Zalig ziek zijn - X. Meer vriendschap met O.L.Vrouw

Zalig ziek zijn is de titel van een boek geschreven door Pater A. Simons in 1942. In deze coronatijd vinden wij het heel belangrijk om voor de zovele zieke mensen te bidden, aan hen te denken en hen te steunen. De kleine hoofdstukken zullen op wekelijkse basis op onze website (www.fsspx.be/nl) gepubliceerd worden. Laten wij ook het personeel van de zorg in onze gebeden en offers niet vergeten! Dat God en Onze-Lieve-Vrouw altijd aan hun zijde blijven.

MEER VRIENDSCHAP MET O. L. VROUW.

Willen we Jezus vragen dat Hij U zelf van zijn Moeder zal spreken? Zo neemt Hij het woord en zal ik met U naar Hem luisteren.

Goede zieke, toen lk op het kruis te sterven hing, heb ik tot m'n Moeder gezegd, duidende op Joannes: “Vrouw ziedaar uw Zoon” en tot Joannes: “Joannes, ziedaar uw Moeder.”

Joannes was mijn welbeminde leerling. lk gaf hem mijn eigen Moeder. Dat was het testament van mijn liefde.

ln Joannes zag Ik U, geliefde zieke: ook U gaf lk mijn Moeder. U weet dat wel; maar heeft U al eens nagezien, hoe mijn Moeder, uw Moeder, U heeft liefgehad; hoe zij U vertroeteld heeft vanaf uw jeugd, naar ziel en lichaam?

Zij gaf uw Moeder moederlijke liefde in, en maakte uw huisgezin tot een heiligdom als dat van Nazareth. Zo dikwijls heeft Zij voor uw voeten de kop van de helse slang verpletterd die sluiperig en gluiperig gereed zat om U te wurgen en te vergiftigen. Zij heeft U omringd met moederlijke zorgen, meer nog in de ziekte van hart en ziel dan in uw lichaamskrankheid.

En Ik heb ze U gegeven, omdat lk weet dat een mensenkind moederlijke genegenheid nodig heeft, moederlijke opoffering, moederlijke liefde. Ik wist bij ondervinding hoe goed Ze was; hoe goed Ze geweest was voor Mij; hoe goed Ze voor U zou zijn. Te Nazareth heb lk mijn gelukkigste uren gesleten met Haar. Zij alleen begreep Me; Zij alleen beminde Me, met de goede H. Jozef. Zij is Me gevolgd op de lijdensweg, en stond bij Mij onder mijn kruis.

Daarom heb Ik U haar tot Moeder geschonken. Daardoor is Ze nu ook altijd hij U zoals Ze bij Mij was. Altijd. Overal.

Mijn Moeder is wel niet alomtegenwoordig zoals Ik en de Vader het zijn en de H. Geest; maar Zij is overal waar haar kinderen zijn: in de hemel, op de aarde en in het vagevuur. Zo was Ze reeds gans uw leven bij U en is Ze nu ook hier bij uw kruis, bij uw ziekenbed. Uit lief de.

Geloof in haar liefde. De liefde zelf, die gij van jongsaf tot Haar gevoeld hebt, is een gave van haar liefde, een bloempje uit haar hart.

Gelukkig gij, die Haar liefhebt; maar ge loof nog meer in haar liefde, nog dieper, nog vaster, dan zult ge niet anders kunnen dan  Haar ook nog vuriger, vaster en vollediger lief te hebben. Zeg Haar dikwijls: “Maria, Moeder van God en mijn Moeder, ik geloof in  de heerlijkheid van uw liefde tot mij. lk ge loof, maar vermeerder mijn geloof. lk bemin  U; maar geeft Gij zelf, dat ik U altijd meer  en meer bemin. Zeg me wat ik doen moet  om U genoegen te doen; zeg me wat ik laten moet om U geen verdriet aan te doen.”

