Zalig Ziek Zijn II - I. In Familie (Te Nazareth)

Zalig ziek zijn is de titel van een boek geschreven door Pater A. Simons in 1942. In deze coronatijd vinden wij het heel belangrijk om voor de zovele zieke mensen te bidden, aan hen te denken en hen te steunen. De kleine hoofdstukken zullen op wekelijkse basis op onze website (www.fsspx.be/nl) gepubliceerd worden. Laten wij ook het personeel van de zorg in onze gebeden en offers niet vergeten! Dat God en Onze-Lieve-Vrouw altijd aan hun zijde blijven.

IN FAMILIE.

(Te Nazareth)

Goede Zieke, wellicht heeft een gevreesde kwaal U neergelegd op uw ziekbed, of uitgestrekt op een ligstoel: voor U is dit boekje geschreven!

De vereenzaming, die de ziekte voor U meebracht, weegt U zwaar en uw moede hart treurt omdat, hoe langer het duurt, de vriendschap der mensen des te verder van U schijnt weg te gaan, en de band met vrienden en kennissen losser blijkt te worden.

Staat ge echter verder van de mensen, wellicht staat ge dichter bij God! Verwijdert ge U meer en meer van de wereld, ge nadert allicht meer de hemel! Het is het ogenblik van Gods genade; het ogenblik om gans in U te keren en een nieuwe wereld in u te ontdekken. Moest ge zelfs verder van uw familieleden staan, ge komt wellicht nader tot de Heilige Familie van Nazareth.

Want het lijden is een boodschap uit de hemel! Ze kan voor U de Blijde Boodschap worden, die U het lieve Jezuskind zal brengen in uw hart: het eerste der blijde mysteriën van uw inwendig leven met God, hoe paradoxaal het ook moge klinken. Goede Zieke, zou het U niet aangenaam zijn uw geestelijke rustkuur, uw zielenvakantie te gaan doorbrengen bij de Heilige Familie te Nazareth, in hetzelfde huis met Jezus, Maria en Jozef?

Ge zoudt in goede familie komen! Een familie van zeer bescheiden doen, maar van koninklijke adel, van goddelijken bloede. En ze zouden U aannemen tot hun eigen kind, want door het lijden wordt ge zelfs goddelijk geadeld.

Even voorstellen? Jezus, Gods Zoon; Maria, Gods Moeder; Jozef, zoon van David. Jezus, op aarde gekomen om door zijn lijden de mensen van het grootste lijden te

verlossen!

Maria, de Moeder van Smarten, Troosteres der bedrukten, Heil der kranken, Moeder van de schone liefde!

Jozef, menselijke steun voor goddelijke mysteriën van godmenselijke liefde en lijden!

Dit huisgezin is tot stand gekomen om en voor het lijden. Alle lijdenden, alle sukkelaars zijn van hen familie. Zij weten reeds lang dat ge ziek zijt. Reeds lang hebben ze medelijden met U. Jezus kent uw kwaal en weet hoe 't gekomen is. Hij weet hoe ge verlangt naar wat vriendschap en zonneschijn.

Hij kent de diepste verborgenheden van uw stilste en ook schrijnendste smart.

Hij houdt van U.

Hij wil een goede Broeder voor U zijn. Hij  zal zoete, vertroostende woordjes vinden, die  de wereld niet geven kan. Zeg Hem vertrouw vol: “Heer, die Ge liefhebt, is ziek”. “Non amas et deseris” zegt St. Augustinus. “Ge  kunt niet liefhebben en me tevens verlaten.”  Neen, Jezus zal bij U blijven dag en nacht.

Denk gij aan Hem; Hij zal aan U denken; en, als Hij aan U denkt, hoe goed zal het dan niet zijn voor U!

Hoe gelukkig moesten we zijn altijd aan Hem te kunnen denken, op Hem te mogen betrouwen, altijd op Hem te hopen, alles van Hem te mogen verwachten!

Denken we zelfs eer aan zijn lijden, zien we hoe Hij zijn kruis ge. dragen heeft voor mij en voor U opdat gij minder lijden zoudt, opdat uw lijden eeuwige verdiensten zou hebben als het zijne, als ge het maar opdraagt aan de Vader samen met Hem.

Ook Maria wordt hier meer uwe Moeder dan ze vroeger was. Want, als ge nu meer van Jezus gaat houden dan vroeger, als gij Hem gaat beschouwen en beminnen als uw Broeder; als ge meer op Hem gaat gelijken, dan zal ze U nog hartelijker genegen zijn; en, als ge U heel klein maakt in nederigheid, - bij moeder moogt ge U heel klein houden - dan zal zij U samen met Jezus op haar schoot nemen en omhelzen als twee broerkens en U behandelen als haar vertroetelingske met heel haar moederlijk hart, haar zachte moederhanden en haar moederlijke glimlach.

Ook St. Jozef wordt de goede heilige vriend, die ge moogt aanroepen in elke noodwendigheid naar ziel en lichaam. Hij leeft maar voor zijn heilig huisgezin, en vertegenwoordigt Gods vaderlijke Voorzienigheid.

Zou het hier niet goed zijn?

Willen we vragen uw ziekbed hier te zetten in dit heilig huisgezin van Nazareth? uw ligstoel in 't zonneken van hun hoveken?

Ge zult hier ontvangen worden als het kind van den huize, gelijk een bloemeke aan ‘t venster zullen ze U verzorgen; gelijk een beeld in de kerk krijgt ge er zelfs een ere plaats; terwijl ge slaapt zullen ze U nog liefhebben als hun liefste kindje.

Doe hier alsof ge thuis zijt. Het gaat hier altijd huiselijk toe; ze zijn hier altijd thuis! Aanbid Jezus, Hij is uw goddelijke Vriend en goddelijke Broeder. Heb Maria lief als uw Hemelmoeder. Overleg met de H. Jozef om, samen met Hem, Jezus  en _Maria lief te hebben en hun genoegen te doen. Zo hebt ge ‘nen thuis en ‘nen t' onzent.

Heel dat heilig gezelschap zal in U rust en kalmte brengen. Het lijden zal van U niet afgenomen worden, maar ge zult meer kracht ontvangen en meer liefde om het te dragen.

Het zal een stil, verdoken leven zijn, maar verborgen in God, gehuld in de reine atmosfeer der zuiverste goddelijke en menselijke liefde.

HET IS ZO GOED BIJ U TE ZIJN

(Joz. De Voght, uit ‘geestelijke liederen rond den heerd’)

Het is zo goed bij U te zijn,

O Jesu, troost en medicijn voor elk gemoed;

Het is zo goed bij U te zijn,

Zo goed, zo goed.

En of de morgen zorgen baart,

 'n Sluwe vijand mij vervaart,

Ik wijk geen voet,

'k Voel in U mij zo trouw bewaard,

Zo trouw, zo goed.

Wanneer mijn einde komen zal,

Geen hinderlaag of overval

Die ‘k vrezen moet,

Zo ik U minne bovenal,

O Jesu zoet.