Zalig ziek zijn - De gebeden van de stervenden

Zalig ziek zijn is de titel van een boek geschreven door Pater A. Simons in 1942. In deze coronatijd vinden wij het heel belangrijk om voor de zovele zieke mensen te bidden, aan hen te denken en hen te steunen. De kleine hoofdstukken zullen op wekelijkse basis op onze website (www.fsspx.be/nl) gepubliceerd worden. Laten wij ook het personeel van de zorg in onze gebeden en offers niet vergeten! Dat God en Onze-Lieve-Vrouw altijd aan hun zijde blijven.

De gebeden van de stervenden

Wij, stervenden, zullen dus waarschijnlijk niet veel meer kunnen bidden; maar de christelijke naastenliefde en de moederlijke bezorgdheid van de H. Kerk zullen het voor ons doen.

De bijgeroepen priester zal die roerende en plechtige gebeden bidden, die door de H. Kerk zelf gemaakt zijn, en meer kracht bezitten dan al die door iemands bijzondere godsvrucht zouden uitgekozen worden.

De priester laat ons het kruis kussen en zet het daarna ergens goed in het zicht voor ons neer. We ontvangen de brandende gewijde kaars, die het zinnebeeld is van onze onsterfelijke ziel, brandend van geloof en liefde.

Daarna bid hij de litanie van alle heiligen. De aanwezigen knielen neer en antwoorden op de aanroepingen van de priester.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Van een rampzalige dood, verlos ons Heer.

Van de pijnen der hel, verlos ons Heer.

Van de macht van de duivel, verlos ons Heer.

Van alle kwaad, verlos ons Heer.

En vervolgens het plechtige: “profisciscere, anima Christiana”. “Vertrek, christen ziel, uit deze wereld, in naam van God de almachtige Vader, van Jezus Christus, die voor u geleden heeft, van de H. Geest, die in u is uitgestort … in naam van de glorierijke en heilige moeder Gods en Maagd Maria … in naam van de engelen en aartsengelen … Heden zij uw plaats in vrede en uw woning in het heilige Sion”.

Verder wordt gesmeekt dat de moeder Gods en Maagd Maria welwillend haar ogen tot de stervende went.

  En verder: “Dat de goedertierenste Maagd en moeder Gods Maria, de meedogendste troosteres van de treurende, de ziel van N. aan haar Zoon aanbeveelt, opdat zij door haar tussenkomst de verschrikkingen van de dood niet vreest, maar, in haar gezelschap, blij mag opgaan naar het begeerde verblijf in het hemelse vaderland”.

 Nogmaals wordt om vergiffenis gesmeekt, o, met zoveel aandrang: “Barmhartige God, goedertieren God, die, naar de veelvuldigheid van uw ontferming de zonden uitwist van hen, die berouw hebben, en de schuld van de vroeger bedreven misdaden door genadige kwijtschelding delgt, zie genadig neer op uw dienaar (dienares) en verhoor hem (haar) die van ganser harte om vergiffenis smeekt”.

En verder:

“Als uw ziel uit het lichaam scheidt, dat dan het schitterende koor van de engelen u tegemoet komt, de raad van de apostelen u ontmoet; de in het wit geklede martelaren u tegemoet treden; de met leliën gekroonde luisterrijke schaar van de belijders u omringt en het koor van de juichende maagden u ontvangt … Dat alle helse legerscharen beschaamd en verslagen worden, en de dienaren van Satan het niet wagen uw zegentocht te verhinderen.”

“Christus, de Zoon van de levende God plaatse u in de altijd bloeiende lusthoven van zijn paradijs; en moge u eeuwig bij uw Verlosser de schitterendste waarheid zien met zalige ogen! Moge u, in de rijen van de gelukzaligen opgenomen worden, de zoetheid van Gods aanschijn genieten in de eeuwen der eeuwen.”

En tot slot:

“Dat de hemel voor u geopend wordt en de engelen zich met haar verblijden.

Ontvang, Heer, uw dienaar (dienares) in uw rijk:

Hem (haar) ontvangen de H. Michaël, de heilige engelen, de H. Petrus, de H. apostel Paulus.

Voor hem (haar) bidden de H. Joannes, alle heiligen en uitverkorenen Gods … opdat hij (zij) van de handen van het vlees bevrijd mogen worden tot de heerlijkheid van het hemelse rijk.”

De priester zal ten slotte ook nog de Apostolische Zegen geven of de Generale Absolutie, die volledig alle zondestraffen kwijtscheldt en onmiddellijk de deuren van de hemel opent, zo de zieke ook volledig goed gesteld is om die grote genade te ontvangen.

Daarvoor moeten we trachten geheel onthecht te zijn aan alle zonden, ook de dagelijkse, en bereid zijn liever te sterven dan nog één zonde te bedrijven.

Daartoe bidt de priester nog met volgende schone woorden:

“Allergoedertierenste God, Vader van barmhartigheid en God van alle vertroosting, die niet wil dat iemand, die in U gelooft, en op U hoopt, verloren gaat, zie naar de menigte uwer ontfermingen neer op uw dienaar (dienares), die om zijn (haar) waar geloof U mag aanbevolen worden … opdat zijn (haar) ziel in het uur van sterven in U een genadige Rechter vindt, en in het bloed van uw Zoon van alle vlek gereinigd, verdient tot het eeuwig leven in te gaan.”

“Door de geheimen van het allerheiligste verlossingswerk vergeeft de almachtige God u alle straffen in dit en in het toekomstig leven, opent u de poorten van het paradijs en voert u tot de eeuwige vreugde. Amen.”

Alleen maar voor vandaag

H. Teresia van het Kind Jezus

O onbevlekte Maagd, o hemelzoete sterre

Die Jezus tot mij straalt, in Wien ik mij behaag

O moeder, berg mij nu, berg me onder uwen sluier

     Alleen maar voor vandaag.

………………………….

En gij mijn Engel lief, bedek me met uw vleuglen

Verlicht mijn baan, waarop ik zonder U versaag;

Geleid mijn schreden, kom, U roep ik nu ter hulp,

     Alleen maar voor vandaag.

………………………..

 Op vlieg ik, en weldra om Jezus lof te zingen,

Als de avondlooze dag zal schittren: en hoe graag

Bezing ‘k met d’englen dan, wijl zij hun harpen roeren.

     Het eindeloos Vandaag!