Blijf bij mijn en uw Moeder. Blijf thuis in uw heiligdom van Nazareth. Maak van uw ziekenkamer een thuis, waar Ik zelf en mijn Moeder en ook de H. Jozef samen wonen. Daar zal Zij ook voor U de troosteres  der bedrukten zijn, de behoudenis der kranken, de toevlucht van de zondaren; Zij zal uw lijden verlichten!

Moeders blijven thuis. Blijf thuis bij Moeder. Spreek met Haar. Bid een Wees Gegroet, een deel van een Wees Gegroet, één woordje: Maria, Maria! En als ge beter zijt, de “Engel des Heren” driemaal daags; later het Rozenhoedje, en ge zult ondervinden hoe Zij luistert naar haar ziek kindje; hoe Zij uw gebeden zal verhoren, niet altijd op de wijze, waarop ge het verwacht - Moeder weet dikwijls beter wat goed is dan onervaren kinderen - maar altijd geeft Ze iets; gewoonlijk méér dan ge vraagt; Ze steekt in stilte nog iets toe, zoals een moeder doet met haar ziek kindje.

Ga vertrouwelijk met Haar om, blijf klein als kinderen, zoals ik het geleerd heb aan mijn Apostelen. Vertel haar uw ellende, ook uw blijheid, uw vreugde. Moeder mag alles weten. Het moet een innige vertrouwelijke genegenheid worden met Haar, alsof ge bij ons woont in 't huisgezin van Nazareth.

Ook de H. Jozef zult ge dan vanzelf liefhebben. Ge zult zien hoe groot hij was in zijn eenvoud; Hij zal U helpen de kuisheid te bewaren en tevens zorgen voor uw tijdelijke zaken. Ook hij houdt van U, omdat ge van Mij houdt en van mijn Moeder. Geloof ook in zijn genegenheid.

Uw geloof in de liefde; de heerlijkheid van de liefde van Jezus, Maria en Jozef zal U zalig, gelukkig maken.

MOEDERKE

A. S.

O Moederke, laat me uw kindeke zijn

Onschuldig en rein, een kindeke klein...

Dan zou ik heel dicht bij uw harteke blijven,

Dan zou ik alleen uw naam leren schrijven,

Mijn liefste, mijn tederste Moederke mijn,

Uw hemelse naam, die zo heerlijk, zo fijn,

Op engelenmuziek moet gezongen zijn.

Dan zou ik U zeggen - als kinderkens doen –

Op uw wangetjes gevende zoen na zoen,

In vreezoete stilte, als niets ons komt storen,

Gefluisterde woordjes, die niemand moet horen.

OP HET MARIABEELD

C. Eeckels.

Hoe eenzaam - treurig staat het beeld

Der Lieve Vrouw van smart

In schemerdonkere tempel, met

Een degen in het hart,

 

Uit brede wonden is, drop na drop

Het moederbloed gelekt,

Dat hare blauwe mantelwaren

Met rode vlekken plekt.

 

't Getraan, dat eeuwen reeds langs uit­

Gegroefde wangen rolt,

Is in de diepe rimpels zwaar

Tot marmerdrop gestold.

 

Haar ogen deinzen, zwart omkranst

In holte, en staren dag

En nacht in 't ijle, of ze altijd nog

Haar liefste sterven zag.

 

De handen houdt Ze biddend op

't Gebroken hart gekruist;

En 't is of half ontsloten mond

Een eeuwge weeklacht suist.

 

Ze staat daar enig, onbezocht

In 't donkerst hoekje van

De kerk, waar geen zonnestraal

Haar ooit bereiken kan.

 

Alleen des avonds, bij 't gedaal

De zon, vloeit er als bloed

Door 't hoge, kleine raam,

En trilt daar voor haar voet.

 

Maar spoedig sterft het weg, en 't beeld

Der Lieve Vrouw van Smart

Staat eenzaam weer in 't duister, met

Een degen in het hart.