Sint-Jozef - Toewijding van de FSSPX

Sint Jozef, 19 maart.

Hernieuwing v/d toewijding v/d FSSPX aan Sint-Jozef, Patroon van de Katholieke Kerk

O GLORIEVOLLE HEILIGE JOZEF, bruidegom van de Onbevlekte Maagd, voedstervader van de Zoon van God, uitverkozen als hoofd van de Heilige Familie en aangesteld tot hemels patroon van de katholieke Kerk;

Gij, wiens geloof alle twijfel overwon, wiens rechtvaardigheid even groot was als de kuisheid, wiens gehoorzaamheid in dienst stond van de wijsheid, wiens sterkte de voorzichtigheid vergezelde en wiens grootmoedigheid niet moest onderdoen voor de nederigheid;

Gij zijt het voorbeeld voor allen die werken met toewijding, de zekerheid voor allen die de goede strijd strijden, de schrik van de duivelen, die razend tekeer gaan tegen het Verlossingswerk.

Gij hebt al de rijkdommen van uw deugden gebruikt om de mensgeworden God te behoeden voor de grootste gevaren, en vanuit de Hemel verdedigt Gij Zijn Mystiek Lichaam, dat steeds opnieuw zonder ophouden door Zijn vijanden wordt aangevallen.

Zie neer op dat kleine deel van de kudde van Jezus Christus, dat door een ondoorgrondelijk besluit van God opgewekt is om het katholiek priesterschap en Geloof veilig te stellen.

Bewust van haar onbeduidendheid en bezield door een onbegrensd vertrouwen op uw machtige voorspraak, o gelukzalige patriarch Jozef, hernieuwen wij, in hoedanigheid van Prior te Antwerpen, de toe-wijding van de FSSPX aan U gedaan voor het eerst op uw feestdag in 2013, en wijden wij haar, vandaag, opnieuw aan U toe, met al haar leden en onder-nemingen, om uw eer en deugden te verheerlijken.

Gewaardig U hierom, o zeer edelmoedige uitdeler aller schatten van de hemelse Koning, aan deze kleine familie dezelfde weldaden te laten geworden, die uw vaderschap uitdeelt aan de gehele Kerk. Beschouw de Priesterbroederschap Sint-Pius X als de uwe, laat haar trouw zijn aan haar statuten; help haar te leven van het Sacrificie van het altaar en dat zij dit uitstrale. Verrijk het inwendig leven van haar leden; vestig hen in de heiligheid en de kuisheid van hun staat; sterk hen in de heilige apostolische arbeid; geleid hen in de strijd van het Geloof; verijdel de valstrikken van de Vijand en doe hen op een nuttige wijze de Kerk dienen.

Gewaardig U, o onze trouwe voorspreker, dit bescheiden legioen van heropbouwers tot een stevige steun te maken van de Paus van Rome in zijn taak zijn broeders te bevestigen in de belijdenis van het Geloof, duidelijk en volledig zoals de heilige Petrus: Tu es Christus, Filius Dei vivi.

O Gij, die providentieel geplaatst zijt aan de zijde van Maria Koningin, waardoor Gij een onweer-staanbare bemiddelaar zijt bij Jezus, de Hogepriester en Koning der eeuwige glorie, bekom ons de genade te leven en te preken, met alle gevolgen van dien, de Godheid, het priesterschap en het koninkrijk van dezelfde Jezus Christus, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.