Monstrans 156

INHOUD

Voorwoord

Anno Domini 2023!
Stichter aan het woord
Over het secularisme (deel 4/5) 
JKI
What is het JKI en wat is haar meerwaarde?
Spiritualiteit
Catechismus voor volwassenen - getuigenis
Historiek van de Kapel van het Allerheiligste Sacrament
De verkoop van de Kapel van de Zusters van Gedurige Aanbidding in 1987
Heiligen van de Lage Landen
HH. Harlindis en Renildis

 

“De Broederschap is hoofdzakelijk apostolisch, omdat het H. Misoffer dit ook is en omdat haar leden over het algemeen naar buiten toe werken. Zij zullen in de overtuiging leven dat de doeltreffendheid van hun apostolaat voortvloeit uit het Offer van Onze Heer dat zij dagelijks opdragen”. (Statuten van de FSSPX, hfst. I, § 2.)

 

Voorwoord

Anno Domini 2023!

Het Apostolaatsplan: Christus in het middelpunt

 

E.H. Louis Bochkoltz

 

Dierbare gelovigen,

Verwondering wekken bij kinderen is een bron van geluk. Aan het begin van een nieuw jaar nodig ik u uit om bij kleine kinderen verwondering op te wekken door de volgende vraag te stellen. “Hoe oud bent u?” Kinderen zijn fier om hun leeftijd op hun kleine vingers te laten zien. Vraag dan: “Welk jaar is het?” Hier wordt het wat ingewikkelder.

Tenslotte: “Welk jaar bent u geboren?” Weinig 6-7 jarigen weten wat ze moeten antwoorden. Maar dan praat u over verschillende jaren. Dat van hun geboorte, misschien dat van uw eigen geboorte (hier denken de kleine kinderen verwonderd dat alle volwassenen echt heel oud zijn...) en dan het huidige jaar, 2023. Ja, maar 2023 na wat? na wie? Waarom 2023?

Omdat Jezus Christus!

Omdat Jezus Christus het middelpunt van de geschiedenis is. Verwondering!

Als één van de drie goddelijke Personen van de Allerheiligste Drie-eenheid, God de Zoon, het eeuwige Woord, is Jezus het begin en het einde, de alfa en de omega van de geschiedenis. Maar in zijn mensheid wordt Jezus Christus ook het middelpunt van de geschiedenis als Redder van de wereld.

Met “middelpunt van de geschiedenis” bedoel ik natuurlijk niet dat Jezus het tijdelijke centrum is, alsof Hij precies in het midden van de tijdlijn van het universum geboren is. Ik bedoel veeleer dat Christus het keerpunt in de geschiedenis is wat de verlossing betreft, en een fundamentele grens aangeeft tussen wat er vóór (de zonde) en wat er na zijn komst in de wereld is (de verlossing). Deze waarheid wordt al weerspiegeld in de typische manier om de tijd te verdelen in vóór Christus (v.Chr.) en na Christus (n.Chr. of AD, “Anno Domini”, “het jaar des Heren”). Jezus Christus luidt dus de verandering in het traject van de geschiedenis in. Zonder Christus was de mensheid gedoemd tot ondergang. Door Christus kunnen we terugkeren naar God.

Maar daarom moet Jezus ook het middelpunt van ons leven zijn, en we moeten toegeven dat we in Anno Domini 2023 niet altijd weten waar we moeten beginnen om Jezus Christus als middelpunt van ons leven te houden.

Welnu, het jaar 2023 van de Monstrans begint met een editie die eenvoudig het “plan” ontplooit van het apostolaat in onze priorij om dit doel te bereiken.

In deze editie leest u de voortzetting van de pastorale brief over het laïcisme die Mgr. Lefebvre in 1960 schreef. In dit deel spreekt hij over de gevaren van het laïcisme onder de geestelijkheid.

Kunnen we 62 jaar na de publicatie van deze tekst niet bevestigen dat Mgr. Lefebvre profetisch schreef? Is het minimaliseren of zelfs verdwijnen van het bovennatuurlijke bij de priesters zelf niet een belangrijke oorzaak van de crisis die de Kerk doormaakt? De essentie van het “plan” is hier: het primaat van het bovennatuurlijke, het primaat van God, het regelmatig bijwonen van de H. Mis, het dagelijks gebed. Zonder dit primaat zal geen enkel werk of apostolaat vrucht dragen.

