen personen van hetzelfde geslacht”.

Het gaat overigens niet louter om “projecten” of “voorstellen”. Er zijn gedocumenteerde gevallen van het overgaan tot de daad zelf in verschillende landen bekend.

In de nota wordt voorts herinnerd aan de aard van de sacramenten, waarvan de zegeningen een onderdeel zijn. Zij kunnen alleen worden gegeven met het oog op het geestelijk goed: om het aan te moedigen, om het te bevorderen, en om God te smeken hen te zegenen die het sacrament in goede gezindheid ontvangen. Welnu, een menselijke relatie moet, om gezegend te kunnen zijn, geordend en gericht zijn op het goede.

Daarom is het niet denkbaar “een zegen te geven aan relaties of partnerschappen, zelfs stabiele, die een seksuele praktijk buiten het huwelijk impliceren (...) zoals dit het geval is bij verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht. Want deze ongeoorloofde verbintenissen gaan in tegen de positieve Wil van de Schepper”.

Tenslotte zou het gevaar bestaan deze zegeningen te beschouwen als een soort vervanging van de huwelijkszegen, die aan de man en de vrouw tijdens het huwelijk wordt gegeven. Dit zou ertoe leiden dat deze verbintenissen op de een of andere manier worden gelijkgesteld met het huwelijk. Dat zou volstrekt onjuist zijn.

We moeten ons nu afvragen hoe deze tekst aan de overzijde van de Rijn zal worden ontvangen. Want na de synodale reis zijn de Duitse bisschoppen duidelijk niet meer op het punt van ‘projecten’ of ‘voorstellen’.

Zoals gemeld in FSSPX.News, heeft de bisschop van Mainz, Mgr. Peter Kohlgraf, een reeks zegeningen voor paren van hetzelfde geslacht goedgekeurd. Hij verduidelijkt: “De feestelijkheden hebben plaatsgevonden. Kan ik, als bisschop, een zegening annuleren?”

Erger nog. Deze houding is gebaseerd op een vergadering van de Commissie voor Huwelijk en Gezin van de Duitse Bisschoppenconferentie, gehouden op woensdag 4 december 2019 te Berlijn.

Tijdens die bijeenkomst is er een overeenkomst tot stand gekomen over dat “de seksuele geaardheid van de mens tot uiting komt in de puberteit en een heteroseksuele of homoseksuele [sic] geaardheid veronderstelt. Beide behoren tot de normale vormen van seksuele aanleg, die niet kunnen of mogen worden veranderd door een bepaalde socialisatie.”

De verklaring van de commissie vervolgde: “De vraag of het verbod op homoseksualiteit door het leergezag [van de Kerk] vandaag de dag nog wel passend is, vormde het onderwerp van enige controverse.”

Laten we hopen dat het niet te laat is voor Duitsland om zich te laten overtuigen...