Zalig Pasen!

De Paaswensen van de Districtoverste van de Benelux

Vandaag en tijdens de komende weken vieren we Pasen. Door Zijn Verrijzenis opent onze Heer Jezus Christus de overgang van de dood naar het leven. Hij is de overwinnaar van de dood! Het is Pasen! Nadat Hij de mensheid heeft verlost door het offer van Zijn smartelijke dood aan het Kruis en zo het oneindige onrecht van de zonde heeft hersteld, manifesteert Jezus Zijn overwinning op de zonde

en haar gevolgen door Zichzelf op te wekken! En zijn dubbele overwinning — op de dood en op de zonde — is eeuwig.

Bijgevolg doet dit Paasfeest ons groeien in geloof. Door dit feest hebben we de zekerheid dat de overwinning van Christus die van gisteren, vandaag en voor alle tijden is.

Pasen vieren vermeerdert ook onze hoop. In deze moeilijke periode die ons overkomt, weten we  dat Jezus, de Overwinnaar, aanwezig is. Verrezen en in glorie, geeft Hij zin aan ons menselijk bestaan. Inderdaad, het doel van het leven is, na de dood, geluk in eeuwigheid bij God. Onze Heer Jezus Christus is de enige die ons daarheen kan leiden door de Heilige Katholieke Kerk, die Hij zelf gesticht heeft.

Ten slotte vermeerdert Pasen onze liefde, d.w.z. de goddelijke liefde die in ons hart wordt geplant door het doopsel en onderhouden in een authentiek christelijk leven.

De liefde en barmhartigheid van Jezus zijn grenzeloos. Hij kijkt naar ieder van ons afzonderlijk. Laten we ons raken door de genade van de Verrezen Heer en Hem met vertrouwen volgen.

Laten we, in navolging van Jezus, deze liefde tonen door onze naaste te dienen, aandacht te hebben voor de meest behoeftigen, zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht.

En dan geeft het Paasfeest ons toegang tot de vreugde van God. Eeuwige vreugde in de zekerheid dat het verdriet en het lijden van hierbeneden op geen enkele manier te vergelijken zijn met het geluk dat God de Vader voorbehoudt aan die Hem liefhebben. Aan hen die met een goed en edelmoedig hart Zijn Zoon, Onze Heer Jezus Christus, de vleesgeworden Barmhartigheid, verwelkomen.

Van ganser harte wens ik u een zalig Paasfeest, zalig in de hoop en de naastenliefde van de Verrezen Jezus Christus!

En vooral voor de zieken en revaliderenden, voor ouderen en eenzamen, voor degenen die ontmoedigd of in echte materiële en economische moeilijkheden zijn als gevolg van de epidemie. Ik wens in het bijzonder het verplegend personeel en de helpers, die op dit moment zo hard nodig zijn, een zalig Pasen toe.

Dat de genade van de Verrezen Jezus, Zijn vreugde uw harten vervulle! En dat Hij u zegene op dit feest van Pasen!

E.H. Patrick Duverger
Districtoverste

Kijk naar de video op YouTube