U vindt dan de geschiedenis van de overname van het klooster in de Hemelstraat door de Priesterbroederschap Sint-Pius X in 1987. De aankoop van onze priorij zou in Vlaanderen een structuur creëren van waaruit de onveranderde leer van de H. Kerk zou worden bestendigd. En hier wordt het concrete “plan” nog duidelijker.

Het idee van Mgr. Lefebvre om het apostolaat van de priesters van de Broederschap te organiseren in priorijen als uitvalsbasis was briljant. De religieuze leden van de Broederschap leven dus in gemeenschap met de H. Mis als het centrum van hun leven en zij kunnen elkaar steunen in een ontkerstende wereld, waar priesters erg geïsoleerd zijn. De gelovigen vinden in de priorij ook een religieus huis waar ze hun ziel kunnen voeden. In de eerste plaats gaat onze zorg uit naar katholieke gezinnen. Omdat het gezin de eerste cel van de maatschappij is. Gezinnen die God centraal willen stellen in hun huis worden meer dan ooit geconfronteerd met een ideologische, politieke, economische, sociale en culturele omgeving die steeds onverschilliger of vijandiger wordt. “Wat te doen?” zei paus Pius XII op het Congres over het Gezin van 20 september 1949. In onze Priorij van het Allerheilige Sacrament te Antwerpen willen wij ons zijn antwoord eigen maken: “Wat wij altijd blijven aanbevelen is de gezinnen te verenigen in een stevig front.”

De priesters van de FSSPX dragen in de eerste plaats de Heilige Mis in haar traditionele liturgie op (zie coverfoto) en dienen de sacramenten toe. Dit gebeurt in Antwerpen, maar ook in Gent in onze Sint-Amanduskapel en af en toe op andere plaatsen in Vlaanderen waar de gelovigen erom vragen.

De Broederschap geeft ook catechismus voor kinderen en volwassenen (blz. 8 & 19).

Ter versterking van het geestelijk leven biedt onze priorij de mogelijkheid tot het volgen van geestelijke retraites (aanmelden! programma blz. 19) volgens de methode van Sint-Ignatius of Mariale retraites. Dit is een uitzonderlijke diversiteit voor één huis.

Maar omdat wij weten dat de gelovigen en hun gezinnen verspreid zijn en niet meer kunnen profiteren van de sociale steun van hun parochie, hun school en andere parochiële activiteiten, hebben wij bedacht om de gezinnen regelmatig samen te brengen, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Twee keer per jaar, dit jaar op het feest van de H. Familie (8 januari, zie blz. 7) en op St. Jozef (1 mei) organiseren we een familiedag. En eens per jaar organiseren we een gezinsweekend van gebed, onderricht en vreugde voor de gezinnen (1, 2 & 3 september 2023 op het Heuvelsven).

Om kinderen een geestelijke vorming in een katholieke omgeving met spel en ontspanning mee te geven, kunnen kinderen deelnemen aan de Eucharistische Kruistocht met zijn maandelijkse bijeenkomst, een klein Kerstkamp (blz. 6) en groot zomerkamp. Door hun dagelijkse opdracht en beloften aan Onze Lieve Heer brengen de kinderen ook de geest van de beweging mee naar huis en beschikken de ouders over concreet materiaal om de kinderen aan te moedigen in gebed en offers. Vul jullie schatkist in beste kruistochters!

Als de kinderen ouder worden, kunnen ze zich aansluiten bij het Jong Katholiek Initiatief (JKI), waar jongvolwassenen tussen 15 en 30 jaar hun geloof verdiepen, diep christelijke vriendschappen kunnen sluiten en leren toegewijd te zijn. Op deze bladzijden kunt u lezen over het JKI (blz. 12) met een verslag van het weekend dat jongeren uit Vlaanderen en Nederland afgelopen december samenbracht (blz. 14-15).

Deze overwegingen zijn slechts de hoofdlijnen van het “plan” om alles in Christus te herstellen op voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Er valt nog veel meer te zeggen over het misdienen, de Militia Immaculatae, bedevaarten, ziekenbezoek, etc., maar er komen nog andere edities van de Monstrans!

Ik wens u dat dit nieuwe jaar nog meer een jaar des Heren wordt, waarin ieder van ons dichter bij Jezus Christus komt, het middelpunt van de geschiedenis en van ons leven.