Wat is de christelijke leer?

Oktober 09, 2023
Bron: District des Benelux

Door E.H. Louis Bochkoltz
Editoriaal van Monstrans 163 (oktober 2023)

“Wat is de christelijke leer?” is de tweede vraag van de eerste les in de Mechelse Catechismus. En het antwoordt dat alle kinderen van de vierde leerjaar moeten weten is de volgende: De christelijke leer is de leer die door Jezus Christus aan de wereld werd verkondigd en door de Apostelen gepredikt, en die verder door de Kerk wordt onderwezen.

Aan de vooravond van de synode over synodaliteit die van 4 tot 29 oktober in Rome wordt gehouden, lijkt het erop dat kennis van de elementaire catechismus een grote hulp zou zijn voor de leden van de synode.

Kardinaal Luis Ladaria Ferrer, een jezuïet en voormalig prefect van de Dicasterie voor de Geloofsleer, heeft aangekondigd dat hij de paus heeft gevraagd om “vrijgesteld” te worden van het bijwonen van de synodevergaderingen. Deze onverwachte afwezigheid zal velen aan de oevers van de Rijn plezieren, waar het verzet van de voormalige “patroonheilige van het geloof” tegen de Duitse Synodale Weg werd opgemerkt en weinig gewaardeerd.

Toeval van timing? Onmiddellijk na de beslissing van de kardinaal besloot de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) en het Centraal Comité van Duitse Leken-Katholieken (ZdK) een brief openbaar te maken die ze afgelopen juni naar het Vaticaan hadden gestuurd en waarin ze de paus vroegen een duidelijk standpunt in te nemen over de voorstellen waarover de Synodale Weg in Duitsland had gestemd. Standpunten die niet schuwen de christelijke leer te bewegen.

Tegelijkertijd en om de christelijke leer te verdedigen, dienden de kardinalen Brandmüller, Burke, Zen, Sandoval en Sarah op 21 augustus vijf vragen in, bekend als dubia, om opheldering te vragen over kwesties met betrekking tot (1) leerstellige ontwikkeling, (2) de zegening van homoseksuele verbintenissen, (3) de autoriteit van de synode over synodaliteit, (4) de wijding van vrouwen en (5) sacramentele absolutie. Ze hadden hun dubia al op 10 juli verstuurd (en op 11 juli een antwoord van de paus ontvangen!), maar omdat ze niet tevreden waren met de vage antwoorden van de paus, herformuleerden ze hun dubia.

Dierbare gelovigen, meer dan ooit moeten de katholieken hun geloof kennen. Hun catechismus kennen! Het woord “Catechismus”, dat in alle christelijke talen opgenomen werd, is van Griekse oorsprong. In het algemeen betekent het elk onderricht, dat met vragen en antwoorden gegeven wordt.

Hier geeft de beroemde catechist Mgr. Potters (auteur van de “Verklaring der Katechismus in 7 volumes) wat wij echter verstaan onder de naam “catechismus”:

1°. Het kort begrip van alles, wat Christus geleerd heeft en alle mensen moeten geloven en doen, om God behoorlijk te dienen en daardoor in de hemel te komen.

2°. Het onderricht in de christelijke leer, dat aan de onmondige in het Christendom - zowel volwassenen als kinderen - gegeven wordt;

3°. Het boekje, waarin de christelijke leer op beknopte wijze met vragen en antwoorden verklaard wordt.

De Catechismus of christelijke leer bekleedt de eerste plaats onder alle wetenschappen, niet alleen om zijn goddelijke oorsprong, maar ook, en vooral, omdat hij de mens leert, wat hij doen moet, om zijn eerste levensplichten, de godsdienstige plichten, te vervullen en eenmaal eeuwig gelukkig te zijn. Daarom willen wij, priesters van de Priesterbroederschap veel mogelijkheden tot godsdienstonderricht geven. Voor volwassenen en kinderen. In Antwerpen, Gent, Bierbeek, in Leuven en voor wie het zou vragen.

Laten wij eindigen met de vijfde vraag van de Mechelse Catechismus:

Is het genoeg de christelijke leer ééns geleerd te hebben? Neen, het is niet genoeg de christelijke leer ééns geleerd te hebben; geheel ons leven moeten wij ze onthouden en altijd beter trachten te begrijpen.