O.-L.-V. van 7 smarten - Toewijding

Hernieuwing v/d toewijding v/d FSSPX aan het Onbevlekt en Smartvol Hart v/d H. Maagd Maria

Vrijdag na Passiezondag, op het feest / gedachtenis van O.-L.-V. van zeven smarten

Tot U, o Onbevlekte Moeder van God, nemen wij onze toevlucht in dit tragisch uur voor de mensheid, en erger nog, midden in deze storm zonder voorgaande die thans de Kerk op haar grondvesten doet beven. Gij, die eens, staande onder het kruis, de smarten van Uw goddelijke Zoon zo innig meeleed, hoe zoudt Gij nu geen medelijden hebben met het Lijden van de Kerk, Zijn Mystiek Lichaam!

Terwijl het communisme overal zijn dwalingen verspreidt, zelfs de Kerk ermee besmet, dringt het gif van de valse oecumene door tot in haar schoot zelf en vergiftigt ontelbare zielen, brengt sommigen op een dwaalspoor en houdt anderen buiten de eenheid van het ware geloof en de enige Ark van het Heil.

Te midden van zoveel puinhopen en verraad heeft het God behaagd - volgens het antieke voorbeeld - onze Priesterbroederschap Sint-Pius X in het leven te roepen als een klein leger van heropbouwers. Maar bewust van haar zwakheid, richt ze zich vandaag tot U, O Machtige Maagd, Hulp der Christenen. Omwille van de omvang van onze zending en wantrouwend op onze eigen krachten, willen wij ons onder uw moederlijke en machtige bescherming plaatsen, O Maagd Maria, geducht als een leger in slagorde, die vanaf het begin de belofte gekregen hebt de kop van de slang te verpletteren.

Temidden van de gevaren die ons bedreigen smeken wij God, dat Hij zich gewaardige door U, o Ark van het Verbond, onze roeping om Zijn Kerk te dienen te bekrachtigen!

Daarom, o Onbevlekte Maagd, knielen wij vandaag voor Uw genadetroon neer vol verlangen uw eer en glorie te vermeerderen en teneinde ons deel toe te voegen aan de kinderlijke liefde van Christus, uw Zoon, voor U, onze goede Moeder, en wijden wij U toe, onder de bijzondere titel van uw Smartvol en Onbevlekt Hart, en onherroepelijk, onze Priester-broederschap Sint-Pius X met al haar priesters, seminaristen, broeders en zusters, oblaten en de Derde Orde, geheel haar geestelijke familie.

En opdat Gij voortaan de Vorstin zoudt zijn van onze Broederschap, offeren wij U op en bieden wij U aan, als een eeuwigdurende schenking in uw handen, al onze bezittingen en onze huizen, opdat Gij er de ware Eigenares van zoudt zijn. Wij geven en wijden ons aan u toe met lichaam en ziel, met geheel onze persoon, zodat Gij naar uw believen over ons kunt beschikken. Ook de ons toevertrouwde zielen bieden wij u aan, bewaar ze onder uw moederlijke bescher-ming. Tenslotte leggen wij ons apostolaat geheel in Uw handen, opdat het Uw apostolaat, o Koningin van de Apostelen, weze.

Bijgevolg is onze Broederschap Uw eigendom. Hou ze stevig vast, o Toren van David, opdat ze nooit van de goede weg afwijke. O Getrouwe Maagd, hou al haar leden onwrikbaar met haar verbonden. Bewaar ons geloof zuiver, o allerreinste Maagd, Gij die de macht gekregen hebt alle ketterijen in de wereld uit te roeien. O Gij, vol van Genade, bewaar in de Kerk het H. Misoffer in zijn oude, eerbiedwaardige en roomse ritus, drager van genade, en hou ons daaraan trouw. O Koningin van alle heiligen, dat de heiligheid van priesters, religieuzen en gezinnen onder ons moge bloeien!

O Moeder van de goddelijke Genade, bewaar onze Broederschap, als een vruchtbare en altijd levende tak van de heilige Rooms Katholieke Kerk. O Moeder van de Kerk, bekom ons de genade, een steeds volgzamer en bekwamer instrument in Gods handen te zijn tot zaligheid van zoveel mogelijk zielen. En opdat we erkennen, dat Gij onze gebeden verhoord hebt, o goedertierene Maagd, zend ons veel arbeiders, die de goddelijke Meester van de oogst roept voor zijn Oogst. O Moeder van de Hogepriester, verleen ons tenslotte de genade bij te dragen tot het herstel van het katholieke priesterschap en daardoor tot de uitstraling van de priesterziel van Christus, die uiteindelijk zijn Rijk zal vestigen over individuen, families en Staten.

 

Bewust van onze naam van Apostelen van Jezus en Maria, beloven wij U, o Koningin van de marte-laren en van de belijders, dat wij tot onze laatste ademtocht zullen werken om alles te herstellen in Christus, om zijn Rijk uit te breiden en voor de glorievolle overwinning van uw smartvol en Onbevlekt Hart, o Maria! Amen.