Apr. 2020 - Brief van de Overste

Het feest van Pasen is heel erg belangrijk voor alle Christenen...

Dierbare gelovigen, verlies de moed niet!
Deze tijd van epidemie is een tijd van goddelijke genaden en tegelijkertijd beproevingen. Laten we met Gods hulp deze tijd van afzondering, die we niet hebben gekozen, trachten te aanvaarden. Om deze spiritueel vruchtbaar te maken, laten we deze tijd ontvangen van God onze Vader, die beter dan wijzelf weet hoe met ons om te gaan. Laten we deze met vertrouwen ontvangen.
Het is een tijd van barmhartigheid: loutering en oproep tot de bekering voor een hoogmoedige wereld die zich van God heeft losgemaakt. Wij ook, wij moeten ons uitzuiveren. Het merendeel onder ons is openbare liturgische vieringen ontzegd, alsook het sacrament van de biecht en van de Eucharistie. Deze ontzegging biedt ons de kans om de onmeetbare waarde van deze godsdienstige ceremonieën te bepalen, om met meer overtuiging eraan deel te nemen, wanneer de Voorzienigheid ze ons terug wil laten bijwonen. In afwachting op die gezegende dag, laten we bidden, bidden, bidden.
Laten we in deze liturgische tijd van de Passie in het spoor lopen van Jezus, die de Calvarieberg bestijgt. Door het berouw – en het eerste bestaat erin van ganser harte het tegenwoordige lijden te aanvaarden – laten we ons verenigen met Jezus die lijdt en sterft om ons vrij te kopen en om onze zonden in onze plaats uit te boeten. Laten we ons richten op een volmaakt berouw over onze zonden, over onze beledigingen en onze nalatigheden. Laten we ze herstellen door een zorgzame en toegewijde naastenliefde te beoefenen.
Door Jezus zo te volgen in zijn lijden op de Kruisweg tot aan de Calvarieberg zal Hij onze harten voorbereiden op de vreugde van zijn glorierijke verrijzenis, die geheel ons leven hernieuwd. Ons leven zal voortaan beter dan tevoren gericht zijn op het enige noodzakelijke: de goddelijke Drie-eenheid en de glorie die we Hem zijn verschuldigd door ons deugdzaam leven.
Laten we elke dag tot de Heilige Maagd Maria, en in het bijzonder volgende vrijdag 3 april (Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten), het rozenhoedje bidden. Laten we haar vooral aanroepen voor de zieken, de stervenden, de bejaarde en afgezonderde mensen. Laten we onze hemelse Moeder bidden ten gunste van het medisch personeel en de hulpdiensten, die nu zwaar op de proef worden gesteld.
Zoals jullie, moeten uw priesters hun bezoeken tot het strikt noodzakelijke beperken volgens de gezondheidsvoorschriften. Desalniettemin zullen ze zo veel mogelijk blijven langsgaan bij het ziekbed van stervenden of ernstig zieken. Ze doen hun best om het contact met jullie te blijven behouden, vooral met hen die in grotere nood zijn.
In onze priorijen met religieuzen bidden ze voor jullie, in het bijzonder vóór het Allerheiligste Sacrament. Jullie zijn allen toevertrouwd aan de bescherming van de H. Jozef: vanaf zijn heiligdom waakt hij over jullie. Wij kunnen hem onze erkentelijkheid betuigen met pracht, wanneer de verlossing komt.
De priesters sluiten zich van ganser harte bij mij aan om jullie te zegenen en jullie te herhalen: vertrouwen in Jezus Barmhartigheid, Hij is de overwinnaar op de zonde en de dood.
Abbé Patrick Duverger +

P.S. Als deze woorden jullie hebben bemoedigd, houd deze niet voor jullie. Bedenk dat anderen hierin ook wat steun kunnen vinden. Dus, verspreid ze alstublieft! Apostel zijn kan soms zo gemakkelijk zijn...