Toewijding van het mensdom aan het Allerheiligste Hart van Jezus

Door Z. H. Paus Pius XI voorgeschreven op het feest van Christus Koning

Allerzoetste Jezus, Verlosser van het mensdom, zie op ons neer, ootmoedig voor uw altaar neergeknield. Wij behoren U toe, en willen U toebehoren. Maar om inniger met U verenigd te kunnen zijn, wijdt ieder zich vandaag vrijwillig toe aan Uw Allerheiligste Hart. Velen hebben U nooit gekend; velen hebben Uw geboden veracht en U verloochend. Heb medelijden met hen allen, goedertierenste Jezus, en trek ze tot Uw Heilig Hart.

Wees koning, Heer, niet alleen over de getrouwen die zich nooit van U verwijderen, maar ook over de verloren kinderen die U verlieten. Doe hen spoedig terugkeren tot het vaderhuis, opdat zij niet van ellende en honger omkomen.

Wees koning over hen, die door valse leringen bedrogen, of door onenigheid van de Kerk gescheiden zijn; roep hen terug tot de haven van de waarheid en tot de eenheid van het geloof, opdat het weldra één schaapstal worde en één herder.

Wees koning over hen allen, die nog ronddolen in de duisternis van de afgoderij of van het islamisme, en weiger niet hen tot Uw licht en Uw rijk te brengen. Zie ten slotte met barmhartige ogen neer op de kinderen van dat volk, dat zolang Uw uitverkoren volk is geweest; en mocht Uw Bloed, dat weleer over hen werd afgeroepen, nu ook over hen neervloeien als een doopsel van verlossing en leven.

Heer, schenk aan Uw Kerk ongestoorde vrede en vrijheid; schenk aan alle volkeren orde en rust; maak dat over heel de aarde eindelijk deze ene kreet weerklinke: Lof aan het goddelijk Hart, dat ons de zaligheid heeft geschonken, aan dat Hart zij lof en eer in alle eeuwigheid. Amen.