Preek Mgr. Lefebvre bij een samenkomst van de Derde Orde

Bron: District België - Nederland

Preek Mgr. Lefebvre - Econe, 3 september 1988

Mijn dierbaren,

Pater La Praz had het uitstekende idee om u vandaag in Écône samen te brengen ter gelegenheid van dit feest van de heilige Pius X, dat ons patroonsfeest is. Helaas zijn de seminaristen grotendeels afwezig en daarom zullen we dit feest vandaag niet de plechtigheid kunnen geven die het verdient. Maar we zullen de gelegenheid hebben om samen deze dag door te brengen. 

Ik zou u graag in deze predicatie een instructie geven: een instructie die de heilige Pius X aan de leden van de Katholieke Actie heeft gegeven, maar die hij ook heeft gegeven aan al diegenen die op de een of andere manier in de wereld leven, ernaar streven een christelijk leven te leiden en de priesters en bisschoppen te helpen in hun apostolisch leven, in hun missie.

En dit is inderdaad het geval, denk ik, met de Derde Orde. De heilige paus Pius X zei daarom tegen deze congresleden die hem ter gelegenheid van het congres van de Katholieke Actie in Rome waren komen opzoeken, dat hij hun drie woorden als leefregel gaf: vroomheid, studie, actie.

En ik denk dat deze leefregels ook zeer geschikt zijn voor een Derde Orde.

Allereerst vroomheid

In uw statuten staat precies dat de Derde Orde u vraagt al het mogelijke te doen om bepaalde daden van vroomheid te verrichten: bepaalde gebedsoefeningen die u in deze sfeer van gebed en tot een vereniging met God, tot een devotie tot de Heilige Maagd Maria en tot de heiligen brengen; om dichter bij dat religieuze ideaal te komen dat u nastreeft. Vroomheid, in het bijzonder door het zoveel mogelijk bijwonen van het Heilig Misoffer en, indien mogelijk, ook door het ontvangen van de Heilige Communie. Dagelijkse communie is een ideaal. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk. Maar dit verlangen om door de Heilige Mis tot God te naderen, is vandaag misschien meer dan ooit nodig, juist omdat het ideaal van de Heilige Mis is vernietigd. Men heeft de H. Mis afgewend van haar doel, dat vooral verzoenend is; en dat is vooral om onze zonden uit te wissen. Zonder twijfel is het eerste doel van de Heilige Mis om God te verheerlijken en Hem te danken voor al Zijn weldaden. Maar het Heilig Misoffer zou niet hebben plaatsgevonden als het Offer van Golgotha er niet was geweest. En het offer van Golgotha zou ongetwijfeld niet hebben plaatsgevonden als er geen eerherstel van onze zonden was geweest. Onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is mens geworden om aan het kruis te sterven, om ons van onze zonden te verlossen. Dit is het wezenlijke doel van Zijn menswording.

Het doel van de Mis is dus vooral om te komen in deze geest van berouw, deze geest van eerherstel voor onze zonden en om ons alle genaden te schenken die van het altaar neerdalen door het kruis van onze Heer Jezus Christus, om ons te reinigen van onze zonden.

Dit is de geest waarin we de Heilige Mis moeten bijwonen. En deze geest is een geest van eerherstel en een geest die ons tegelijkertijd de moed geeft om de beproevingen van het dagelijks leven te doorstaan en alles te offeren in vereniging met het lijden dat Onze Heer aan het kruis heeft geleden. Dit is het bijzondere doel van deze vroomheid die de heilige Pius X van ons vraagt.

En dan spreekt St. Pius X over studie

Uiteraard is er geen sprake van het doen van speciale, buitengewone studies. Het is gewoon een kwestie van Onze Heer Jezus Christus beter te leren kennen. Onze Heer Jezus Christus beter leren kennen door de Heilige Schrift en vooral het Nieuwe Testament te lezen. Zelfs één bladzijde, twee bladzijden van het Nieuwe Testament. En dan, als u de kans hebt, om de Navolging van Jezus Christus te lezen, om de levens van de heiligen te lezen, om boeken te lezen zoals dat van de zalige Grignion de Montfort over de Heilige Maagd Maria. Zoveel boeken die u beter vertrouwd maken met de grote liefde van Onze Heer voor ons en de grote goedheid die Onze Heer ons heeft betoond, door ons alle weldaden te geven, vooral door ons het geschenk van Zijn Moeder, van de Heilige Maagd Maria, te geven.

Dompel u onder in deze studies, deze studies zijn zo mooi, zo heilig, zo troostend. Vroeger werd er thuis veel gelezen, en vooral in de lange winteravonden. We verzamelden ons rond de haard en lazen bijvoorbeeld La veillée des chaumières, deze oude publicatie La veillée des chaumières, het was een tijdschrift dat naar gezinnen werd gestuurd, een katholiek tijdschrift, diep christelijk, waar vele heiligenlevens werden gepresenteerd met alle voorbeelden van de deugden die deze heiligen hadden beoefend. Voorbeelden, die bemoedigend waren voor gezinnen. Het was een andere sfeer dan de televisie van vandaag!

En het is in deze atmosfeer dat de tertiarissen moeten proberen hun families terug te brengen, om in hen werkelijk de sfeer te creëren van een heiligdom waar God woont, waar ook de liefde van de Heilige Geest woont. En zo kan men die sfeer van naastenliefde creëren die de leden van dezelfde familie zou moeten verenigen. Dus: vroomheid, studie. Maar ook actie.

Actie: De tertiaris moet missionair zijn. U moet de genaden die God u geeft niet voor uzelf houden. U hebt grote genaden ontvangen. Het feit dat u in de Traditie van de Kerk bent gebleven, is een immense genade. Dat u tegelijkertijd dicht bij de bronnen bent gebleven, de ware bronnen van Gods genade, dat wil zeggen van het goddelijk leven, eveneens. Bronnen van goddelijk leven: de sacramenten, het Heilig Misoffer. Het is een bijzondere genade. En deze genade die u gegeven wordt om tot de Derde Orde te behoren, het verlangen om tot de Derde Orde te behoren, is ook een genade van keuze, die u gegeven wordt, om u voor te bereiden op het eeuwige leven.

Leid de mensen om u heen en degenen voor wie u verantwoordelijk bent - ook uw vrienden en allen met wie u contact hebt - geef hen het voorbeeld van een christelijk leven, van een leven dat diep verenigd is met God. Dit voorbeeld zal het zendingsvoorbeeld zijn dat goed zal doen voor de mensen om u heen.

Zo moedigde de heilige Pius X de leden van de Katholieke Actie aan om te leven. Nou, ik denk dat dat ook geldt voor de leden van de Derde Orde.

Onthoud dit: leef in een sfeer van vroomheid, in een sfeer van eenheid met God; lees en vervul uw geest en hart met de goede voorbeelden van de heiligen en in het bijzonder van de Heilige Maagd Maria.

En heb dan deze geest van naastenliefde, het verlangen om goed te doen, met de genaden die u hebt ontvangen. Heb het verlangen al deze gaven die God u heeft gegeven mee te delen aan anderen, zodat ook zij ervan kunnen profiteren door uw voorbeeld en op hun beurt de genaden ontvangen die hen zullen helpen om in dit leven te wandelen,  vervuld van hoop, van de ware hoop die de verwachting van het eeuwige leven is.

In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.