Resultaten van de Gebedskruistocht 2020-2021

De H. Mis en de roepingen; onze schatten!

Beste leden van de Broederschap, beste gelovigen, beste vrienden,

Op 11 november jongstleden vroegen wij uw edelmoedigheid uw smeekbeden tot de Hemel te verdubbelen, om namelijk door een gebedskruistocht de vrijheid voor de H. Mis en talrijke roepingen te verkrijgen.

Deze Kruistocht eindigde onlangs op Witte Donderdag en nu kunnen we eindelijk de resultaten verzamelen. Met overgrote vreugde zullen wij de eer hebben ze plechtig aan de H. Maagd Maria, onze Moeder, te overhandigen op de komende 1e mei; de eerste dag van de maand die haar is toegewijd en tevens het feest van Sint-Jozef.

In deze weinige regels wil ik u hartelijk danken voor de inzet en de ijver waarmee u onze dringende oproep hebt beantwoord. In deze moeilijke tijden voor de Kerk en haar kinderen is de aanblik van deze heilige alliantie van gebed over de hele wereld een krachtige troost voor onze zielen en een vaste belofte van hoop op de onfeilbare hulp van de Hemel.

Wat zijn we dankbaar voor de moederlijke bijstand van de H. Maagd Maria! Overal ter wereld constateert men hetzelfde: ondanks gezondheidsbeperkingen en allerlei moeilijkheden trekken de gelovigen in steeds grotere getale naar de altaren waar onze priesters de H. Mis opdragen. Op veel plaatsen is het aantal gelovigen zelfs verdubbeld. Hoe kunnen we deze heropleving verklaren?

Allereerst door de kracht van het rozenhoedje. Onfeilbaar en altijd werkzaam bij het Onbevlekt Hart, trekt deze magneet de ziel die het bidt tot God, en trekt over zichzelf - en haar omgeving - de zegeningen van God aan.

Ten tweede door de onvermoeibare en vindingrijke inzet van onze priesters, aan wie ik mijn grote dankbaarheid wil betuigen. Zelfs op eigen risico hebben zij met ijver en vurigheid gestreden om uw zielen de hulp van de sacramenten te garanderen, waardoor zij vele nieuwe gelovigen hebben aangetrokken. Dankzij hun gedweeë, soms gedurfde houding en de vrijheid van handelen die zij binnen de Broederschap genieten, is hun ambt nooit opgehouden op grootse wijze te schitteren en het goddelijke leven in overvloed te verspreiden.

Tenslotte, door de verdubbelde vurigheid en de nieuwe ijver waarmee ieder van u aan eigen heiliging werkt. Het valt niet te ontkennen dat de omstandigheden de verdoving waarin onze zielen misschien sluimerden, uitklaren. In deze tijden, evenals in andere, maakt de Goddelijke Voorzienigheid gebruik van de kwalen die zij toestaat om ons aan te sporen: we schatten de waarde van de H. Mis en de sacramenten hoger omdat we er met meer ijver naar moeten zoeken, en we ervaren met meer liefde de geestelijke weldaden die we ontvangen, omdat we vrezen ervan te worden beroofd.

Dus, na deze oprechte dank, wil ik u aanmoedigen. Onze Kruistocht mag hier niet eindigen. De wereld en de Kerk hebben behoefte aan christenen die bidden en zich heiligen opdat Onze-Heer zijn heerschappij zou uitbreiden: eerst in hen, en door hen in al de velen die door hun schittering geraakt worden. De Kerk en de wereld zijn stervende: God heeft zielen nodig die leven, en wier geestelijke vitaliteit als nieuw bloed is voor de hernieuwing van onze maatschappijen. De wil van God, dat is uw heiliging.

Houden we deze intentie tot roepingen wakker in onze harten: Dat niets ons dierbaarder is dan genereuze zielen voor God op te wekken, die bereid zijn om al hun kracht en heel hun leven aan Hem te wijden.

Moge God u zegenen, uw edelmoedigheid ondersteunen, en u allen toestaan in zijn Liefde te verblijven!

Dillwyn, de 25e april 2021, op het feest van St.-Markus

Don Davide Pagliarani, Algemeen-Overste